Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Какво е ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

ИÑ?ократиÑ? е нова общеÑ?твено-ръководена, политико-икономичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то укрепва Ñ?иÑ?темата на управление и Ñ?ъвмеÑ?тното Ñ?ъщеÑ?твуване на хората в общеÑ?твото. ПоÑ?тига го като поÑ?тавÑ? реалниÑ? процеÑ? на вземане на решениÑ? директно в ръцете на общеÑ?твото. Базирана на макÑ?имално зачитане на човешките права и взаимно уважение, ИÑ?ократиÑ? предлага една модерна Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то членовете на общеÑ?твото имат равно учаÑ?тие в процеÑ?а на вземане на решениÑ?, ръководещи функционирането на човешкото общеÑ?тво.


ИÑ?ократиÑ? е доÑ?та напредничева общеÑ?твено-ръководена Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то решениÑ?та Ñ?е взимат от тези, които въпроÑ?ните решениÑ? заÑ?Ñ?гат. При ИÑ?ократиÑ? управлÑ?ваните контролират начина, по който Ñ?а управлÑ?вани. Ð’ Ñ?ъщото време управлÑ?ващите, такива каквито ги познаваме днеÑ?, Ñ?е превръщат проÑ?то в предÑ?тавители и изпълнители на желаниÑ?та на управлÑ?ваните.


ИÑ?ократиÑ? е най-напредничавата и вероÑ?тно крайна форма на общеÑ?твено-ръководена Ñ?иÑ?тема. ЗаÑ?ега и вероÑ?тно дълго време занапред ИÑ?ократиÑ? ще бъде първата и единÑ?твена общеÑ?твено-ръководена Ñ?иÑ?тема, коÑ?то докоÑ?ва човешката Ñ?ъщноÑ?Ñ‚. Ð’Ñ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? е най-Ñ?ъвмеÑ?тимата Ñ? хората Ñ?иÑ?тема от вÑ?ички, познати доÑ?ега.


Равното учаÑ?тие при взимането на решениÑ? е Ñ?ъщноÑ?тта на Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ?. ИÑ?ократиÑ? призовава и изиÑ?ква вÑ?ички граждани да имат правото и да желаÑ?Ñ‚ доброволно да глаÑ?уват за вÑ?еки закон или правило, заÑ?Ñ?гащи живота им: незавиÑ?имо дали Ñ?а локални, национални или глобални. ОбщеÑ?твено-ръководената Ñ?иÑ?тема ИÑ?ократиÑ? поÑ?тавÑ? крайната влаÑ?Ñ‚ за вземане на решениÑ? в ръцете на отделните членове на Ñ?оциалната група Ñ? локален, националн или глобален характер.


Принципът на ИÑ?ократиÑ? Ñ?е оÑ?новава на човешката необходимоÑ?Ñ‚ от макÑ?имум Ñ?вобода, взаимно зачитане, уважение и любов, без значение от раÑ?ата, цвета на кожата, пола, религиозниÑ? или общеÑ?твениÑ? Ñ?татуÑ?.


Ð’ оÑ?новата на ИÑ?ократиÑ? е правото на вÑ?еки индивид да раÑ?те и да Ñ?е развива Ñ?вободно. Тези принципи на ИÑ?ократиÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат проповÑ?двани от Ñ?емейÑ?твото, училищата и църквата.


Що Ñ?е отнаÑ?Ñ? до общеÑ?твеното управление при Ñ?иÑ?темата на ИÑ?ократиÑ?, хора Ñ? по-ниÑ?ко общеÑ?твено положение нÑ?ма да Ñ?ъщеÑ?твуват. Ð’Ñ?еки ще има равно учаÑ?тие в политичеÑ?киÑ? живот незавиÑ?имо дали е чаÑ?Ñ‚ от правителÑ?твото, управлÑ?ващата партиÑ?, или обикновен, партийно безприÑ?траÑ?тен член на общеÑ?твото.


Виждам едно бъдеще, в което хората Ñ?е отнаÑ?Ñ?Ñ‚ един към друг като Ñ? равен, незавиÑ?имо от цвета на кожата Ñ?и, раÑ?ата или религиÑ?та Ñ?и, паричната Ñ?и влаÑ?Ñ‚ или политичеÑ?ко влиÑ?ние. МечтаÑ? за време, когато в Щатите ще има чернокож президент, а в ЮÐ?Р – бÑ?л и те ще Ñ?а избрани в Ñ?иÑ?темата на ИÑ?ократиÑ?. Виждам време, в което хората ще получават поÑ?та заради Ñ?воите качеÑ?тва и опита Ñ?и, а не заради цвета, пола или етничеÑ?киÑ? Ñ?и произход. Бих иÑ?кал занапред да виждам повече жени на поÑ?та президент или миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едател. Може би Ñ?коро ще Ñ?танем Ñ?видетели на първата жена президент на СÐ?Щ. Очевидно имам предвид Хилари Клинтън /едно момиче Ñ? характер/.


Виждам бъдеще, в което националиÑ?тичеÑ?киÑ?Ñ‚ екÑ?тремизъм ще бъде минимизиран, ако не и напълно заличен. ИÑ?ократичните принципи правÑ?Ñ‚ възможно зачитането на етничеÑ?ката идентичноÑ?Ñ‚ поÑ?редÑ?твом взаимното зачитане. Виждам време, в което ние вÑ?ички ще Ñ?е превърнем, ще Ñ?е чувÑ?тваме и ще Ñ?е държим като граждани на Ñ?вета. СиÑ?темата на ИÑ?ократиÑ? поÑ?тавÑ? оÑ?новите на взаимното уважение и зачитане.


При ИÑ?ократиÑ? ще бъде възможно в една църква да Ñ?е Ñ?ъвмеÑ?Ñ‚Ñ?ват различни религиозни Ñ?ектори, които да Ñ?поделÑ?Ñ‚ Ñ?ъботната, неделната или вÑ?екидневната Ñ?лужба. ИÑ?ократиÑ? може да доведе до Ñ?ъбитиÑ? при които поÑ?ледователите на различни религии от будизма до иÑ?лÑ?ма, юдеизма и хриÑ?тиÑ?нÑ?твото могат да Ñ?е обединÑ?Ñ‚ за една Ñ?утрешна Ñ?лужба. ИÑ?ократиÑ? проправÑ? пътÑ? на Ñ?ветовните религиозни лидери да обединÑ?Ñ‚ вÑ?рващите, да зачитат чуждата вÑ?ра без омраза или убийÑ?тва в името на една религиÑ? или друга.


ИÑ?ократиÑ? проправÑ? пътÑ? на Ñ?ветовните религиозни лидери да обединÑ?Ñ‚ вÑ?рващите, да зачитат чуждата вÑ?ра без омраза или убийÑ?тва в името на една религиÑ? или друга.


ИÑ?ократиÑ? доразвива принципите на демокрациÑ?та. Въпреки това обаче, ИÑ?ократиÑ? Ñ?е разграничава от пороците на демокрациÑ?та и разширÑ?ва границите на общеÑ?твеното управление до нови, неизÑ?ледвани хоризонти, отвъд познатите днеÑ?. ОÑ?вен политичеÑ?ки проблеми в ПолитичеÑ?ка Ñ?и чаÑ?Ñ‚, ИÑ?ократиÑ? третира и икономичеÑ?ки в Ñ?воÑ?та икономичеÑ?ка чаÑ?Ñ‚, както и глобални в поÑ?ледната чаÑ?Ñ‚ – Глобална ИÑ?ократиÑ?. Ð?езавиÑ?имо дали ни хареÑ?ва или не, икономичеÑ?ките и глобалните въпроÑ?и Ñ?а Ñ‚Ñ?Ñ?но Ñ?вързани Ñ?ÑŠÑ? Ñ?иÑ?темата на управление.


ИкономичеÑ?ката ИÑ?ократиÑ? е метод на приложение на иÑ?ократичните принципи на Ñ?вободниÑ? пазар. По този начин ИÑ?ократиÑ? гарантира печалбата, както на предприемача, така и на купувача. Сближава интереÑ?ите на двамата. Така ИÑ?ократичната икономика предлага защита и гарантира оцелÑ?ването на Ñ?иÑ?темата на Ñ?вободниÑ? пазар.


Глобалната ИÑ?ократиÑ?, обединÑ?ва политичеÑ?ката и икономичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ? и разширÑ?ва идеите до глобални измерениÑ?. Глобалната ИÑ?ократиÑ? предлага готови решениÑ? за безпроблемното ръководене на глобалната икономичеÑ?ка и политичеÑ?ка Ñ?цена. ОÑ?игурÑ?ва равно учаÑ?тие в процеÑ?а на вземане на решениÑ? на вÑ?ички Ñ?трани по Ñ?вета и Ñ?ъщо така на техните граждани.


Глобалната ИÑ?ократиÑ? повдига въпроÑ?и, но Ñ?ъщо така предлага решениÑ? на глобални икономичеÑ?ки и политичеÑ?ки проблеми. Целта й е подобрение на глобалното взимане на решениÑ? Ñ? цел макÑ?имална полза за гражданите на Ñ?вета. Пример за подобно решение е идеÑ?та на ИÑ?ократиÑ? за иÑ?о-валута: единна глобална валута, коÑ?то вÑ?рвам ще доведе до преодолÑ?ването на много от катаÑ?трофалните катаклизми, характерни за наÑ?тоÑ?щата мулти-валутна Ñ?иÑ?тема.


УÑ?тановÑ?ването на ИÑ?ократиÑ? изиÑ?ква радикална промÑ?на на много от наÑ?тоÑ?щите механизми и практики на управление. Подобна промÑ?на е въвеждането на Ñ‚.нар ИÑ?о-медиÑ?, за коÑ?то ще обÑ?Ñ?нÑ? по-подробно на Ñ?ледващите Ñ?траници.

Read Next ИÑ?ократиÑ? /Ð?ео-Демократизъм/

Back to all chapters