Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Тезата на ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Какво е ИÑ?ократиÑ??

ИÑ?ократиÑ? навÑ?рно ще Ñ?е окаже най-напредналата Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление в човешката иÑ?ториÑ? до днеÑ?. ТÑ? е най-Ñ?ъвмеÑ?тимата Ñ?иÑ?тема Ñ?ÑŠÑ? Ñ?оциалните разбираниÑ? на хората. ИÑ?ократиÑ? Ñ?тъпва върху поÑ?тижениÑ?та на демокрациÑ?та, но Ñ?тига много по-напред от неÑ? и недоÑ?татъците й. ИÑ?ократиÑ? изтлаÑ?ква границите на Ñ?оциалното управление до непознати хоризонти;  отвъд границите, познати днеÑ?. ОÑ?вен политичеÑ?ки, ИÑ?ократиÑ? има икономичеÑ?ки и глобален аÑ?пект. ИÑ?ократиÑ? изÑ?ледва предпоÑ?тавките, необходими за напредъка на Ñ?оциалното управление на човечеÑ?твото.

ИÑ?ократиÑ? кани и призовава вÑ?ички читатели да тръгнат по пътÑ? на иÑ?ократичните миÑ?ли Ñ? чиÑ?то Ñ?ъзнание и без предразÑ?ъдъци. Ð’Ñ?еки един от ваÑ? може да допринеÑ?е за развитието на една по-добра Ñ?иÑ?тема на управление. Можете да го направите Ñ?ÑŠÑ? Ñ?обÑ?твените Ñ?и предложениÑ? и идеи за развитие на човешкото общеÑ?тво. Модерната технологиÑ?, Ñ? коÑ?то разполагаме днеÑ?, прави прилагането на ИÑ?ократиÑ? възможно още Ñ?ега.

Свободата и правото на надеждата на отделниÑ? човек Ñ?а двигателите на човешката цивилизациÑ? и пазарниÑ? напредък. Без надежда и лична Ñ?вобода човешката цивилизациÑ? нÑ?маше да доÑ?тигне до днешното Ñ?и ниво и Ñ?тандарт. Точно тази Ñ?вобода и право на надежда ще продължат да движат утрешното общеÑ?тво и пазарната икономика, наÑ?очвайки човешките уÑ?илиÑ? по пътÑ? на  надеждата. Ð?аред Ñ? оÑ?таналите, тези два двигателни принципа Ñ?е оказват в центъра на иÑ?ократичните миÑ?ли.

Ð’ днешно време Ñ?иÑ?темите за общеÑ?твено управление, дори демокрациÑ?та, Ñ?иÑ?тематично разрушават Ñ?вободата и правото на надежда на индивида. ИÑ?ократиÑ? защитава позициÑ?та, че недоÑ?татъците на демократичната Ñ?иÑ?тема възпрепÑ?Ñ‚Ñ?тват напредъка на човешкото общеÑ?тво и пазарната Ñ?иÑ?тема. Ð’Ñ?ъщноÑ?Ñ‚ тези Ñ?лабоÑ?ти на демокрациÑ?та  Ñ?а доÑ?тигнали етап, в който заплашват да разрушат целиÑ? доÑ?егашен напредък на човешката цивилизациÑ?.

ИÑ?ократиÑ? разкрива защо тази Ñ?вобода и надежда Ñ?а в Ñ?мъртна опаÑ?ноÑ?Ñ‚. ИÑ?ократиÑ? поÑ?очва защо точно Ñ?ега е времето не Ñ?амо да защитим, но и да подÑ?илим и разширим тези Ñ?вобода и надежда още повече. ДнеÑ? не Ñ?амо че не Ñ?ме доÑ?тигнали границите на цивилизациÑ?та, но още Ñ?е намираме в зората й. ИÑ?ократиÑ? вÑ?рва, че Ñ?обÑ?твените ни хоризонти Ñ?а милиони години пред наÑ?.

