Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Механизмите на ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Как да упражнÑ?ваме и приложим Ñ?иÑ?темата на ИÑ?ократиÑ?? ТехнологичниÑ?Ñ‚ напредък през 21 век доÑ?тигна етап, на който бихме могли да Ñ?ъздадем или пригодим Ñ?ъщеÑ?твуващата технологиÑ?, така че вÑ?еки гражданин да може да глаÑ?ува от вÑ?Ñ?ко мÑ?Ñ?то и по вÑ?Ñ?ко време – ежедневно, Ñ?едмично, на две Ñ?едмици, меÑ?ечно или на каквато друга времева Ñ?кала гражданите на ИÑ?ократиÑ? решат.


Световната компютърна мрежа и връзката Ñ? Интернет, коÑ?то бързо Ñ?тана доÑ?тъпна за вÑ?Ñ?ко домакинÑ?тво, е пример за това как подобна технологиÑ? може да бъде използвана. СъщеÑ?твуващиÑ?Ñ‚ хард и Ñ?офтуер, като този който Ñ?е използва в лотариÑ?та например, Ñ?а пример за Ñ?ъщеÑ?твуваща технологиÑ?, коÑ?то би могла да Ñ?е доразвие и пригоди за нуждите на ИÑ?ократиÑ?. Енкриптични технологии като PGP /Pritty Good Privacy/ и други могат да бъдат пригодени и прилагани, за да гарантират Ñ?игурноÑ?тта и личниÑ? доÑ?тъп и да предпазват от подправÑ?не на вота. ИÑ?о-електронната Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване може да бъде безпроблемно развита на база познатата ни днеÑ? технологиÑ?.

Read Next Ð?ива на приложение на Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters