Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Проектозакони и закони - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

При иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема ще изчезне олигархиÑ?та на партийните лидери. Може дори да Ñ?е окаже, че при развитието и узрÑ?ването на ИÑ?ократиÑ? необходимоÑ?тта от политичеÑ?ки партии и парламентарни членове напълно ще отпадне. Едно е Ñ?игурно – Ñ‚Ñ?хната ролÑ? драÑ?тично ще Ñ?е промени.

Право да предложи проекто закон ще имат не Ñ?амо политичеÑ?ките партии и иÑ?о-депутатите, но и вÑ?еки гражданин. Такива предложениÑ? ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да отговарÑ?Ñ‚ на определени уÑ?ловиÑ? като например определен процент общеÑ?твено управление, изразено чрез подпиÑ?ка, глаÑ?уване или друг алтернативен начин. ВпоÑ?ледÑ?твие одобрението на тези закони пак ще Ñ?е извършва чрез вÑ?еобщо глаÑ?уване.

Механизмите и уÑ?ъвършенÑ?тването на иÑ?ократичните процедури ще бъде различно във вÑ?Ñ?ка облаÑ?Ñ‚. Възможно е нÑ?къде законът да Ñ?е глаÑ?ува първо от парламента, а на друго мÑ?Ñ?то първичнотo одобрение да бъде на народа и впоÑ?ледÑ?твие да бъде дообработен от парламента, без да Ñ?е правÑ?Ñ‚ Ñ?ъщеÑ?твени промени. Какъвто и вариант да Ñ?е избере, важното е, че решението ще принадлежи на народа. При ИÑ?ократиÑ? законодателната влаÑ?Ñ‚ ще принадлежи изцÑ?ло на народа.

Read Next MeдиÑ? и ИÑ?о-медиÑ?

Back to all chapters