Човешкото общеÑ?тво е доÑ?тигнало точката, в коÑ?то вÑ?Ñ?ко поÑ?ледващо развитие при наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема ще предÑ?тавлÑ?ва заплаха, както за оцелÑ?ването на Ñ?иÑ?темата, така и за оцелÑ?ването на човечеÑ?твото. Ð’ този момент е нужно във вÑ?Ñ?ка една общеÑ?твена Ñ?иÑ?тема да бъдат инкорпорирани други аÑ?пекти. ИÑ?ократиÑ? въплъщава и изÑ?ледва нÑ?кои от тези аÑ?пекти.

Духът на ИÑ?ократиÑ? е оÑ?нован на принципите на развитие и непрекъÑ?нато подобрÑ?ване и напредък на човечеÑ?твото. Затова и човешката Ñ?вобода и право на надежда Ñ?а поÑ?тавени в центъра на ИÑ?ократиÑ?. Принципите на взаимно приемане и уважение без оглед на религиозни убеждениÑ?, раÑ?а, пол, общеÑ?твено положение или географÑ?ко меÑ?тоположение Ñ?а Ñ?ред оÑ?новите, върху които е изградена ИÑ?ократиÑ?.

ИÑ?ократиÑ? развива нашата общеÑ?твена Ñ?иÑ?тема за управление до Ñ?тепен, в коÑ?то взимането на решениÑ? е поÑ?тавено изцÑ?ло в ръцете на тези, които Ñ?а прÑ?ко заÑ?егнати от решениÑ?та. При Ñ?иÑ?темата на ИÑ?ократиÑ? управлÑ?ваните ще контролират начина по който Ñ?а управлÑ?вани. РавниÑ?Ñ‚ дÑ?л и учаÑ?тие във вземането на решениÑ? Ñ?а в Ñ?дрото на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема. ИÑ?ократиÑ? е лечението, от което Ñ?е нуждае демокрациÑ?та. Принципът на ИÑ?ократиÑ? е, че вÑ?еки може да учаÑ?тва във вÑ?ички управленÑ?ки решениÑ?.

Ð?бÑ?олютната влаÑ?Ñ‚

При наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема напредналите демократични държави поверÑ?ват абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚ в ръцете на един човек или на група от хора. При нашата демократична Ñ?иÑ?тема един човек или малка група от хора могат да концентрират огромна Ñ?ила. Мега Ñ?ила, коÑ?то им дава възможноÑ?Ñ‚ да нанеÑ?ат огромен и непоправимо катаÑ?трофичен и неудържим удар не Ñ?амо на Ñ?обÑ?твената им Ñ?трана, но и на целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Ð’Ñ?рвам, че подобна влаÑ?Ñ‚ е не Ñ?амо опаÑ?на, но и неразумна. ТÑ? е напълно неприемлива в уÑ?ловиÑ?та на днешната цивилизациÑ?. Ставали Ñ?ме Ñ?видетели колко неÑ?ъвършени Ñ?а хората. Как влаÑ?тта корумпира дори онези Ñ? най-добри намерениÑ?.

Тази книга за ИÑ?ократиÑ? предлага решениÑ? за това как може да бъде Ñ?ъздадена една нова общеÑ?твена Ñ?иÑ?тема за управление. Как да бъде възприета и развита. ИÑ?ократиÑ? поÑ?тавÑ? уÑ?ловиÑ?та и нужните предпоÑ?тавки, за да бъдат разширени общеÑ?твените хоризонти и да Ñ?е роди една нова и напреднала Ñ?иÑ?тема за управление.

Възприемането на ИÑ?ократиÑ? изиÑ?ква нÑ?кои радикални промени в начина, по който дейÑ?тват много общеÑ?твени механизми днеÑ?. Тази книга Ñ? миÑ?ли хвърлÑ? Ñ?ветлина върху нÑ?кои от тези радикални уÑ?ловиÑ?.

