Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Разликите между наÑ?тоÑ?щите Ñ?иÑ?теми Ñ?а незначителни - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?аÑ?тоÑ?щите Ñ?иÑ?теми

Въпреки невероÑ?тниÑ? напредък, до който е доÑ?тигнала човешката цивилизациÑ?, въпреки хилÑ?дите години, през което демокрациÑ?та е упражнÑ?вана, вÑ?е още много народи днеÑ? не могат да приложат принципите на демокрациÑ?та и да Ñ?е възползват от предимÑ?твата й. Защо? Заради нейните недоÑ?татъци? Заради това че в нÑ?кои от Ñ?лучаите законно избраните олигарÑ?и Ñ?а чаÑ?Ñ‚ от причината? Или може би те Ñ?а Ñ?амата причина?

 

Ð?езавиÑ?имо от феноменалниÑ? напредък, до който е доÑ?тигнала нашата цивилизациÑ?, вÑ?е още има много хора, които не могат да Ñ?е радват на елементарни човешки права и Ñ?вободи. РавенÑ?твото, което вÑ?Ñ?ко човешко Ñ?ъщеÑ?тво заÑ?лужава, е недоÑ?тъпно за повечето хора. ОÑ?новни човешки права Ñ?а потъпкани при много от Ñ?ъщеÑ?твуващите днеÑ? Ñ?иÑ?теми на управление. Сред тези Ñ?иÑ?теми Ñ?а:

ДемокрациÑ?

Полу-демокрациÑ?

Военно-контролирана демокрациÑ?

Тоталитарни режими

Социализъм

Диктатура

МонархиÑ?

Ð?нархиÑ?. Да, дори анархиÑ? – Ð?фганиÑ?тан напр. /това беше пиÑ?ано преди 11 Ñ?ептември и падането на правителÑ?твото на талибаните/

ИÑ?ократиÑ? дава възможноÑ?Ñ‚ на тези неÑ?ъвършени Ñ?иÑ?теми да загърбÑ?Ñ‚ миналото и да направÑ?Ñ‚ голÑ?ма крачка напред. Да направÑ?Ñ‚ крачка, Ñ? коÑ?то да макÑ?имизират личната Ñ?вобода. ИÑ?ократиÑ? дава възможноÑ?Ñ‚ на вÑ?ички да оÑ?ъщеÑ?твÑ?Ñ‚ бърз напредък. Ð’Ñ?Ñ?ка една Ñ?трана, незавиÑ?имо от това коÑ? Ñ?иÑ?тема прилага по наÑ?тоÑ?щем, може да Ñ?е уÑ?ъвършенÑ?тва и развие. Може да доÑ?тигне до най-добрата форма на човешко управление, базирано на принципите на ИÑ?ократиÑ?.

Според  мен вÑ?ички извеÑ?тни и практикувани днеÑ? Ñ?иÑ?теми Ñ?традат от едни и Ñ?ъщи недоÑ?татъци и водÑ?Ñ‚ до еднакви резултати: от демокрациÑ?та и Ñ?вободниÑ? пазар до олигархичниÑ? тоталитаризъм и комунизъм, до монархиÑ?та и наÑ?илÑ?твените диктаторÑ?ки режими, до криещите Ñ?е под религиозен камуфлаж диктатури. При вÑ?ички Ñ‚Ñ?Ñ… Ñ?е наблюдава една и Ñ?ъща характериÑ?тика: по един или друг начин малцината избрани налагат волÑ?та Ñ?и над мнозинÑ?твото.

При вÑ?Ñ?ка от тези Ñ?иÑ?теми нÑ?кои групи получават привилегирован Ñ?татут. Разликите Ñ?а в Ñ?тепента на привилегированоÑ?Ñ‚, в личната Ñ?вобода, коÑ?то Ñ?е предоÑ?тавÑ? на отделниÑ? гражданин. Би било преувеличено и неÑ?праведливо да кажа, че тези Ñ?иÑ?теми Ñ?а еднакви. Въпреки това между Ñ‚Ñ?Ñ… Ñ?ъщеÑ?твуват фундаментални прилики и Ñ?амо Ñ?тепени на различие. Ð?ека да ги разгледаме.

Демократична– многопартийна Ñ?иÑ?тема

Олигархично/тоталитарно – еднопартийна Ñ?иÑ?тема

 

Монархично/наÑ?ледÑ?твена и диктаторÑ?ка Ñ?иÑ?тема

1.  ДиктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚ за президента,миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ предÑ?едaтелÑ? и законно избраните предÑ?тавители

1.  ДиктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚ за президента и правителÑ?твото, избрани от една единÑ?твена партиÑ?.

1. Ð?аÑ?ледÑ?твена диктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚ или уÑ?тановена Ñ? брутална полицейÑ?ка/военна Ñ?ила

2. Ð’Ñ?ички законодателни и изпълнителни инÑ?титуции Ñ?а директно или индиректно подчинени на правителÑ?твото, което може да управлÑ?ва диктаторÑ?ки за период от 4 или 5 години

 

2.  Ð’Ñ?ички законодателни и изпълнителни инÑ?титуции Ñ?а подчинени на един лидер и нÑ?колко негови приближени.

2.  Ð’Ñ?ички законодателни и изпълнителни инÑ?титуции Ñ?а подчинени на един лидер и избраните от него.

3.  Избраните предÑ?тавители имат възможноÑ?Ñ‚ да злоупотребÑ?ват Ñ? влаÑ?тта до 4-5 години

3.  УправлÑ?ващите могат да злоупотребÑ?ват Ñ? влаÑ?тта в по-голÑ?ма Ñ?тепен и за по-дълго време, отколкото при демокрациÑ?та.

3. УправлÑ?ващите олицетворÑ?ват закона и Ñ?е поÑ?тавÑ?Ñ‚ над него, защото влаÑ?тта им е времево неограничена.

4. Богатите индивиди и групи потиÑ?кат Ñ?лабите чрез финанÑ?овата и политичеÑ?ката Ñ?и влаÑ?Ñ‚.ИкономичеÑ?ките могъщите инÑ?титуции определÑ?Ñ‚ политиката.

 

4.  УправлÑ?ващиÑ?Ñ‚ елит екÑ?плоатира маÑ?ите. Привилегиите и защитата, коÑ?то им оÑ?игурÑ?ва Ñ?иÑ?темата им дава неограничена политичеÑ?ка и икономичеÑ?ка влаÑ?Ñ‚.

4. Страхът и грубата Ñ?ила оÑ?игурÑ?ват влаÑ?тта над маÑ?ите. ОтделниÑ?Ñ‚ индивид е потиÑ?нат, лишен от мечти и надежди.

5.  ВъзможноÑ?ти Ñ?ъщеÑ?твуват, но те Ñ?а доÑ?тъпни Ñ?амо за малцина. Богатите личноÑ?ти и организации Ñ?а превилигировани,докато интереÑ?ите на обикновените граждани не винаги Ñ?е взимат под внимание.

5.  Малцина Ñ?е радват на влаÑ?Ñ‚ и богатÑ?тво. Те имат вÑ?ичко. ВлиÑ?нието и Ñ?илата им не подлежат на коментар от никой под Ñ‚Ñ?Ñ…. Тези блага Ñ?а доÑ?тъпни Ñ?амо за малцина членове на управлÑ?ващата партиÑ?.

 

5. ВлаÑ?тта и богатÑ?твото Ñ?а прерогатив единÑ?твено на управлÑ?ващиÑ? и антуража му. Ð?ационалното богатÑ?тво Ñ?е превръща в чаÑ?тно.

СпиÑ?ъкът може още дълго да продължи.

ЯÑ?но е, че в миналото никой не Ñ?и е помиÑ?лÑ?л дори, че общеÑ?твото в голÑ?мата Ñ?и чаÑ?Ñ‚ може да Ñ?е включи в процеÑ?а на вземане на решениÑ?. Ð’Ñ?еки глаÑ?оподавател да има право на вот по вÑ?еки закон, подложен на глаÑ?уване. Сега можем да Ñ?и го помиÑ?лим. Сега възможноÑ?тите Ñ?а реални. Хората Ñ?а доÑ?татъчно напреднали по отношение на Ñ?воето развитие и единÑ?твеното, което им липÑ?ва е нова политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Точно тази Ñ?иÑ?тема е ИÑ?ократиÑ?. ТÑ? дава възможноÑ?Ñ‚ на вÑ?еки гражданин да глаÑ?ува по вÑ?еки въпроÑ?, закон или проектозакон. ИÑ?ократиÑ? дава възможноÑ?ти. ОÑ?игурÑ?ва права. Ð?аÑ?тъпило е времето.

Read Next Сега е възможно