Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ОбщеÑ?твеноÑ?тта започва да взема решениÑ?та за вътрешната и външна - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

При ИÑ?ократиÑ? общноÑ?тта, ще може да контролира начина по който, нейните предÑ?тавители глаÑ?уват в парламента на Обединените Ð?ации. Защото в крайна Ñ?метка тези решениÑ? заÑ?Ñ?гат международната общноÑ?Ñ‚.

При глобалната Ñ?иÑ?тема  ИÑ?ократиÑ? хората ще могат да взимат отношение, както по локални и вътрешни въпроÑ?и, така и по международните проблеми. Така ще Ñ?е Ñ?ложи край на начина, по които по-Ñ?илните Ñ?трани злоупотребÑ?ват Ñ? по-Ñ?лабите, налагайки им регулации, които никога не биха приложили в Ñ?обÑ?твените Ñ?и Ñ?трани. СиÑ?темата ИÑ?ократиÑ? ще бъде така организирана, че общноÑ?тта да решава, както на вътрешно, така и на международно ниво.

За първи път хората ще бъдат иÑ?тинÑ?кото законодателно Ñ‚Ñ?ло, а правителÑ?твото ще изпълнÑ?ва иÑ?тинÑ?ките решениÑ? на народа. Оттук идва и името ИÑ?ократиÑ?. Защото правителÑ?твените Ñ?лужители: миниÑ?три, миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едатели и президенти Ñ?амо ще изпълнÑ?ват решениÑ?та на хората, а иÑ?тинÑ?кото право на влаÑ?Ñ‚ ще принадлежи на народа.

Президентите, миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едателите, членовете на конгреÑ?а и Ñ‚.н. никога нÑ?ма да притежават абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚. Ð?икога нÑ?ма да могат да Ñ?читат, че притежават божеÑ?твено право да управлÑ?ват, и че народът ще заÑ?тане зад вÑ?Ñ?ко Ñ‚Ñ?хно решение.

Ще Ñ?е преуÑ?танови Ñ?егашната практика на налагане на закони и нормативни актове чрез изнудване или диÑ?циплинарни мерки, предприети Ñ?рещу членовете на Ñ?обÑ?твената партиÑ?. Ð’ английÑ?киÑ? парламент например даден депутат може да бъде изключен от партиÑ?та Ñ?и, ако не Ñ?ледва политиката й; ако не глаÑ?ува като вÑ?ички оÑ?танали. С други думи, ако не Ñ?е придържа към уÑ?тановената линиÑ?, може да Ñ?е окаже на улицата.

Read Next РолÑ?та на правителÑ?твото при ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters