Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократиÑ? /Ð?ео-демокрациÑ?/ - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

С наличната днеÑ? технологиÑ?, коÑ?то ни позволÑ?ва да упражнÑ?ваме правото Ñ?и на глаÑ? дори ежедневно, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да подлагаме на глаÑ?уване вÑ?еки въпроÑ?. Това Ñ?е отнаÑ?Ñ? както за меÑ?тните, така и за централните парламенти. ДиктаторÑ?кото управление от избрани предÑ?тавители или назначени миниÑ?три Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде напълно елиминирано, както на меÑ?тно, така и на централно ниво. Вот на доверие Ñ‚Ñ€Ñ?бва да глаÑ?уват обикновените граждани, а не шепа народни избраници.

При иÑ?ократичното управление вÑ?еки въпроÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е подлага на глаÑ?уване. Ð?ко една управлÑ?ваща партиÑ?, премиер или президент изгуби вота на доверие, те ще губÑ?Ñ‚ и правото Ñ?и да учаÑ?тват в Ñ?ледващите общи избори. ТÑ?хната длъжноÑ?Ñ‚ ще бъде временно изпълнÑ?вана от друг предÑ?тавител на изпълнителната влаÑ?Ñ‚ до провеждането на нови избори. Ð?ека не забравÑ?ме, че при ИÑ?ократиÑ? вÑ?ички членове на изпълнителната влаÑ?Ñ‚ ще имат за задача да предÑ?тавлÑ?ват народа и да изпълнÑ?ват волÑ?та му.

Ð’ новиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ обичайни ще Ñ?танат по-чеÑ?тите общи избори. ВъзможноÑ?тта за Ñ?викването на такъв тип избори ще бъде напълно реална. Практиката по провеждането им  ще бъде променÑ?на и уÑ?ъвършенÑ?твана до откриването на точната формула. По време на преходниÑ? период до наÑ?тъпването на Ñ?ъщинÑ?ката ИÑ?ократиÑ? на народните избраници може да Ñ?е дава минимален Ñ?рок от една година, преди да им Ñ?е глаÑ?ува вот на доверие, оÑ?вен ако не извършат нещо в тотален разрез Ñ? народната волÑ?.

Възможно е Ñ?ъщо така при ИÑ?ократиÑ? да не е необходимо глаÑ?уването на вот на доверие. Ð’Ñ?Ñ?ка Ñ?трана ще определи практиките Ñ?ама за Ñ?ебе Ñ?и. Друга възможноÑ?Ñ‚ е комиÑ?иÑ?та, разÑ?ледваща дейÑ?твиÑ?та на иÑ?о-депутатите да има право да отнема и политичеÑ?ките им права и да наÑ?рочва нови избори.

Read Next Проектозакони и закони

Back to all chapters