Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?о-глаÑ?уване (ИÑ?ократична Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване ) - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?ай-проÑ?то казано ИÑ?ократиÑ? е Ñ?иÑ?тема за общеÑ?твено управление, при коÑ?то вземането на решениÑ? е изцÑ?ло в ръцете на тези, за които Ñ?е отнаÑ?Ñ?Ñ‚ тези решениÑ?. При ИÑ?ократиÑ? управлÑ?ваните контролират управлÑ?ващите. УправлÑ?ващите, такива каквито ги познаваме днеÑ?, Ñ?тават проÑ?то предÑ?тавители и изпълнители на иÑ?тинÑ?ките желаниÑ? на управлÑ?ваните.

ИÑ?ократиÑ? е най-напредналата Ñ?иÑ?тема за общеÑ?твено управление, позната на човечеÑ?твото днеÑ?. ТÑ? предÑ?тавлÑ?ва ултимална форма на общеÑ?твено управление. ПонаÑ?тоÑ?щем и вероÑ?тно дълго време занапред ИÑ?ократиÑ? ще бъде единÑ?твената Ñ?иÑ?тема, коÑ?то Ñ?е докоÑ?ва до човешката природа. Ð’Ñ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? е най-Ñ?ъвмеÑ?тимата Ñ? човешката Ñ?ъщноÑ?Ñ‚ Ñ?иÑ?тема, Ñ?ъщеÑ?твувала нÑ?кога.

ИÑ?ократиÑ? е оÑ?новно базирана на принципа, при който глаÑ?оподавателите определÑ?Ñ‚ какъв е интереÑ?ÑŠÑ‚ им. Принцип, при който взимането на решениÑ? наиÑ?тина е в ръцете на заÑ?егнатите от тези решениÑ?. СиÑ?тема, при коÑ?то общноÑ?тта наиÑ?тина има думата във вземането на решениÑ?, каÑ?аещи живота им. СиÑ?тема, при коÑ?то глаÑ?оподавателите имат право да глаÑ?уват колкото пъти е нужно: ежедневно, ежеÑ?едмично, на две Ñ?едмици, вÑ?еки меÑ?ец.

Само тогава можем Ñ? право да наÑ?тоÑ?ваме, че влаÑ?тта принадлежи на народа. Само тогава политиците нÑ?ма да могат да твърдÑ?Ñ‚, че “вÑ?рватâ€?, че това, което правÑ?Ñ‚ е най-доброто за народа. Само тогава ще преÑ?танем да генерираме законно избрани диктатори Ñ? фикÑ?иран период на влаÑ?Ñ‚. Само тогава ще Ñ?прем да поверÑ?ваме влаÑ?тта на отделен индивид или група от индивиди. Тогава ще можем Ñ? оÑ?нование да твърдим, че никой отделен човек или група от хора не притежава абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚.

 ÐŸÑ€Ð¸ ИÑ?ократиÑ? ще Ñ?е нуждаем от нова Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване, даваща възможноÑ?Ñ‚ за електронно глаÑ?уване. ГлаÑ?оподавателите  ще имат възможноÑ?Ñ‚ да упражнÑ?ват глаÑ?овете Ñ?и от леÑ?но доÑ?тъпни меÑ?та като магазини, общинÑ?ки Ñ?лужби, полицейÑ?ки управлениÑ?, пощенÑ?ки Ñ?танции, банки и др. Биха могли да го правÑ?Ñ‚ и по вÑ?Ñ?ко време от вкъщи, както и от вÑ?Ñ?ко друго мÑ?Ñ?то в Ñ?траната или по Ñ?вета, където имат на разположение електронни уÑ?тройÑ?тва.

Електронното глаÑ?уване ще може да Ñ?е извършва по Интернет, телевизиÑ?, телефон, мобилни телефони, лаптопи или вÑ?Ñ?ка друга форма, коÑ?то ще бъде открита в бъдеще. За тези които вкъщи нÑ?мат доÑ?тъп до уÑ?тройÑ?тва като Интернет, телевизиÑ? или телефон, такъв ще бъде оÑ?игурен на публични меÑ?та. Електронното глаÑ?уване ще Ñ?е извършва от леÑ?но доÑ?тъпни меÑ?та, както лотарийните компютри, които днеÑ? могат да бъдат открити на вÑ?Ñ?ка улица. 

ПрактичеÑ?ки глаÑ?оподавателите ще могат да избират дали да глаÑ?уват чрез домашни или общеÑ?твени уÑ?тройÑ?тва, доÑ?тъпни във вÑ?Ñ?ка чаÑ?Ñ‚ на Ñ?траната и Ñ?вета. ДоÑ?татъчно ще бъде да Ñ?е попълни заÑ?вка за глаÑ?уване и да предÑ?тави региÑ?трационна  карта, чети ма Ñ?амо от един компютър, дигитален подпиÑ? или нÑ?какъв друг идентификационен Ñ?имвол. Машините за глаÑ?уване могат да бъдат разположени на охранÑ?еми меÑ?та, както банкоматите например, така че глаÑ?оподавателите да упражнÑ?ват глаÑ?а Ñ?и в удобно за Ñ‚Ñ?Ñ… време.

