Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Духът зад тези миÑ?ли - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Избрах името ИÑ?ократиÑ? заради комплекÑ?ното му значение. Гръцкото iso означава равен, а krato произлиза от глагола “държаâ€?.


Тази книга Ñ? миÑ?ли никога нÑ?ма да претендира, че е Ñ?ъвършена или по-виÑ?ша, тъй като Ñ?тъпва Ñ?амо на днешното знание, вчерашното разбиране и една визиÑ? за утрешниÑ? ден, оÑ?нована на днешните възприÑ?тиÑ?. Затова призовавам вÑ?ички, които могат да допринеÑ?ат за доразвиване на идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?, да Ñ?е включат и да дадат Ñ?воÑ? приноÑ?. По-нататък ще изÑ?Ñ?нÑ? какъв може да бъде вашиÑ? приноÑ?.


МиÑ?лите за ИÑ?ократиÑ? не Ñ?е отличават Ñ?ъщеÑ?твено от тези, които Ñ?поделÑ?Ñ‚ вÑ?ички добри доктрини и религиозни учениÑ?. Ð?а тези Ñ?траници, обаче, нÑ?ма да Ñ?е докоÑ?ваме до религиозниÑ? аÑ?пект. Предпочитам да оÑ?тавÑ? това на екÑ?пертите – по този начин им отправÑ?м едно предизвикателÑ?тво и покана. Покана най-накраÑ? да приемат, че незавиÑ?имо каква вÑ?ра изповÑ?два или практикува човек, религиозните принципи в оÑ?новата Ñ?и Ñ?е базират на едни и Ñ?ъщи ценноÑ?ти: взаимно уважение, зачитане и любов. Покана да не Ñ?веждаме зачитането, уважението и любовта Ñ?амо до тези, които изповÑ?дват нашата вÑ?ра. Покана да премахнем религиозните граници. Покана не Ñ?амо да бъдат водачи, но да позволÑ?Ñ‚ на хората да полетÑ?Ñ‚ на крилата на зачитането, уважението и любовта към онези, които изповÑ?дват различни религии.


Духът на миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?, незавиÑ?имо дали Ñ?а икономичеÑ?ки или политичеÑ?ки, Ñ?е оÑ?новава и базира на вÑ?рата в равенÑ?твото, което по начало е базирно на най-ценните човешки качеÑ?тва: любов, зачитане, и взаимно уважение. Духът на ИÑ?ократиÑ? е оÑ?нован на принципите за развитие и непрекъÑ?нат напредък в името на доброто на човечеÑ?твото.


Когато казвам равенÑ?тво, винаги имам предвид иÑ?тинÑ?ко равенÑ?тво между предÑ?тавителите на човешкиÑ? род, а не погрешното значение, което комуниÑ?тичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема Ñ?е опита да даде на това понÑ?тие. ГоворÑ? за макÑ?имизиране на равните възможноÑ?ти, равните човешки права, правото на равно учаÑ?тие при взимането на решение при общеÑ?твено-ръководената държава, равно уважение, оценка и зачитане.Read Next Как доÑ?тигнах до тези заключениÑ??

Back to all chapters