Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Управлението на микро-коÑ?моÑ?а от микро-хората - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Един от дефектите на вÑ?ички познати до днеÑ? Ñ?иÑ?теми, незавиÑ?имо дали Ñ?а диктаторÑ?ки или демократични, е влиÑ?нието върху управлението на една група, коÑ?то аз наричам “микро-коÑ?моÑ?â€?. Под микро-коÑ?моÑ?  разбирам хората зад кулиÑ?ите. Онези които използват влиÑ?нието Ñ?и върху политиците, за да обÑ?лужват Ñ?обÑ?твените Ñ?и интереÑ?и.

При ИÑ?ократиÑ? тези хора нÑ?ма да имат възможноÑ?Ñ‚ да дейÑ?тват и да оказват влиÑ?ние върху правителÑ?твото, тъй като решениÑ?та нÑ?ма да Ñ?е взимат от отделни политици, а от народа като цÑ?ло.

Примерите за подобен микро-коÑ?моÑ? варират от организираните групи за натиÑ?к – екологични, етничеÑ?ки, бизнеÑ?, профÑ?ъюзи и лоби-групи,  до отделни индивиди като приÑ?тели, Ñ?ъпрузи, любовници и благодетели.

ТрÑ?бва да Ñ?ме Ñ?игурни обаче, че нÑ?ма да Ñ?грешим Ñ? този критерий, защото много чеÑ?то подобрениÑ?та за общеÑ?твото Ñ?а произведени точно под влиÑ?нието на групите за натиÑ?к. Така например профÑ?ъюзите на запад уÑ?пÑ?ват да извоюват нормални работни чаÑ?ове и уÑ?ловиÑ? на труд за работниците. Малките екологични групи алармират общеÑ?твото за разрушителните, да не кажа катаÑ?трофални практики, в които Ñ?а замеÑ?ени правителÑ?твата и големите конгломерати.

Примери за отрицателното, но ефективно влиÑ?ние на групите за натиÑ?к е могъщото влиÑ?ние на лоби групата на тютюневата индуÑ?триÑ?. Те Ñ?а Ñ?поÑ?обни дори да назначават и уволнÑ?ват миниÑ?три. Ð?е миÑ?лете, че тези примери заÑ?Ñ?гат, малки диктаторÑ?ки Ñ?трани. Те Ñ?е Ñ?рещат и в най-напредналите демократични държави като ВеликобританиÑ? и Щатите. Ð’ Щатите при управлението на Картър, здравниÑ?Ñ‚ миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€ е принуден да Ñ?и подаде оÑ?тавката под прекиÑ? натиÑ?к на  лоби-групата на тютюневата индуÑ?триÑ?. Подобно влиÑ?ние има тютюневата индуÑ?триÑ? и във ВеликобританиÑ? при управлението на Мейджър.

При наÑ?тоÑ?щата демократична Ñ?иÑ?тема много чеÑ?то натиÑ?к при взимането на решениÑ? оказват не лоби-групи, а отделни хора като Ñ?ъпруги или любовници на политиците, техни приÑ?тели и Ñ‚.н. неизброими Ñ?а примерите в човешката иÑ?ториÑ?, при които зад решениÑ?та на влаÑ?Ñ‚-имащите Ñ?тои натиÑ?кът на могъщи групи за натиÑ?к или индивиди. При ИÑ?ократиÑ? тази практика ще бъде бързо ограничена до пълното й ликвидиране.

ВлиÑ?нието на лидерите и правителÑ?твените инÑ?титуции не е нито нееÑ?теÑ?твено, нито необичайно Ñ?вление. То е дълбоко заложено в човешката природа. Това е Ñ?влението, което общо опиÑ?ваме като борба за налагане на Ñ?обÑ?твените ни желаниÑ? и мнениÑ? върху другите. Ð?аблюдава Ñ?е вÑ?еки ден  между Ñ?ъпрузи, приÑ?тели и Ñ‚.н. ПонÑ?кога го правим дори неоÑ?ъзнато. Много по-Ñ?трашно е обаче, когато единиÑ?Ñ‚ партньор поÑ?редÑ?твом Ñ?ила, била Ñ‚Ñ? физичеÑ?ка, финанÑ?ова, емоционална или друга, Ñ?е опитва да упражнÑ?ва влиÑ?ние върху другиÑ?.

Read Next ПолитичеÑ?ките предизборни обещаниÑ?

Back to all chapters