За гарантиране на автентичноÑ?тта машините за глаÑ?уване и компютрите ще могат да региÑ?трират подадениÑ? глаÑ? и да откажат да приемат повторно глаÑ?уване по Ñ?ъщиÑ? въпроÑ?, подадено чрез Ñ?ъщата региÑ?трационна карта. Приканвам екÑ?пертите да помиÑ?лÑ?Ñ‚ върху Ñ?ъздаването на Ñ?ъвършена Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване, коÑ?то да отговарÑ? на изиÑ?кваниÑ?та на ИÑ?ократиÑ?. Макар да Ñ?ъм убеден, че екÑ?пертите не Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от покана. Печалбата, коÑ?то ще генерира Ñ?ъздаването на подобна интегрирана програма, е доÑ?татъчно привлекателна Ñ?ама по Ñ?ебе Ñ?и.

Както вече Ñ?поменах, най-напред започнах да миÑ?лÑ? за Ñ?иÑ?темата  ИÑ?ократиÑ? през 70-те, докато пишех еÑ?е за оценка на демокрациÑ?та в ИзточниÑ? УниверÑ?итет в Лондон. Ð?ай-голÑ?мата пречка, коÑ?то виждах по онова време, беше Ñ?амото прилагане на Ñ?иÑ?темата. Как да Ñ?е даде възможноÑ?Ñ‚ на вÑ?еки леÑ?но и удобно да глаÑ?ува веднъж или два пъти в Ñ?едмицата или меÑ?еца, където и да Ñ?е намира.

СъщеÑ?твуващата по онова време технологиÑ? не предоÑ?тавÑ?ше подобна възможноÑ?Ñ‚. Ð’ резултат на което, аз отложих пиÑ?ането на теориÑ?та до днеÑ?, когато разполагаме Ñ? нужната технологиÑ?. Дори ако тази технологиÑ?, не е в точната форма, необходима за ИÑ?ократиÑ?, при Ñ?ъщеÑ?твуващите техничеÑ?ки възможноÑ?ти нÑ?ма да предÑ?тавлÑ?ва проблем бързо да Ñ?е Ñ?ъздадат необходимите машини за глаÑ?уване, гарантиращи пълна защита Ñ?рещу злоупотреби Ñ?ÑŠÑ? Ñ?иÑ?темата.  И ако преди 25 години миÑ?лех, че идеите ми Ñ?а изпреварили времето, изведнъж имам чувÑ?твото, че ако Ñ?коро не завърша пиÑ?ането, бързиÑ?Ñ‚ напредък на техниката ще превърне идеите ми в Ñ?таромодни.

С днешните техничеÑ?ки Ñ?редÑ?тва глаÑ?уването на вÑ?екидневна или друга времева база е напълно възможно. Ð’ бъдеще вероÑ?тно ще Ñ?танат доÑ?тъпни и други начини. ТехнологиÑ?та е напълно готова да поÑ?рещне предизвикателÑ?твото на ИÑ?ократиÑ?. ВмеÑ?то хартиени билютини, бихме могли да използваме електронни, които глаÑ?оподавателÑ?Ñ‚ ще може да активира Ñ?амо Ñ?ÑŠÑ? Ñ?обÑ?твените Ñ?и пръÑ?тови отпечатъци върху машината за глаÑ?уване например. /Това е още една идеÑ?, върху коÑ?то хората на техниката могат да помиÑ?лÑ?Ñ‚/. Ð’Ñ?Ñ?ко бъдещо развитие на техниката може да Ñ?е окаже полезно.

ВеликобританиÑ?, ГерманиÑ? и Канада Ñ?а водещи Ñ?трани в Ñ?ъздаването на ефективни и Ñ?игурни Ñ?иÑ?теми за електронно глаÑ?уване. Ð?Ñ?кой меÑ?тни влаÑ?ти вече Ñ?а планирали електронно глаÑ?уване за първата чаÑ?Ñ‚ на 2002. ГлаÑ?оподавателите Ñ?ъщо започват да възприемат идеÑ?та. Ð’  началото на 2002 г в една лондонÑ?ка община е проведено проучване, Ñ?поред което 70% от наÑ?елението Ñ?е интереÑ?ува от онлайн форуми и телевизионно глаÑ?уване. Тези заключениÑ? Ñ?а подкрепени и от порталниÑ?Ñ‚ провайдер Touch, който заключава че 75% от имащите право на глаÑ?, Ñ?а по-Ñ?клонни да упражнÑ?Ñ‚ това Ñ?и право, ако глаÑ?уването Ñ?е извършва електронно, а не по Ñ?тандартниÑ? начин.

Read Next ИÑ?ократиÑ? Ñ?рещу наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема

Back to all chapters