Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Локалната и Ñ?емейна ИÑ?ократиÑ? отговарÑ?Ñ‚ на човешката природа - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Принципите на ИÑ?ократиÑ? могат да бъдат прилагани и на меÑ?тно ниво. Жителите на облаÑ?тта могат да глаÑ?уват на Ñ?едмична или меÑ?ечна база по проблемите, които ги каÑ?аÑ?Ñ‚ прÑ?ко и нÑ?мат национален обхват. Ð?Ñ?ма да Ñ?ъщеÑ?твуват кметове и общинÑ?ки Ñ?ъветници Ñ? диктаторÑ?ки правомощиÑ?. Ð’Ñ?еки нов закон, правило или регулациÑ? ще Ñ?е приема Ñ? одобрението на общноÑ?тта. Техните избрани предÑ?тавители в меÑ?тната управа ще изпълнÑ?ват иÑ?тинÑ?ките им желаниÑ?.

Принципите на ИÑ?ократиÑ? Ñ?ъвпадат Ñ? една от оÑ?новните  Ñ?клонноÑ?ти на хората – да формират групи. С помощта на ИÑ?ократиÑ? могат значително да Ñ?е подобрÑ?Ñ‚ уÑ?ловиÑ?та на живот във вÑ?Ñ?ка малка общноÑ?Ñ‚. Примери за подобна общноÑ?Ñ‚ Ñ?а Ñ?емейÑ?твото, Ñ?ÑŠÑ?еди и приÑ?тели и вÑ?Ñ?ка друга група. По-големи общноÑ?ти Ñ?а меÑ?тноÑ?тта, облаÑ?тта, държавата.

РешениÑ? Ñ?е взимат във вÑ?Ñ?ко Ñ?емейÑ?тво и вÑ?еки отделен член прави предложениÑ?, изразÑ?ва Ñ?ъглаÑ?ие или неÑ?ъглаÑ?ие. /Очевидно имам предвид нормални Ñ?емейÑ?тва, в които родителите не упражнÑ?ват диктаторÑ?ка влаÑ?Ñ‚ върху децата, нито единиÑ?Ñ‚ партньор върху другиÑ?./ Ð?ко разширим този начин на вземане на решениÑ? до локално, национално и глобално ниво, ще уÑ?тановим, че той еÑ?теÑ?твено Ñ?ъвпада Ñ? оÑ?новните характериÑ?тики на човешката природа.

Сред тези характериÑ?тики Ñ?а желанието да Ñ?и чаÑ?Ñ‚ от групата, но в Ñ?ъщото време да Ñ?и личноÑ?Ñ‚, чийто Ñ?обÑ?твено мнение Ñ?е зачита от оÑ?таналите членове на групата. Ð?ко анализираме тази характериÑ?тика в дълбочина, ще уÑ?тановим, че Ñ?тава въпроÑ? за генетично-заложеното желание на хората да бъдат възприемани като равни. Затова Ñ?читам, че Ñ?ъщинÑ?ката ИÑ?ократиÑ? може да наÑ?тъпи, когато поколениÑ?та Ñ?а израÑ?нали Ñ? нейните принципи вкъщи, в училище, на локално и национално ниво. Каквото и да твърдим днеÑ?, вÑ?еки от наÑ?, без да изключвам Ñ?ебе Ñ?и, е Ñ?клонен понÑ?кога да решава еднолично Ñ?емейни въпроÑ?и, защото така Ñ?ме били възпитавани от най-рана възраÑ?Ñ‚.

Ð?ай-опроÑ?тено казано, предÑ?тавете Ñ?и общноÑ?тта като едно Ñ?емейÑ?тво от пораÑ?нали, имащи право на глаÑ? индивиди. Също както в Ñ?емейÑ?твото, доÑ?тигайки до определена зрÑ?ла възраÑ?Ñ‚, отделните членове Ñ?е включват в процеÑ?а на вземане на решениÑ?. ПоÑ?ледните проучваниÑ? показват, че днеÑ? децата от най-ранна възраÑ?Ñ‚ /10 –12 години/, учаÑ?тват във вземането на решениÑ?. Ð’ нÑ?кои Ñ?лучай децата допринаÑ?Ñ?Ñ‚ Ñ? предложениÑ?, а в други Ñ?е превръщат в определÑ?щ фактор за дадено решение. Спектърът на влиÑ?ние на децата е доÑ?та широк: от това къде да бъде Ñ?емейната ваканциÑ? или друг вид пътуване, до покупката на различни продукти и Ñ?токи за дома.

Ð’ много демократични Ñ?трани цÑ?лото Ñ?емейÑ?тво глаÑ?ува като главата на Ñ?емейÑ?твото – бащата, дÑ?дото или чичото. Това далеч не е преувеличаване и дори бих казал е друг вид изкривÑ?ване на демократичната Ñ?иÑ?тема. За да доÑ?тигнем зрÑ?лата фаза на ИÑ?ократиÑ?, нÑ?ма да е доÑ?татъчно да дадем на вÑ?еки право на глаÑ?, а ще бъде необходимо да култивираме и окуражаваме правото на Ñ?вободен избор на индивида. Да наÑ?ърчим Ñ?ъпругата да не глаÑ?ува като Ñ?ъпруга Ñ?и или като друг по-възраÑ?тен глава на Ñ?емейÑ?твото.

Много важна ролÑ? в този аÑ?пект може да изиграе училището, където децата Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат наÑ?ърчавани да решават Ñ?ами, незавиÑ?имо от решениÑ?та на другите около Ñ‚Ñ?Ñ…, и още по-важно да не Ñ?е опитват да налагат Ñ?обÑ?твените Ñ?и решениÑ? върху другите, защото това ще Ñ?е отрази върху живота им по-къÑ?но като възраÑ?тни.

Read Next Задушаване на Ñ?иÑ?темата от Ñ?амата Ñ?иÑ?тема

Back to all chapters