ИÑ?о-МедиÑ? – нужни Ñ?а нови медии

Една такава промÑ?на е въвеждането на Ñ?влението, което аз наричам ИÑ?о-медиÑ?. Ð’Ñ?ички ще Ñ?е Ñ?ъглаÑ?Ñ?Ñ‚, че е нужно да Ñ?е поддържа и разширÑ?ва Ñ?вободата на Ñ?ловото. ИÑ?ократиÑ? Ñ?чита, че още по-необходимо е на общеÑ?твото да Ñ?е оÑ?игури доÑ?тъп до вÑ?ички аргументи по даден въпроÑ?. ИÑ?ократиÑ? предлага нова Ñ?иÑ?тема, нов Ñ?тил, нов формат на медийното предÑ?тавÑ?не, което да защити едновременно Ñ?вободата на Ñ?ловото и правото на информираноÑ?Ñ‚ на общеÑ?твото.

ИкономичеÑ?ката ИÑ?ократиÑ?

Ð’ икономичеÑ?ката Ñ?фера Ñ?ъща Ñ?а нужни радикални промени. ИкономичеÑ?ката чаÑ?Ñ‚ на ИÑ?окраиÑ? поÑ?тавÑ? въпроÑ?а за това как да бъда прилагани принципите на ИÑ?ократиÑ? на Ñ?вободниÑ? пазар. Това може да Ñ?е поÑ?тигне чрез Ñ?ъздаване на уÑ?ловиÑ?, при които печеливши Ñ?а едновременно производителÑ?Ñ‚ и потребителÑ?Ñ‚. ИÑ?ократиÑ? предлага възможноÑ?ти и отварÑ? диÑ?куÑ?ии по много политичеÑ?ки и икономичеÑ?ки въпроÑ?и. 

Кога? Дошло ли е времето? Как?

ИÑ?ократиÑ? предлага възможноÑ?Ñ‚ за флекÑ?абилноÑ?Ñ‚ и маневреноÑ?Ñ‚ по пътÑ? на развитието. Дава възможноÑ?Ñ‚ за запазване на меÑ?тните Ñ?тил и култура. Ð’Ñ?Ñ?ка държава, меÑ?тна влаÑ?Ñ‚ или организациÑ? могат Ñ?ами да изберат кога и по какъв начин да възприемат ИÑ?ократиÑ?. Ð?е е нужно вÑ?ички да бъдат поÑ?тавени в еднакви рамки, а вÑ?Ñ?ка група Ñ?ама може да реши как да прилага ИÑ?ократиÑ?. Това ще гарантира зачитането, оцелÑ?ването и разраÑ?тването на различните култури на вÑ?Ñ?ка отделна група, коÑ?то реши да възприеме и развие иÑ?ократичните принципи в рамките на Ñ?обÑ?твените Ñ?и културни оÑ?обеноÑ?ти.

Кой може да предположи до какви нива Ñ?егашните и бъдещите поколениÑ? ще могат да доÑ?тигнат при общеÑ?твената Ñ?иÑ?тема на ИÑ?ократиÑ?. Можем да Ñ?ъздадем непартийна иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема. Заедно Ñ? политичеÑ?кото й развитие можем да Ñ?ъздадем нови политичеÑ?ки партии или групи.

Книгата за ИÑ?ократиÑ? не претендира, че дава отговор на вÑ?ички въпроÑ?и. Много Ñ‚Ñ?Ñ… изиÑ?кват Ñ?пециализирани знаниÑ? и приноÑ?. Ð?ещо повече, нÑ?кои въпроÑ?и  изиÑ?кват Ñ?ериозно вложение на време, за да Ñ?е доÑ?тигне верните отговори. Затова много хора днеÑ? и много други утре могат да дойдат, за да поÑ?тавÑ?Ñ‚ Ñ?воÑ?та тухличка в Ñ?тената на ИÑ?ократиÑ?.

