Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Покана към религиÑ?та - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Ð?Ñ?ма значение каква религиÑ? изповÑ?двате – иÑ?лÑ?мÑ?ка, хриÑ?тиÑ?нÑ?ка, юдизъм, будизъм, хиндуизм или нÑ?каква друга; нÑ?ма значение в коÑ? чаÑ?Ñ‚ на Ñ?вета живеете; нÑ?ма значение какъв цвÑ?Ñ‚ е кожата ви, от каква раÑ?а, какъв е полът или общеÑ?твеното ви положение, Ñ?ветът Ñ?е глобализира за вÑ?ички.


Ð’Ñ?рата не може да продължи да Ñ?е оÑ?новава на Ñ?траха. Страхът от божието наказание, от църквата и духовенÑ?твото не може да продължи да привлича хората към религиозните принципи и поведение. Ð?апротив, подобно оÑ?новано на Ñ?траха поведение, отблъÑ?ква хората от религиозните ценноÑ?ти, които Ñ?поред мен не Ñ?а нищо друго оÑ?вен уважение, любов и взаимно зачитане.


Религиозните лидери Ñ‚Ñ€Ñ?бва да призоват вÑ?рващите, без да им вменÑ?ват Ñ?траха от наказание. ТрÑ?бва да опитат да Ñ?е развиÑ?Ñ‚ и променÑ?Ñ‚ в тон Ñ? модерното общеÑ?тво, иначе риÑ?куват да оÑ?танат Ñ?амо шепа духовници. Лидерите на вÑ?ички религии Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ъберат и да премахнат религиозните граници, които в продължение на години Ñ?а Ñ?ериозна заплаха за човечеÑ?твото.


Разрушете духовните бариери, които разделÑ?Ñ‚ хората. Премахнете религиозните причини, поради които хората в продължение на хилÑ?ди години варварÑ?ки Ñ?е преÑ?ледват и избиват. Заедно предложете учение за любов, равенÑ?тво и взаимно зачитане на вÑ?ички. Започнете най-напред да проповÑ?двате любов и взимане на хората от вÑ?ички религии. Едва тогава, вие духовенÑ?твото, можете да наречете Ñ?ебе Ñ?и Ñ?луги на Бога и паÑ?тири на Ñ?тадото.


Страхът може да Ñ?лужи като оръжие за поробване на хора. Страхът може да породи омраза и агреÑ?иÑ?. Заради Ñ?траха от Бог мнозина Ñ?а причинÑ?вали жеÑ?токо Ñ?традание на други. Страхът винаги води до агреÑ?иÑ?. Ð?греÑ?иÑ?та не е чаÑ?Ñ‚ от човешката природа. Човешката природа е любов. Ð?греÑ?иÑ?та е Ñ?трахливоÑ?Ñ‚. Любовта е Ñ?мелоÑ?Ñ‚. Да обичаш, уважаваш и зачиташ другите е човешко.


Станете чаÑ?Ñ‚ от Ñ?тадото Ñ?и, а не Ñ?амо негови ариÑ?тократични водачи. ПреÑ?танете да го Ñ?очите Ñ? пръÑ?Ñ‚. ПреÑ?танете да бъдете чаÑ?Ñ‚ от хора, който пита: “Вижте какво е причинила религиÑ?та на хората?â€?. По-добре започнете да питате: “Какво хората и оÑ?обено духовенÑ?твото, политиците и управлÑ?ващите Ñ?а причинили на религиÑ?та и на вÑ?рата.â€? Точно виÑ?шето духовенÑ?тво, кралете и кралиците, както и правителÑ?твата Ñ?а тези, които използваха или по-Ñ?коро злоупотребÑ?ваха Ñ? различни религиозни доктрини, за да оправдаÑ?Ñ‚ учаÑ?тието Ñ?и катаÑ?трофични войни Ñ?рещу други религии. Ð?Ñ?кои от Ñ‚Ñ?Ñ… Ñ?а готови да направÑ?Ñ‚ Ñ?ъщото и днеÑ?.


Колкото до моето лично отношение към религиÑ?та, то не е по-различно от това на повечето хора. Ð?езавиÑ?имо дали вÑ?рваме в Бог или не, незавиÑ?имо дали ни хареÑ?ва или не, предназначението на религиÑ?та е да проповÑ?два любов, чеÑ?тноÑ?Ñ‚, равенÑ?тво, Ñ?ъжителÑ?тво, уважение и взаимно зачитане. Ð’ този й аÑ?пект, аз вÑ?рвам че на религиÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е обърне Ñ?ериозно внимание и Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ъблюдава от вÑ?ички. Ð?з не определÑ?м религиозноÑ?тта на хората по това колко чеÑ?то ходÑ?Ñ‚ на църква. ОпределÑ?м Ñ? по техните дейÑ?твиÑ? и по чувÑ?твата, които хранÑ?Ñ‚ в Ñ?ърцата Ñ?и към другите хора, включително към тези от различна религиÑ?, цвÑ?Ñ‚, раÑ?а и група.


Горд Ñ?ъм да кажа, че уÑ?пÑ?Ñ… Ñ? немалко уÑ?илиÑ? да издигна една църква от оÑ?новите й, и днеÑ? Ñ‚Ñ? процъфтÑ?ва и обÑ?лужва меÑ?тната общноÑ?Ñ‚. Това е църквата на 12-те апоÑ?тола в БрукманÑ? Парк в ХертфордÑ?шир, Ð?нглиÑ?. Ð?з лично Ñ?ъм изпитал човешката Ñ?лабоÑ?Ñ‚, както на духовенÑ?твото, така и на паÑ?твото. Изпитал Ñ?ъм Ñ?лабоÑ?ти и Ñ?ила, които идват от Ñ?амите хора. Ð?ие вÑ?ички Ñ?ме Ñ?лаби и Ñ?клонни към грÑ?Ñ…. МоÑ?Ñ‚ призив е: “Ð?ека загърбим лицемерието и бъдем чеÑ?тни. Ð?ека загърбим недоверието и бъдем доверчиви. Ð?ека загърбим завиÑ?тта и започнем да Ñ?е радваме и възхищаваме на другите. Ð?ега загърбим омразата и запазим любовта. Ð?ека премахнем дивашкото религиозно разделение и започнем да Ñ?и помагаме и ценим хората от вÑ?ички религии.â€?


Ð?з например мечтаÑ? за Ñ?ъздаването на първата мултирелигиозна църква. Ð’ моÑ?та предÑ?тава това е парагонална Ñ?града, като Ñ?екторът на вÑ?Ñ?ка религиÑ? започва като лъч от центъра и доÑ?тига до външната Ñ?тена. Един триъгълен Ñ?ектор ще бъде за правоÑ?лавните хриÑ?тиÑ?ни, друг за католиците, трети за мюÑ?юлманите, евреите, хиндите и будиÑ?тите, но вÑ?ички ще използват един храм за молитвите Ñ?и. Ð’Ñ?еки Ñ?ектор да бъде Ñ?вързан Ñ? различна религиÑ?, но вÑ?ички религии да бъдат заедно. Възможно е вÑ?Ñ?ка религиÑ? да има определен чаÑ? за Ñ?воÑ?та Ñ?лужба/литургиÑ?, а веднъж Ñ?едмично вÑ?ички заедно да отправÑ?Ñ‚ към Бога молитвите Ñ?и. Това е един проект, към чието оÑ?ъщеÑ?твÑ?ване Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?тремим в бъдеще.


Това е моето предизвикателÑ?тво към днешните и утрешни религиозни лидери. Разрушете бариерите на вÑ?рата! ПроповÑ?двайте любов към вÑ?ички, без значение от религиозната им принадлежноÑ?Ñ‚!

Read Next Вие можете да вземете учаÑ?тие! Вашето учаÑ?тие!

Back to all chapters