Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?уждата от ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Ð?апълно Ñ?ъм Ñ?ъглаÑ?ен Ñ? Джордж СороÑ?, който в книгата Ñ?и “Криза на глобалниÑ? капитализъмâ€? от 1998/99 изразÑ?ва тревогата Ñ?и по отношение на глобалната икономика. Глобалното общеÑ?тво наÑ?тоÑ?ва за драÑ?тични мерки и промени, за да избегне болзнените конфликти, познати от миналото и причинили Ñ?траданиÑ? на милиарди хора, водейки ги до пълна мизериÑ?.


Убеден Ñ?ъм, че единÑ?твениÑ?Ñ‚ начин, да Ñ?е избегне това е поÑ?редÑ?твом глобализициÑ? на двата фронта: политичеÑ?ки и икономичеÑ?ки. ИкономичеÑ?ките империи и колонии, характерни за поÑ?ледното хилÑ?долетие поÑ?тепенно ще погинат, ще Ñ?е изравнÑ?Ñ‚ по финанÑ?ова мощ или поне ще Ñ?е уравновеÑ?Ñ?Ñ‚ на едно по-баланÑ?ирано ниво. ЧаÑ?Ñ‚ от този процеÑ? неминуемо ще Ñ?е оÑ?ъщеÑ?тви поÑ?редÑ?твом Ñ?вободниÑ? пазар. Пълното му оÑ?ъщеÑ?твÑ?ване обаче може да бъде поÑ?тигнато Ñ?амо чрез Ñ?ъвмеÑ?тните уÑ?илиÑ? на вÑ?ички нации. Отделните нации Ñ‚Ñ€Ñ?бва да работÑ?Ñ‚ в по-Ñ‚Ñ?Ñ?но Ñ?ътрудничеÑ?тво за напредъка на вÑ?ички държави, а не Ñ?амо на отделни такива. ДейÑ?твиÑ?та на една отделна нациÑ? в най-отдалеченото кътче на Ñ?вета оказват ефект на много други нации и в крайна Ñ?метка на Ñ?амата нациÑ?, предприела тези дейÑ?твиÑ?, били те политичеÑ?ки или икономичеÑ?ки.


Ето защо вÑ?рвам, че е необходимо да изградим едно глобално общеÑ?тво, където отделниÑ?Ñ‚ индивид хармонизира личните Ñ?и интереÑ?и Ñ? тези на оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от човечеÑ?твото. Едно общеÑ?тво, в което вÑ?еки отделен човек е готов да отÑ?тоÑ?ва тези принципи. Да ги отÑ?тоÑ?ва пред вÑ?еки, който би Ñ?е опитал да ги наруши, бил той отделен човек, група, религиозна инÑ?титуциÑ? или Ñ?уверенна държава. Време е човешката раÑ?а да Ñ?е изправи в защита на оÑ?новните човешки принципи от икономичеÑ?ки и политичеÑ?ки характер в Ñ?ветовен мащаб. Да ги защити пред вÑ?еки потиÑ?ник, бил той приÑ?тел или враг, или дори родината. ОтделниÑ?Ñ‚ човек, обаче, или хората в групи от хилÑ?ди и дори милиони никога не биха могли да поÑ?тигнат тази цел. Сами те никога биха могли да оÑ?ъщеÑ?твÑ?Ñ‚ общеÑ?твениÑ? напредък.


ОÑ?новниÑ?Ñ‚ фактор, който би позволил оÑ?ъщеÑ?твÑ?ването на подобен напредък е учаÑ?тието на вÑ?Ñ?ка нациÑ?. Затова вÑ?ички и вÑ?еки от наÑ? поотделно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?треми да накара Ñ?воÑ?та нациÑ?/държава да дейÑ?тва и Ñ?пазва Ñ?ъщите правила, принципи, програми и дейÑ?твиÑ?. ТрÑ?бва да Ñ?е Ñ?тремим да накараме вÑ?Ñ?ка Ñ?трана да пригоди Ñ?воÑ?та външна и икономичеÑ?ка политика, както и политиката на околната Ñ?реда към глобалниÑ? контекÑ?Ñ‚, а не да преÑ?ледваме единÑ?твено към локални облаги.


Това поражда необходимоÑ?тта от иÑ?тинÑ?ка глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð’Ñ?рвам, че тази нужда вече е факт. Ð?о Ñ?ъщеÑ?твуването на иÑ?тинÑ?ка глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема не е доÑ?татъчна. Сегашните управлÑ?ващи инÑ?титуции, били те предÑ?тавителна демокрациÑ?, автокрациÑ?, авторитаризъм или затворено диктаторÑ?ко общеÑ?тво не Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да оÑ?ъщеÑ?твÑ?Ñ‚ прехода към отворено глобално общеÑ?тво. Затова вÑ?рвам, че през 21 век е узрÑ?ла и Ñ?танала неотложна необходимоÑ?тта ни от нова, Ñ?ъвмеÑ?тима политичеÑ?ко-икономичеÑ?ка, Ñ?оциално-управлÑ?вана политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема.


Ð?аÑ?тоÑ?щите управлÑ?ващи инÑ?титуции Ñ?е ръководÑ?Ñ‚ и Ñ?а повлиÑ?ни от лични интереÑ?и, мотивациÑ? за печалба и националиÑ?тични увлечениÑ?. ИÑ?тинÑ?ки отворената глобална Ñ?иÑ?тема не може да бъде наложена по диктаторÑ?ки маниер чрез мощта на нÑ?колко икономичеÑ?ки Ñ?или. Ð?ито може да бъде приложена в уÑ?ловиÑ?та на диктатура, автокрациÑ? или изборно-предÑ?тавителна Ñ?иÑ?тема, в каквато Ñ?е е превърнала демокрациÑ?та днеÑ?.


Ð’Ñ?рвам, че в крайна Ñ?метка решениÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е взимат на едно по-ниÑ?ко ниво Ñ? пълното учаÑ?тие на обикновените граждани. За да Ñ?е оÑ?ъщеÑ?тви това, е необходима напреднала политико-икономичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Това е Ñ?иÑ?темата, коÑ?то предлагам, и на коÑ?то давам името ИÑ?ократиÑ?.


Ð’Ñ?рвам, че по нÑ?какъв начин оÑ?новите на Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ? вече Ñ?а поÑ?тавени. ГолÑ?мата електронна революциÑ? и Ñ?ветовната компютърна мрежа вече позволÑ?ват на хората по Ñ?вета доÑ?тъп и влиÑ?ние върху глобалните Ñ?ъбитиÑ?. Вече Ñ?е чуват глаÑ?ове, говорещи глобалниÑ? език.


Ще цитирам г-н СороÑ?: “За да Ñ?табилизираме и регулираме глобалната икономика, Ñ?е нуждаем от глобална Ñ?иÑ?тема за политичеÑ?ки решениÑ?. Ð?акратко казано, нуждаем Ñ?е от глобално общеÑ?тво, което да поддържа глобалната икономика.â€?. Ð?з бих добавил Ñ?ледното: “необходимоÑ?тта от глобална Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да поддържа глобалната икономика е точно толкова голÑ?ма, колкото и необходимоÑ?тта от глобална икономика, коÑ?то да поддържа глобалната политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Поради тази причина огромна е нуждата ни от глобална политико-икономичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема на управление.


Твърдо Ñ?ъм убеден, че Ñ?е нуждаем от политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то леÑ?но да Ñ?инхронизира националните и интернационални политики и икономика на глобалната Ñ?цена. Глобална Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то вÑ?ички ще учаÑ?тват в процеÑ?а на взимане на решениÑ?. СиÑ?тема, при коÑ?то отделниÑ?Ñ‚ човек ще Ñ?е включва в определÑ?нето, както на локалната, така и на централната политика; както на националната, така и на глобалната политика. СиÑ?тема на меÑ?тна автономиÑ?, гарантиране на индивидуалната Ñ?вобода и отричане на егоиÑ?тичните Ñ?тремежи. Считам, че подобна Ñ?иÑ?тема е оÑ?ъщеÑ?твима Ñ?амо в уÑ?ловиÑ?та на ИÑ?ократиÑ?.


Както мъдриÑ?Ñ‚ Далай Лама казва: “ Ð’Ñ?еки от наÑ? е индивидуална цÑ?лоÑ?Ñ‚. Ð?о в Ñ?ъщото време вÑ?Ñ?ка цÑ?лоÑ?Ñ‚ е чаÑ?Ñ‚ от по-голÑ?ма цÑ?лоÑ?Ñ‚.â€?

Read Next Защо хората откликват на ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters