Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПрофÑ?ъюзите - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Водещо мÑ?Ñ?то при Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ? ще има иÑ?ократизациÑ?та на инÑ?титуциите. Това не Ñ?е отнаÑ?Ñ? Ñ?амо за правителÑ?твените организации, а Ñ?ъщо така за профÑ?ъюзите, търговÑ?ките гилдии, доброволни организации и Ñ‚.н. профÑ?ъюзите Ñ‚Ñ€Ñ?бва да преÑ?танат да бъдат оръжие в ръцете на политичеÑ?ките партии. ТÑ?хна оÑ?новна отговорноÑ?Ñ‚ е да защитават интереÑ?ите на членовете Ñ?и и да имат отговорно отношение  към Ñ‚Ñ?Ñ… и към Ñ?траната като цÑ?ло.

Ð’Ñ?ички инÑ?титуции от браншови тип като профÑ?ъюзите например Ñ‚Ñ€Ñ?бва да проумеÑ?Ñ‚, че не могат да Ñ?е подÑ?тавÑ?Ñ‚ над интереÑ?ите на Ñ?траната. ТÑ?хната дейноÑ?Ñ‚ може да има много Ñ?илен отрицателен ефект върху работната Ñ?ила на Ñ?траната. Поради тази причина профÑ?ъюзите Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?танат първите иÑ?ократични инÑ?титуции във вътрешното управление.

При ИÑ?ократиÑ? членовете на профÑ?ъюзите ще имат право на таен вот по вÑ?ички въпроÑ?и, отнаÑ?Ñ?щи Ñ?е до профÑ?ъюзната политика. Самата политика ще Ñ?е диктува от членовете на техните предÑ?тавители чрез редовно глаÑ?уване.

За да бъдат извоювани правата, на които Ñ?е радват Ñ?лужителите в развитите Ñ?трани днеÑ?, Ñ?е е пролÑ?ла кръв, погубени Ñ?а животи, разрушени Ñ?а мечти. Ð’ други Ñ?трани днеÑ? вÑ?е още Ñ?е пролива кръв и Ñ?е погубват животи в борба за извоюване на минимални права за работниците. Тези права, обаче, които поколениÑ? от нашите предци Ñ?а Ñ?е борили и Ñ?а давали живота Ñ?и, за да извоюват, Ñ?а заплашени днеÑ? от екÑ?тремиÑ?тки дейÑ?тващи профÑ?ъюзи, които злоупотребÑ?ват Ñ? поверената им колективна влаÑ?Ñ‚. Такива екÑ?тремиÑ?тки профÑ?ъюзи нарушават оÑ?новната Ñ?вобода на индивида. ДиктаторÑ?ката влаÑ?Ñ‚, където и под каквато форма да Ñ?е упражнÑ?ва, противоречи на човешката природа. За Ñ?ъжаление подобни проÑ?ва на диктатура не Ñ?а изолирани Ñ?лучаи. Примери могат да Ñ?е поÑ?очат както в развиващите Ñ?е, така и в развитите държави. ПредÑ?тои ни вÑ?е още дълъг път да извървим.

При ИÑ?ократиÑ? би било възможно профÑ?ъюзите да поиÑ?кат народа да подкрепи и оторизира протеÑ?та им. Така те ще имат възможноÑ?Ñ‚ директно да изложат проблема пред хората и да ги направÑ?Ñ‚ Ñ?ъпричаÑ?тни. ОбщноÑ?тта ще Ñ?е превърне в краен арбитър и никое правителÑ?тво не би Ñ?е оÑ?мелило да наруши волÑ?та на народа.

СъщиÑ?Ñ‚ принцип би могъл да Ñ?е прилага и от чаÑ?тна компаниÑ?. ТÑ? ще има възможноÑ?Ñ‚ да предÑ?тави Ñ?лучаÑ? Ñ?и пред тези, които понаÑ?Ñ?Ñ‚ крайниÑ? ефект – потребителите. За една такава компаниÑ?, Ñ?ъщо както за един работничеÑ?ки профÑ?ъюз, би било равноÑ?илно на Ñ?амоубийÑ?тво да тръгне Ñ?рещу желаниÑ?та на народа.

Разбира Ñ?е, точната формула, по коÑ?то ще работи иÑ?ократичниÑ? принцип може да бъде допълнително Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ена и уÑ?ъвършенÑ?твана. Ð?о в нейната оÑ?нова задължително Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде Ñ?вободата на индивида да Ñ?е развива и уÑ?ъвършенÑ?тва.

Read Next ИÑ?ократиÑ? /Ð?ео-демокрациÑ?/

Back to all chapters