Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
УправленÑ?ки органи и инÑ?титуции - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

ПравителÑ?твените инÑ?титуции и организации като полициÑ?, армиÑ?, Ñ?ъд и Ñ‚.н. ще бъдат натоварени Ñ? нÑ?кои предварително уточнени дейÑ?твиÑ?. По  отношение на тези дейÑ?твиÑ? инÑ?титуциите ще имат право да не изпълнÑ?Ñ‚ правителÑ?твено разпореждане, ако то не е в Ñ?ъответÑ?твие Ñ? общеÑ?твениÑ? вот.

Президентът, миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ предÑ?едателÑ?Ñ‚ и миниÑ?трите ще бъдат прÑ?ко отговорни, както пред парламента, така и пред Ñ?амите избиратели. Ð’Ñ?ичко ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде одобрено от глаÑ?оподавателите. ЯÑ?но е, че през един преходен период, /който Ñ?е надÑ?вам да не трае дълго/, нÑ?кой по-второÑ?тепенни въпроÑ?и, ще Ñ?е решават директно от парламента, до наÑ?тъпване на Ñ?ъщинÑ?ката ИÑ?ократиÑ? .

Разбира Ñ?е и при тези изключениÑ? ще има ограничениÑ?. Ð?апример ще Ñ?е поÑ?тави изиÑ?кване за поне 75% или 80% кворум от народните предÑ?тавители, избрани при ИÑ?ократиÑ?  ИÑ?о-предÑ?тавители и ИÑ?о-членове на парламента.

Ð?ко президентът или миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ предÑ?едателÑ?Ñ‚ изгубÑ?Ñ‚ доверието на определен процент от народните предÑ?тавители, правата им могат да бъдат отнети и длъжноÑ?тта им временно изпълнÑ?вана от предÑ?едателÑ? на Ð?ародното Ñ?ъбрание.

Кой днеÑ? взима решениÑ? в отÑ?ÑŠÑ?твието на миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ предÑ?едателÑ?? Парламентът, разбира Ñ?е. При ИÑ?ократиÑ?  депутатите ще имат иÑ?тинÑ?ка изпълнителна влаÑ?Ñ‚. Те нÑ?ма да бъдат изложени на злоупотреби от Ñ?трана на партийниÑ? лидер или партиен комитет. Отделните членове на парламента нÑ?ма да Ñ?е Ñ?трахуват, че ще загубÑ?Ñ‚ меÑ?тата Ñ?и, ако не Ñ?ледват партийната линиÑ?. ВътрешниÑ?Ñ‚ механизъм на ИÑ?ократиÑ?  ще бъде развиван, уÑ?ъвършенÑ?тван и променÑ?н, докато Ñ?е доÑ?тигне до оптимален вариант, при който Ñ?иÑ?темата ще работи гладко и безпроблемно.

Ð?ко нÑ?кой член на иÑ?о-парламента дейÑ?тва в Ñ?ъглаÑ?ие Ñ? партийната политика, но против волÑ?та на избирателите Ñ?и, те ще могат моментално да поиÑ?кат вот на недоверие Ñ?рещу него. При тези уÑ?ловиÑ? едва ли нÑ?кой депутат ще Ñ?е оÑ?мели да наруши волÑ?та на тези, които предÑ?тавлÑ?ва.

Ð’ Ñ?ъщото време могат а бъдат Ñ?ъздадени комиÑ?ии или други организации, които да Ñ?ледÑ?Ñ‚ за подобни злоупотреби от Ñ?трана на депутатите. Тези организации ще имат влаÑ?тта да отнемат правата на даден депутат, докато бъде проведено глаÑ?уване за вот на доверие.

Read Next Локалната и Ñ?емейна ИÑ?ократиÑ? отговарÑ?Ñ‚ на човешката природа

Back to all chapters