Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Тезата преди въведението - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

ПоздравÑ?вам тези преди наÑ?, чиито уÑ?илиÑ? и дела Ñ?а допринеÑ?ли за напредъка на цивилизациÑ?та; включително и тези, от чиито грешки Ñ?ме извлекли поука. Онези знайни и незнайни, които Ñ?а помогнали човешкиÑ?Ñ‚ живот да Ñ?тане по-лек. От обикновениÑ? занаÑ?тчиÑ? до най-големиÑ? учен, до човека на изкуÑ?твото и академика; но най-вече поздравÑ?вам онези, които Ñ?а жертвали живота и удобÑ?твата Ñ?и за напредъка на човешката цивилизациÑ?. От цÑ?лото Ñ?и Ñ?ърце аз заÑ?тавам зад правото на лична Ñ?вобода на вÑ?Ñ?ко човешко Ñ?ъщеÑ?тво. Ð?ко имах възможноÑ?Ñ‚, винаги бих предпочел повече лична Ñ?вобода отколкото по-голÑ?мо богатÑ?тво. Ð’Ñ?ъщноÑ?Ñ‚ аз правех този избор през целиÑ? Ñ?и доÑ?егашен живот – понÑ?кога Ñ? цената на значителни финанÑ?ови загуби.


Ð?а оÑ?новата на тази теза аз прокламирам Ñ?вободниÑ? пазар, защото вÑ?рвам, че вÑ?еки Ñ‚Ñ€Ñ?бва да е Ñ?вободен да Ñ?е включи в него. Точно тази Ñ?вобода е била двигател на човешкото и пазарното развитие през вековете. Тази Ñ?ъщата Ñ?вобода днеÑ? наÑ?ърчава човешката цивилизациÑ? и пазарниÑ? напредък. Тази Ñ?вобода на личноÑ?тта ще продължи да наÑ?ърчава утрешните глобални общеÑ?тво и икономика.


Тази Ñ?вобода на личноÑ?тта прави възможна надеждата. Без надежда човечеÑ?твото би Ñ?е превърнало в раÑ?тителен оазиÑ?. Тази Ñ?вобода на личноÑ?тта направлÑ?ва човешките уÑ?илиÑ? през надеждата. Точно тази Ñ?вобода да Ñ?е надÑ?ваме на подобрение, на повишаване на Ñ?тандарта на живот е довела нашата цивилизациÑ? до днешното напреднало общеÑ?тво. Сега е време да разширим още повече тази Ñ?вобода. Време е да разтворим границите на личната Ñ?вобода, да Ñ?е отправим към нови хоризонти.

Ð’ този Ñ?миÑ?ъл аз отричам вÑ?ички форми на екÑ?тремизъм и фанатизъм, незавиÑ?имо дали Ñ?а леви или деÑ?ни. ЕкÑ?тремизъм от Ñ?трана на работодатели или Ñ?лужители; екÑ?тремизъм от бизнеÑ? организациите или от профÑ?ъюзите. Ð?з Ñ?ъм изцÑ?ло против фанатизма, упражнÑ?ван от вÑ?Ñ?ка малка или голÑ?ма група/организациÑ?, незавиÑ?имо дали Ñ?е проÑ?вÑ?ва зад националиÑ?тка, религиозна или нÑ?каква друга маÑ?кировка.


Въпреки това, аз не приемам промÑ?ната, напредъка и прогреÑ?а като форми на екÑ?тремизъм. Ето защо поздравÑ?вам онези, чиито уÑ?илиÑ? винаги ще допринаÑ?Ñ?Ñ‚ за напредъка на нашата цивилизациÑ?, за подобрÑ?ването на живота и за радоÑ?тта от него. Това Ñ‚Ñ€Ñ?бва да продължи, докато вÑ?Ñ?ко човешко Ñ?ъщеÑ?тво, незавиÑ?имо от цвÑ?Ñ‚ на кожата, раÑ?а, националноÑ?Ñ‚, религиÑ?, Ñ?оциален Ñ?татуÑ? и Ñ‚.н. получи пълно зачитане и уважение за Ñ?ебе Ñ?и и за Ñ?воите човешки и гражданÑ?ки права. Ð’ този Ñ?миÑ?ъл аз не Ñ?читам за екÑ?тремиÑ?ти защитниците на Ñ?вободата, но Ñ?трого оÑ?ъждам онези, които Ñ?е опитват да използват идеÑ?та за Ñ?вобода за друга цел.


Ð?езавиÑ?имо дали ни хареÑ?ва или не, такова нещо като 100% Ñ?вободен пазар не Ñ?ъщеÑ?твува и винаги ще Ñ?ъщеÑ?твува правителÑ?твено регулиране на пазарното поведение. Доказано е, че позитивното регулиране е абÑ?олютно необходимо за вÑ?ички играчи на пазара, незавиÑ?имо дали Ñ?тава дума за предприемачи или потребители, но още по-важно, по-необходимо е дори регулирането за опазването и гарантирането на пазарниÑ? механизъм; за защита на Ñ?лабите; за защита Ñ?рещу човешките Ñ?лабоÑ?ти и пороци, каквато например е алчноÑ?тта. Ето защо моето разбиране за Ñ?вободен пазар винаги ще бъде пазар, на който държавните или глобалните организации оказват минимална, но градивна намеÑ?а.


Затова аз вÑ?рвам, че правителÑ?твата, правителÑ?твените корпорации и партньорÑ?тва Ñ?а необходимоÑ?Ñ‚, оÑ?игурÑ?ваща защита на Ñ?лабите; предлагаща общеÑ?твени уÑ?луги Ñ? идеална цел, на онези, които Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от подобни уÑ?луги. Убеден Ñ?ъм, че правителÑ?твеното учаÑ?тие е абÑ?олютно необходимо за глобализациÑ?та както на общеÑ?твено-ръководената политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, така и на икономиката.


Ð’Ñ?рвам, че правителÑ?твата могат и Ñ‚Ñ€Ñ?бва да оÑ?игурÑ?Ñ‚ плавноÑ?Ñ‚ при преодолÑ?ването на нÑ?кои икономичеÑ?ки проблеми, тъй като определени оздравителни мерки могат да Ñ?е окажат болезнени за мнозина. Така например, аз Ñ?читам, че проблем като инфлациÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде преодолÑ?ван плавно в продължение на да кажем пет години, отколкото да бъде решен в рамките на година и да оÑ?тави милиони хора без работа и без дом. Ð’ много Ñ?траните политиците Ñ?а поÑ?тъпвали по този начин и ще продължават да го правÑ?Ñ‚, абÑ?олютната влаÑ?Ñ‚, коÑ?то днешната Ñ?иÑ?тема на управление им позволÑ?ва да имат.


Твърдо заÑ?тавам зад идеÑ?та, че меÑ?тни и международни правителÑ?твени инÑ?титуции, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да подхождат към решаването на глобалните проблеми и въвеждането на оздравителни мерки Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ърце, ако това е възможно. Ð?е виждам нищо лошо в Ñ?меÑ?ването на едно горчиво лекарÑ?тво Ñ? друго – Ñ?ладко под формата на грижа за Ñ?лабите и уÑ?звимите.

Read Next Духът зад тези миÑ?ли

Back to all chapters