Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Защо хората откликват на ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

 

Преди да публикувам миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?, ги Ñ?поделих Ñ? нÑ?колко избрани приÑ?тели – от обикновени хора до адвокати, банкери и други учени, млади и Ñ?тари, мъже и жени. Помолих ги да бъдат критични и да Ñ?поделÑ?Ñ‚ мнението Ñ?и. ОÑ?новниÑ?Ñ‚ коментар, който получих от вÑ?ички Ñ‚Ñ?Ñ…, беше че днешните хора Ñ?а твърде политичеÑ?ки диÑ?танцирани. Днешното общеÑ?тво е прекалено заето, за да Ñ?е занимава Ñ? въпроÑ?а за Ñ?оциално-управлÑ?ваната Ñ?иÑ?тема. Ð?Ñ?кои дори не изчетоха теориÑ?та до краÑ?.


ПочувÑ?твах Ñ?е наиÑ?тина много разочарован от общите коментари. Те, обаче, Ñ?а напълно обоÑ?новани – оÑ?обено в днешниÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ на развити държави. Ð’ напредналите икономики общноÑ?тта е твърде заета да поддържа и увеличава Ñ?тандарта Ñ?и на живот. Прекалено заета Ñ? работа и развлечениÑ?, хората пуÑ?кат глаÑ?овете Ñ?и за една или друга партиÑ? веднъж на нÑ?колко години. Ð?Ñ?кои дори не Ñ?и правÑ?Ñ‚ труда да упражнÑ?Ñ‚ глаÑ?а Ñ?и. Ð’ развиващите Ñ?е държави и религиозните общеÑ?тва хората Ñ?е борÑ?Ñ‚ за оцелÑ?ване и чеÑ?то пъти биват заблуждавани от Ñ?воите избраници и управници. За тези хора глаÑ?уването е разточителен лукÑ?, за които те нÑ?мат нужното време.


Ð?езавиÑ?имо дали Ñ?а граждани на напреднала или развиваща Ñ?е държава, поÑ?ледното, което хората иÑ?кат, е да учаÑ?тват в нÑ?какви промени. Още повече когато Ñ?е каÑ?ае за радикална промÑ?на, коÑ?то може да заÑ?егне нÑ?кои от управлÑ?ващите личноÑ?ти или групи. Можем да приемем, че голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от гражданите на Ñ?вета днеÑ? Ñ?а Ñ?танали апатични към Ñ?иÑ?темата на управление и Ñ?амите управлÑ?ващи. Това, обаче, е Ñ?амо още една причина за мен да не Ñ?е откажа и за ваÑ? да Ñ?е опитате да превърнете апатиÑ?та в Ñ?ъпричаÑ?тноÑ?Ñ‚. Ключът е в отговора на въпроÑ?а: “Защо хората днеÑ? Ñ?а Ñ?танали апатични към Ñ?иÑ?темата на управление и управлÑ?ващите?â€?


ИÑ?тината е, че хората Ñ?а такива, защото възгледите им Ñ?иÑ?темно Ñ?а били манипулирани от Ñ?егашната влаÑ?Ñ‚. Хората Ñ?читат промÑ?ната за невъзможна. Ð?езавиÑ?имо кои ще поеме влаÑ?тта и по какъв начин – чрез избори, назначение или по наÑ?ледÑ?тво, нищо Ñ?ъщеÑ?твено нÑ?ма да Ñ?е промени за обикновените хора.


След като веднъж минат изборите, коментарите обикновено Ñ?а: “това вече не е най-удачно за гражданитеâ€? и “най-доброто за Ñ?траната в момента е да изоÑ?тавим предизборните обещаниÑ? и да предприемем точно обратните меркиâ€?. Ð?епрекъÑ?натата злоупотреба от Ñ?трана на демократично избраните дикторÑ?ки режими неизбежно е довела хората до днешната апатиÑ? по отношение на Ñ?иÑ?темата на управление. Тази апатиÑ? е едно от поÑ?ледÑ?твиÑ?та на демокрациÑ?та или едно от нейните неÑ?ъвършенÑ?тва, което ще доведе до краÑ? й и може би до разрушението на Ñ?вета такъв, какъвто го познаваме.


Въпреки това, аз Ñ?илно вÑ?рвам, че Ñ?лед като хората Ñ?е убедÑ?Ñ‚, че при Ñ?иÑ?темата, на ИÑ?ократиÑ?, техните мнениÑ? и глаÑ? наиÑ?тина ще Ñ?а от значение, тази апатиÑ? ще бъде заличена. След като веднъж разберат, че правителÑ?твата нÑ?мат друг избор оÑ?вен да изпълнÑ?ват желаниÑ?та на глаÑ?оподавателите, гражданите на Ñ?вета ще започнат да Ñ?е интереÑ?уват и активно да учаÑ?тват в процеÑ?а на вземане на решениÑ?. След като веднъж бъде убедена, че влаÑ?тта не е прерогатив на управлÑ?ващите и правителÑ?твото, а на Ñ?амата неÑ?, общноÑ?тта ще започне активно да учаÑ?тва в Ñ?оциалното управление на Ñ?обÑ?твениÑ? Ñ?и живот.


При Ñ?иÑ?темата на ИÑ?ократиÑ? наÑ?тоÑ?щото убеждение, което аз Ñ?ъщо Ñ?поделÑ?м, че “нÑ?ма значение кой ще ни управлÑ?ваâ€?, нÑ?ма повече да бъде валидно. Хората ще знаÑ?Ñ‚, че при ИÑ?ократиÑ? техниÑ?Ñ‚ глаÑ? има значение. РешениÑ?та и изборът на общноÑ?тта ще бъдат от значение. ПоÑ?тепенно незаинтереÑ?ованоÑ?тта и безразличието ще бъдат заменени от радоÑ?тна и горда Ñ?ъпричаÑ?тноÑ?Ñ‚.

Read Next Покана към религиÑ?та

Back to all chapters