РеволюциÑ?та на ИÑ?ократиÑ?

Една от отличителните характериÑ?тики на ИÑ?ократиÑ? е, че възприемането й не изиÑ?ква кървава революциÑ?. Поне в развитите демократични Ñ?иÑ?теми общеÑ?твото Ñ? готовноÑ?Ñ‚ ще прегърне идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?. УправлÑ?ващите, партийните лидери, групите за натиÑ?к и избраните членове на парламента ще бъдат изправени пред много проÑ?Ñ‚ избор. Да приемат ИÑ?ократиÑ? и да оцелеÑ?Ñ‚ като политичеÑ?ка фигура или организациÑ?, или да Ñ?е противопоÑ?тавÑ?Ñ‚ на ИÑ?ократиÑ? и да Ñ?е озоват извън политиката. Ð?е проÑ?то извън управлението, а извън политиката.

ИÑ?ократиÑ? – Глобален аÑ?пект

Глобалната ИÑ?ократиÑ? обединÑ?ва политичеÑ?ката и икономичеÑ?ката ИÑ?ократиÑ? и разширÑ?ва принципите им до глобални измерениÑ?. Глобалната ИÑ?ократиÑ? предлага радикални, но разуми и обоÑ?новани решениÑ? за безконфликтно управление на глобалната политичеÑ?ка и икономичеÑ?ка арена. Това ще Ñ?тане чрез оÑ?игурÑ?ване на равно учаÑ?тие във взимането на решениÑ? от вÑ?ички нации по Ñ?вета. Предложени Ñ?а радикални формули за такива практики. Формули и предложениÑ?, които ще накарат много от днешните политичеÑ?ки лидери да изтръпнат. За тези, които ноÑ?Ñ?Ñ‚ грижата за общеÑ?твото в Ñ?ърцата Ñ?и, това ще бъдат Ñ?ладки тръпки. За оÑ?таналите: е, гоÑ?пода можете да започнете да Ñ?и Ñ?Ñ‚Ñ?гате багажа!

ГлобалниÑ?Ñ‚ феномен и ИÑ?ократиÑ?

С икономичÑ?ката глобализациÑ? ние Ñ?таваме Ñ?видетели на икономиÑ? от мащаба, на коÑ?то липÑ?ва оÑ?новен елемент. Елементът на политика от мащаба. Ð’ отÑ?ÑŠÑ?твието на подходÑ?ща политика от мащаба икономичеÑ?ката глобализациÑ? непременно ще доведе до жеÑ?токи и болезнени разрушениÑ?, ако не и до унищожение на Ñ?вета, такъв, какъвто го познаваме днеÑ?.

ПредизвикателÑ?твото – Поканата на ИÑ?ократиÑ?  

Ð?икоÑ? Ñ?иÑ?тема за общеÑ?твено управление не може да Ñ?и позволи да пренебрегне религиозниÑ? фактор. ИÑ?ократиÑ? не е религиÑ? и Ñ?ледователно нÑ?ма религиозен аÑ?пект. ИÑ?ократиÑ? оÑ?тавÑ? религиÑ?та на религиозните дейци, но им отправÑ? предизвикателÑ?тво: една проÑ?та, но в Ñ?ъщото време радикална промÑ?на. Една покана да припознаÑ?Ñ‚, приемат и проповÑ?дват вÑ?ра, уважение и взаимна любов, незавиÑ?имо от изповÑ?дваната религиÑ?. ПредизвикателÑ?твото да заличат религиозните граници, да оÑ?вободÑ?Ñ‚ хората и да Ñ?прат да наÑ?аждат религиозна омраза. ЧаÑ?Ñ‚ от предизвикателÑ?твото на ИÑ?ократиÑ? включва предложениÑ? как това да бъде поÑ?тигнато.

Read Next Ключът към тази книга Ñ? миÑ?ли за ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters