Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Защо правÑ? това? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

След това Ñ?е питам какво печелÑ? от това. Защо аз? И разбирам, че отговорът е леÑ?ен: защото аз Ñ?ъм един от ваÑ?. Ð?з вÑ?рвам, че много от ваÑ? миÑ?лÑ?Ñ‚ като мен. Ð’Ñ?еки чеÑ?тен човек би Ñ?е Ñ?ъглаÑ?ил Ñ? тези миÑ?ли. Ð’Ñ?еки, който желае да бъде приеман и уважаван от другите, ще Ñ?е Ñ?ъглаÑ?и Ñ? миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?. ВероÑ?тно много от ваÑ? нÑ?мат възможноÑ?Ñ‚ да ги изразÑ?Ñ‚. Възможно е наÑ?тоÑ?щата организациÑ? на общеÑ?твото да налага мълчалива забрана на миÑ?лещите по този начин хора и така те биват възпрепÑ?Ñ‚Ñ?твани или обезкуражавани да изразÑ?Ñ‚ Ñ?хващаниÑ?та Ñ?и.


Ð?з знам, че не Ñ?ъм Ñ?ам. Ð?з Ñ?ъм Ñ?амо един от общноÑ?тта на многото; един от ваÑ?, които поÑ?тавÑ?те ценноÑ?тите, етиката и човешкото благополучие над вÑ?ичко. За да изиÑ?ква уважение и зачитане от другите и от инÑ?титуциите, човек Ñ‚Ñ€Ñ?бва първо да уважава и зачита другите; но още по-важно е да зачита Ñ?ебе Ñ?и като чаÑ?Ñ‚ от общеÑ?твото. Ð?з вÑ?рвам, че повечето хора Ñ? цÑ?лото Ñ?и Ñ?ърце предлагат зачитане и уважение на другите, от които на Ñ?вой ред очакват Ñ?ъщото зачитане и уважение.


Тогава защо? Защото и аз като ваÑ? Ñ?е тревожа за нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Защото Ñ?е тревожа за ваÑ?, без да ви познавам лично. Защото за мен е чеÑ?Ñ‚ и удоволÑ?твие да допринеÑ?а Ñ? нещо за нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Защото това ме кара да Ñ?е чувÑ?твам щаÑ?тлив. Защото като човек и като член на глобалното общеÑ?тво, чувÑ?твам удовлетворение – удовлетворение, което и вие бихте могли да почувÑ?твате. Защото вÑ?рвам, че и вие, и аз и вÑ?ички оÑ?танали могат да извлекат полза от ИÑ?ократиÑ?. Защото ние вÑ?ички го заÑ?лужаваме. Ето защо Ñ?и Ñ?трува трудът да изразÑ? миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?. Затова Ñ?е заемам да Ñ?поделÑ? тези миÑ?ли Ñ? ваÑ?. Защото аз Ñ?ъм Ñ?амо иÑ?кра от огънÑ? на ИÑ?ократиÑ?, а оÑ?таналите иÑ?кри Ñ?те вие. И затова вие Ñ?ъщо Ñ‚Ñ€Ñ?бва да положите уÑ?илие.


Ð?з не Ñ?е ръководÑ? от финанÑ?ови мотиви и за мен е без значение дали разпроÑ?транението на тази книга Ñ? миÑ?ли ще ми донеÑ?е нÑ?каква парична печалба, въпреки дългите чаÑ?ове на работа и Ñ?редÑ?твата, които Ñ?ъм инвеÑ?тирал, за да Ñ? публикувам. Ето защо аз предлагам тази книга Ñ? миÑ?ли за ИÑ?ократиÑ? абÑ?олютно безплатно, като Ñ? публикувам най-напред в Интернет. Ð?а един по-къÑ?ен етап, когато книгата започне да е разпроÑ?транÑ?ва в книжен вариант, Ñ‚Ñ? може и да генерира финанÑ?ови поÑ?тъплениÑ?. Ð?е знам. За щаÑ?тие вÑ?е още имам възможноÑ?Ñ‚ да работÑ?, за да оÑ?игурÑ?вам доходите Ñ?и. МоÑ?та награда е удоволÑ?твието да Ñ?поделÑ? миÑ?лите на ИÑ?ократиÑ? Ñ? ваÑ?. МиÑ?ълта, че по нÑ?какъв начин, макар и Ñ? малко, допринаÑ?Ñ?м за развитието на човечеÑ?твото, е най-голÑ?мата ми награда. МоÑ?та иÑ?тинÑ?ка отплата ще бъде да откриÑ?, че вие Ñ?те Ñ?е възползвали от ИÑ?ократиÑ?.

Read Next Произхода на миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters