Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократиÑ? /Ð?ео-Демократизъм/ - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

С разполагаемата технологиÑ? вÑ?ички граждани биха могли, ако е необходимо дори вÑ?екидневно, да упражнÑ?ват правото Ñ?и на глаÑ? по въпроÑ?и, подложени а глаÑ?уване. Същото Ñ?е отнаÑ?Ñ? както за централното, така и за меÑ?тното управление. ДиктаторÑ?кото управление, поверено в ръцете на нÑ?колко избрани предÑ?тавители и шепа миниÑ?три, ще бъде премахнато на вÑ?ички нива: меÑ?тни, национални и глобални управлÑ?ващи инÑ?титуции. При иÑ?ократичното управление вÑ?еки ще има правото да глаÑ?ува по вÑ?ички въпроÑ?и.


Ð’ новиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ обичайни ще Ñ?танат по-чеÑ?тите общи избори. ВъзможноÑ?тта за провеждането им ще бъде реална и нÑ?ма да Ñ?трува допълнителни Ñ?редÑ?тва. ТочниÑ?Ñ‚ механизъм може да бъде променÑ?н и пригодÑ?ван, докато бъде открита точната формула. Ð?апример на лидерите и партиите може да Ñ?е дава по минимум една година преди да бъдат подложени на вот на доверие. Ð’Ñ?ички тези механизми ще бъдат поотделно определени за вÑ?Ñ?ка Ñ?трана в завиÑ?имоÑ?Ñ‚ от желаниÑ?та и решениÑ?та на нейните граждани. Страните могат да обменÑ?Ñ‚ помежду Ñ?и опит и практика и да продължават да развиват ИÑ?ократиÑ?, докато бъде поÑ?тигнат оптимумът на общата полза.

Read Next Механизмите на ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters