Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
MeдиÑ? и ИÑ?о-медиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

При наÑ?тоÑ?щата демократична Ñ?иÑ?тема Ñ?а Ñ?е уÑ?тановили и развили нÑ?кои практики Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ериозен отрицателен ефект върху общеÑ?твеното мнение. 

При наÑ?тоÑ?щата демократична Ñ?иÑ?тема Ñ?а Ñ?е уÑ?тановили и  развили нÑ?кой практики Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ериозен отрицателен ефект върху общеÑ?твото. Пример за подобна практика е безпрецедентната Ñ?ила на влиÑ?ние на днешната медиÑ? във вÑ?ичките й форми. За Ñ?ъжаление тези изумителни Ñ?или на влиÑ?ние Ñ?иÑ?темно Ñ?е използват злоупотреби Ñ? общеÑ?твеното мнение от редактори и директори, правителÑ?тва, отделни индивиди или големи компании. Този порок на днешните Ñ?иÑ?теми на управление Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде отÑ?транен, за да Ñ?тане възможно практикуването на ИÑ?ократиÑ?.

Ð?езавиÑ?имо дали ни хареÑ?ва или не, медиите Ñ?а Ñ?е превърнали в мощен източник на влиÑ?ние. Без значение за какъв тип медии говорим – аудио, видео, пиÑ?мена или Ñ?меÑ?ени, медиите днеÑ? не Ñ?а Ñ?редÑ?тво за разпроÑ?транение на информациÑ?, а за пренаÑ?Ñ?не на огромно влиÑ?ние върху общноÑ?тта.

По този начин общеÑ?твениÑ?Ñ‚ отклик на вÑ?Ñ?какви общеÑ?твени и политичеÑ?ки Ñ?ъбитиÑ? е в голÑ?ма Ñ?тепен повлиÑ?н, ако не и изцÑ?ло базиран на медийната култура и Ñ?ила. За Ñ?ъжаление тази медийна култура Ñ?е формира от  неколцина влиÑ?телни личноÑ?ти или медийни магнати като Рупърт Мърдок например, от неколцина главни редактори в отделна Ñ?трана или диктаторÑ?ки режими.

Подобно могъщо влиÑ?ние върху общноÑ?тта е напълно неÑ?ъвмеÑ?тимо както Ñ? иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, така и Ñ? морала и Ñ?ÑŠÑ? Ñ?амата човешка природа. Тези Ñ?или Ñ?а олигархични, диктаторÑ?ки, и още по-лошо определÑ?Ñ‚ Ñ?е от нечии финанÑ?ови интереÑ?и.

 Ð?е иÑ?кам Ñ? коментара Ñ?и да омаловажавам труда на голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от репортерите, които вÑ?еки ден полагат уÑ?илиÑ?, за да ни информират за текущите Ñ?ъбитиÑ? и да ни предоÑ?тавÑ?Ñ‚ компетентни мнениÑ? по Ñ‚Ñ?Ñ…. Уважавам техните предупреждениÑ?, които провокират въпроÑ?и, Ñ?паÑ?Ñ?ват животи и предотвратÑ?ват катаÑ?трофални политики. Тези хора знаÑ?Ñ‚ най-добре колко пагубно влиÑ?ние върху работата им могат да имат редакторите или медийните Ñ?обÑ?твеници.

При наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема, медиÑ?та по един или друг начин упражнÑ?ва огромно влиÑ?ние върху Ñ?ъзнанието на хората. Ð?езавиÑ?имо дали това влиÑ?ние е директно или индиректно, Ñ?ъзнателно или неÑ?ъзнателно, то оказва прÑ?ко влиÑ?ние върху общеÑ?твенoто мнение и отклик. Ð’ нÑ?кои Ñ?трани Ñ? дикторÑ?ко ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ медиÑ?та е тотално контролирана, цензурирана и използвана като Ñ?редÑ?тво за налагане на контрол.

За Ñ?ъжаление в немалко Ñ?лучаи медиÑ?та Ñ?е използва Ñ? пропагандни цели и от демократични правителÑ?тва. Ð? не Ñ?ъщеÑ?твува пропаганда, коÑ?то да Ñ?е използва за чеÑ?тни и чиÑ?ти цели. Ð?уждата от пропаганда възниква, когато управлÑ?ващите имат нужда да захранÑ?Ñ‚ публиката Ñ? фалшива информациÑ?.

Ð’ нÑ?кои Ñ?трани медиите Ñ?а толкова Ñ?вободни и нерегулирани, че отделни индивиди или малки групи могат да ги контролират изцÑ?ло. Този контрол им позволÑ?ва прÑ?ко и коÑ?вено да влиÑ?Ñ?Ñ‚ и наÑ?очват общеÑ?твеното мнение за поÑ?тигане на Ñ?обÑ?твените Ñ?и цели и изгоди. Ð?апример един веÑ?тник може да подкрепÑ? дейÑ?твиÑ?та на дадено правителÑ?тво, защото това облагодетелÑ?тва неговите Ñ?обÑ?твеници или редактори. Ð’ Ñ?ъщото време, Ñ?ъщото това правителÑ?тво може да е заклеймÑ?вано от друг веÑ?тник или друга медиÑ?, които биха Ñ?печелили, от Ñ?мÑ?ната на въпроÑ?ното правителÑ?тво.

За да Ñ?печелÑ?Ñ‚ аудиториÑ?, веÑ?тниците, а в нÑ?кой Ñ?трани и телевизиите, открито заÑ?вÑ?ват приÑ?траÑ?тиÑ?та Ñ?и към дадена политичеÑ?ка партиÑ?. Ð?ко тази партиÑ? е на влаÑ?Ñ‚, тогава подкрепÑ?щата Ñ? медиÑ?, благоÑ?лавÑ? вÑ?ичките й дейÑ?твиÑ?. Ð?ко партиÑ?та е в опозициÑ?, то медиÑ?та заклеймÑ?ва вÑ?ички правителÑ?твени планове и дейÑ?твиÑ?.

За да Ñ?е предотвратÑ?Ñ‚ злоупотребите и да Ñ?е намали вредното влиÑ?ние на медиите върху общноÑ?тта като цÑ?ло, е необходимо да бъдат предприети радикални мерки, които да променÑ?Ñ‚ начина, по които Ñ?а организирани Ñ?редÑ?твата за оÑ?ведомÑ?ване. Ð?еобходими Ñ?а драÑ?тични мерки, които да регулират медийниÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ и да го принудÑ?Ñ‚ да отразÑ?ва абÑ?олютно безприÑ?траÑ?тно Ñ?ъбитиÑ?та. Ð’Ñ?Ñ?ка медиÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде задължена да предÑ?тавÑ? аргументи, както за, така и против, и да оÑ?игурÑ?ва безприÑ?траÑ?тно /Ñ‚.нар. трето мнение/ по вÑ?Ñ?какви локални, национални и международни въпроÑ?и.

Репортери Ñ? противоположни идеи Ñ‚Ñ€Ñ?бва да публикуват мнениÑ?та Ñ?и на една и Ñ?ъща Ñ?траница; да ги Ñ?поделÑ?Ñ‚ по аудио програмите в едно и Ñ?ъщо реално време, да ги изразÑ?ват по едни и Ñ?ъщи телевизионни програми. По вÑ?еки въпроÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е поÑ?очват аргументи за и против, както и неутрални мнениÑ?. Така общноÑ?тта ще може да формира Ñ?обÑ?твеното Ñ?и мнение и да реши какво да подкрепи и какво не.

Такъв тип иÑ?о-медиÑ? ще бъде ценен проводник на екÑ?пертни мнениÑ? и позиции по вÑ?ички въпроÑ?и и ще позволи на общноÑ?тта Ñ?ама да формира гледната Ñ?и точка.

ТрÑ?бва да Ñ?е внимава обаче, изиÑ?кването за безприÑ?траÑ?тноÑ?Ñ‚ на медиите да не Ñ?тане причина за ограничаване на Ñ?вободата на Ñ?ловото. Тази Ñ?вобода Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?тане ИСТИÐ?СКÐ? и макÑ?имална. Свободата на Ñ?ловото не може да Ñ?ъщеÑ?твува, когато мнениÑ?та и речите Ñ?а повлиÑ?ни от едноÑ?транни аргументи, какъвто е Ñ?лучаÑ? Ñ? медиите днеÑ?.

Свобода на Ñ?ловото не може да Ñ?ъщеÑ?твува, когато не вÑ?ички аргументи Ñ?а доÑ?тъпни. Свободата на Ñ?ловото е фалшива, когато ораторите изразÑ?ват едноÑ?транни мнениÑ?. Свободата на Ñ?ловото Ñ?е превръща в налагане на мнение, когато на публиката не Ñ?е предÑ?тавÑ?Ñ‚ вÑ?ички аргументи за и против, както и безприÑ?траÑ?тно трето мнение по въпроÑ?а. Днешните медии не уÑ?пÑ?ват да предоÑ?тавÑ?Ñ‚ аргументи за и против, защото фаворизират едно или друго мнение, една или друга политика, политичеÑ?ка партиÑ?, правителÑ?тво или опозициÑ?. ИÑ?тината е, че много от днешните партии дължат оцелÑ?ването Ñ?и на връзките Ñ?и Ñ? една или друга политичеÑ?ка или общеÑ?твена група.

При ИÑ?ократиÑ? ще Ñ?е изиÑ?ква нов Ñ?тил и нов формат на медийна презентациÑ?. Ще Ñ?е нуждаем от нова медийна култура, при коÑ?то вÑ?еки от играчите, бил той веÑ?тник, Ñ?пиÑ?ание, радио или телевизиÑ?, ще бъде длъжен да предÑ?тавÑ? факти за против вÑ?еки политичеÑ?ки въпроÑ?. Това ще бъде нова медийна ера, в коÑ?то общноÑ?тта ще получава едновременно подкрепÑ?щите и отричащи дадена теза аргументи. Ð?Ñ?кои веÑ?тници и телевизионни програми вече опитват да прилагат подобен подход по избрани теми – предоÑ?тавÑ?Ñ‚ противоположните гледни точки и оÑ?тавÑ?Ñ‚ публиката Ñ?ама да реши. Същите изиÑ?кваниÑ? ще важат и за локалните медии.

Свободата на Ñ?ловото ще бъде подкрепена от правото на публиката да получи многоÑ?транни мнениÑ? по вÑ?ички въпроÑ?и

При ИÑ?о-медиÑ? вÑ?ички меÑ?тни и национални медии ще бъдат задължени по закон да публикуват вÑ?ички проектозакони, поправки в законите и нови правила. Законът ще задължава още тези публикации да бъдат придружени от безприÑ?траÑ?тни коментари за и против и от компетентно трето мнение.

Медии, за които Ñ?е докаже, че по нÑ?какъв начин Ñ?а подкрепÑ?ли или отричали дадено предложениÑ? ще бъдат Ñ?урово Ñ?анкционирани чрез парични глоби и отнемане на лиценза. ОбщноÑ?тта има право на доÑ?тъп до безприÑ?траÑ?тни компетентни мнениÑ? , както и Ñ?ама да решава Ñ?поред Ñ?обÑ?твените Ñ?и предпочитаниÑ?, отÑ?ъжданиÑ? и желаниÑ?. При днешното бързо развитие не е възможно хората да има екÑ?пертни мнениÑ? по вÑ?ички въпроÑ?и. Те могат да формира мнението Ñ?и, Ñ?амо когато детайлно Ñ?е запознаÑ?Ñ‚ Ñ? мнението на Ñ?пециалиÑ?тите.

Медиите днеÑ? Ñ?а Ñ?е превърнали в мощно оръжие. Те Ñ?а Ñ?е развили и Ñ?а получили водеща ролÑ? за днешното общеÑ?тво. Такава ролÑ? е публикуването на новини за Ñ?ъбитиÑ? и новини. Това личи дори от имената им CNN news, BBC news, Euro news и др. Ð’ Ñ?ъщото време днешните медиите изпълнÑ?ват и друга важна функциÑ? – те упражнÑ?ват огромен контрол върху аудиториÑ?та. ВлиÑ?нието им е толкова Ñ?илно, че може да предизвика избора или Ñ?валÑ?нето на правителÑ?тва, да направлÑ?ва националната и дори международната политика. Възможно ли е цивилизациÑ?та да продължи да Ñ?е развива при тези уÑ?ловиÑ?? СъмнÑ?вам Ñ?е.

При днешната информационна Ñ?иÑ?тема имаме един или нÑ?колко влиÑ?телни ежедневника, които Ñ?е четат от милиони и Ñ?ледват определена линиÑ? на подкрепа или отхвърлÑ?не на дадена партиÑ? или правителÑ?тво. Подобно неограничено влиÑ?ние може да бъде опаÑ?но, вредно и дори катаÑ?трофално. Подобна неконтролирана Ñ?ила води до фанатизъм и забавÑ? прогреÑ?а на човешката цивилизациÑ?.

Затова медиÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде регулирана, така че да обÑ?лужва нуждите на общеÑ?твото, докато то Ñ?е развива. Ð?а медиите не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е позволÑ?ва да провеждат кампании в подкрепа на даден политичеÑ?ки въпроÑ?, партиÑ? или личноÑ?Ñ‚. Това влиÑ?ние може да бъде отнето от медиите, като им бъде наложено да излагат вÑ?ички аргументи по даден въпроÑ?. Резултатът ще бъде премеÑ?тване на фокуÑ?а на вземане на решениÑ? върху общноÑ?тта. Ð’Ñ?ъщноÑ?Ñ‚ при тази нова информационна практика иÑ?тинÑ?ката влаÑ?Ñ‚ ще принадлежи на народа. Ð’ този Ñ?лучай медиÑ?та наиÑ?тина ще бъде ценен източник на информациÑ? за вÑ?еки човек и за общеÑ?твото като цÑ?ло.

Read Next Ð?Ñ?кои от изиÑ?кваниÑ?та и характериÑ?тиките на ИÑ?о-медиÑ?та