Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
МакÑ?имална Ñ?вобода – минимална намеÑ?а - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

ИÑ?ократиÑ? Ñ?е базира на макÑ?имална Ñ?вобода на индивида и на минимална външна намеÑ?а, на макÑ?имално взаимозачитане на правото на мнение на вÑ?еки и на равенÑ?тво. Това може да Ñ?е поÑ?тигне единÑ?твено Ñ? учаÑ?тие в процеÑ?ите на взимане на решениÑ? на вÑ?ички нива – от Ñ?емейÑ?твото и меÑ?тното управление, до национално и глобално ниво. Ð?о винаги Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?тава Ñ? минимална външна намеÑ?а и ограничение на личниÑ? избор.

Същото Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за икономичеÑ?киÑ? живот – на облаÑ?тта, на Ñ?траната, както и на глобалниÑ? икономичеÑ?ки живот. Потребителите като цÑ?ло ще определÑ?Ñ‚ Ñ? глаÑ?овете Ñ?и как даден човек или глобална корпорациÑ? ще въздейÑ?тва върху живота им. Разбира Ñ?е, без да Ñ?е допуÑ?ка екÑ?тремиÑ?ти да задушават или ограничават икономичеÑ?киÑ? живот и Ñ?вободната конкуренциÑ?.

Ставали Ñ?ме Ñ?видетели как дори в развити демократични държави шепа хора могат да Ñ?е обединÑ?Ñ‚ и упражнÑ?ват контрол върху оÑ?новните органи на влаÑ?тта. Веднъж взели контрола върху тези органи, те могат тотално да направлÑ?ват процеÑ?а на вземане на решениÑ?. След което това малцинÑ?тво започва да налага Ñ?обÑ?твените Ñ?и идеи и поÑ?ледиците от Ñ‚Ñ?Ñ… върху болшинÑ?твото от хора, заÑ?егнати от Ñ?ъответните решениÑ?. ЧеÑ?то пъти тези идеи и решениÑ? Ñ?а в абÑ?олютно противоречие Ñ? желаниÑ?та на общеÑ?твото.

Ð’ нÑ?кой Ñ?лучаи меÑ?тните влаÑ?ти изцÑ?ло игнорират предложениÑ?, направени от жителите на облаÑ?тта. Ð’ други Ñ?лучаи глаÑ?уването по тези решениÑ? Ñ?е отлага и проточва Ñ? години. Ð’ трети Ñ?лучаи при прилагането на взетите решениÑ?, те Ñ?е видоизменÑ?Ñ‚ до Ñ?тепен, коÑ?то нÑ?ма нищо общо Ñ? първоначалното предложение, произлÑ?зло от общноÑ?тта.

Read Next Управлението на микро-коÑ?моÑ?а от микро-хората

Back to all chapters