Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Задушаване на Ñ?иÑ?темата от Ñ?амата Ñ?иÑ?тема - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?е бива да допуÑ?каме превръщането на ИÑ?ократиÑ? в Ñ?ериÑ? от правила, закони, подзаконови норми и регулации, защото това ще задуши личната Ñ?вобода на индивида. Още по-лошо това би довело до задушаване на Ñ?амата ИÑ?ократиÑ? от множеÑ?твото правила и регулации. ТрÑ?бва да Ñ?е Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?и макÑ?имална опроÑ?теноÑ?Ñ‚. ОтменÑ?нето на Ñ?тари и ненужни закони Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е превърне в приоритет при уÑ?тановÑ?ването на ИÑ?ократиÑ?. Сложните закони Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е заменÑ?Ñ‚ Ñ? опроÑ?тени и разбираеми.

Също така не бива да Ñ?е допуÑ?ка ИÑ?ократиÑ? да задушава и пречи на Ñ?вободниÑ? пазарен механизъм. Такива примри могат да бъдат поÑ?очени. Ð’ една развита демократична Ñ?трана като ШвейцариÑ? например, Ñ?ъщеÑ?твуват толкова много закони и ограничениÑ?, че размерът на Ñ?амоубийÑ?твата е един от най-виÑ?оките по Ñ?вета.

До това Ñ?връхрегулиране и задушаване на личната Ñ?вобода Ñ?е Ñ?тига, точно защото отделни индивиди, получавайки политичеÑ?ка влаÑ?Ñ‚, започват да злоупотребÑ?ват Ñ?ÑŠÑ? Ñ?иÑ?темата и да Ñ?ъздават купища нови правила. Ð?ко общноÑ?тта има възможноÑ?Ñ‚, Ñ‚Ñ? би предотвратила това.

Подобни злоупотреби нÑ?ма да Ñ?е допуÑ?кат при ИÑ?ократиÑ?. И ако нÑ?кога Ñ?е Ñ?тигне или Ñ?е поÑ?ви опаÑ?ноÑ?Ñ‚ да Ñ?е Ñ?тигне до подобно натрупване на правила, ще бъде много леÑ?но процеÑ?ÑŠÑ‚ да бъде коригиран. При днешната демократична Ñ?иÑ?тема е почти невъзможно да бъде отменен даден закон. Ð?Ñ?кои днешни закони датират от Ñ?тотици години и Ñ?а тотално неÑ?ъвмеÑ?тими Ñ? днешната реалноÑ?Ñ‚ и уÑ?ловиÑ? на живот.

Много Ñ€Ñ?дко Ñ?е правÑ?Ñ‚ законови промени или Ñ?е оÑ?ъвременÑ?ват закони Ñ? цел да отразÑ?Ñ‚ текущите промени. Защо? Много проÑ?то, защото политиците Ñ?а прекалено заети Ñ? приемането на нови и нови закони, които да опоÑ?редÑ?тват поÑ?тигането на личните им цели и налагането на техните желаниÑ? над общноÑ?тта; политиците нÑ?мат време и не Ñ?а Ñ?клонни да Ñ?е тревожат за оÑ?ъвременÑ?ването на Ñ?тари и неработещи закони.

ТрÑ?бва много да Ñ?е внимава, за да не бъдат разбрани погрешно принципите на ИÑ?ократиÑ?. Ð?ко нÑ?кой екÑ?тремиÑ?Ñ‚ Ñ?е опита да използва принципите на ИÑ?ократиÑ? за да потиÑ?не личната Ñ?вобода и правата на общноÑ?тта, поÑ?ледната Ñ‚Ñ€Ñ?бва да реагира и да му попречи да упражни контрол върху неÑ?.

Свидетели Ñ?ме как безразличието на хората към политичеÑ?киÑ? живот е довело до катаÑ?трофални поÑ?ледици. ПрекалениÑ?Ñ‚ контрол чрез директна намеÑ?а разрушава личната Ñ?вобода. Прекалено много правила, наложени върху индивида, ограничават индивидуалноÑ?тта и водÑ?Ñ‚ до механично Ñ?ъщеÑ?твуване. Подобно Ñ?ъщеÑ?твуване води до отчаÑ?ни поÑ?тъпки.

Подобен задушаващ контрол ще наруши функционалноÑ?тта и на най-развитото либерално общеÑ?тво. С други думи не бива да Ñ?е допуÑ?ка погрешното разбиране на ИÑ?октратиÑ? като извинение за потиÑ?кане на личноÑ?тта. Личната Ñ?вобода, уважение и зачитане, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат защитавани и макÑ?имално разширÑ?вани.

Read Next МакÑ?имална Ñ?вобода – минимална намеÑ?а

Back to all chapters