Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПредÑ?тавителните роли при ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?езавиÑ?имо под каква точно форма ще Ñ?е въведе Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ?, никой отделен човек нÑ?ма да е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да придобие абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚, по начина по който това е възможно днеÑ?. РолÑ?та на президента, миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ предÑ?едателÑ? и държавните Ñ?екретари ще бъде да предÑ?тавлÑ?ват и изпълнÑ?ват желаниÑ?та на народа.

Решение по вÑ?еки въпроÑ? ще Ñ?е взима от народа чрез иÑ?о-глаÑ?уване. Гражданите ще имат дори възможноÑ?Ñ‚ да глаÑ?уват вот на недоверие на правителÑ?твото в рамките на Ñ?едмици. Ð?Ñ?ма да е необходимо електоратът да чака до Ñ?ледващите общи избори, за да отÑ?трани правителÑ?тво или член на парламента, ако дейÑ?твиÑ?та им не отговарÑ?Ñ‚ на народните желаниÑ?. Разбира Ñ?е, ще мине време, докато Ñ?е уÑ?танови докъде точно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е проÑ?тират правомощиÑ?та на избраните народни предÑ?тавители миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едатели и президенти.

Read Next УправленÑ?ки органи и инÑ?титуции

Back to all chapters