Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?Ñ?кои от изиÑ?кваниÑ?та и характериÑ?тиките на ИÑ?о-медиÑ?та - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð’Ñ?ички поправки в законите, заÑ?Ñ?гащи Ñ?траната като цÑ?ло, Ñ‚Ñ€Ñ?бва безплатно и задължително да Ñ?е отразÑ?ват във вÑ?ички медии. И не Ñ?амо това – Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат придружени от менениÑ? за и против, както и от безприÑ?траÑ?тни такива. По радиото, телевизиите и веÑ?тниците Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е водÑ?Ñ‚ диÑ?куÑ?ии, предÑ?тавÑ?щи мнението на групи, а не на отделни индивиди.

Moгат да бъдат Ñ?ъздадени програми, в които Ñ?пециалиÑ?тите ще изразÑ?ват мнението Ñ?и, а публиката ще задава въпроÑ?и. Ð’ тези програми ще Ñ?е анализира вÑ?Ñ?ко предложение, подлежащо на глаÑ?уване.

Ð?Ñ?кой може да Ñ?е запитат какво тогава ще отличава една медиÑ? от друга. ИÑ?тината е, че извън Ñ?оциално-управленÑ?ките и политичеÑ?ки въпроÑ?и, има много други теми, по които може да Ñ?е пише и коментира. Ð?о публиката Ñ?ÑŠÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ ще бъде привлечена от най-профеÑ?ионалните и безприÑ?траÑ?тни публикации.

По този начин и Ñ?амите медии ще повишат приходите Ñ?и, защото нÑ?ма да разчитат на материалното Ñ?понÑ?орÑ?тво на една или друга партиÑ?, а на читателÑ?ката аудиториÑ?.

След като даден въпроÑ? е бил широко диÑ?кутиран и обÑ?ъден в медиите, той би могъл да бъде подложен на глаÑ?уване. ВремевиÑ?Ñ‚ интервал между публикуването и Ñ?амото глаÑ?уване може да Ñ?е определÑ? отделно за вÑ?Ñ?ка държава. Той може да варира от Ñ?едмица, две до меÑ?ец и Ñ‚.н. Ñ? може би нещо като обобщаване на аргументите за и против в денÑ? преди глаÑ?уването.

Ð?а публиката Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е даде доÑ?татъчно време, за да чуе, прочете, обмени мнениÑ? и да размиÑ?ли по въпроÑ?а. ВероÑ?тно медиите Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е въздържат от коментари в денÑ? на глаÑ?уването. Или например да имат право да публикуват Ñ?амо водещите аргументи.

За по-важните въпроÑ?и Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е дава по-дълъг период за обÑ?ъждане, отколкото на по-маловажните. Времевите рамки и програми могат да Ñ?е определÑ?Ñ‚ индивидуално за вÑ?Ñ?ка Ñ?трана и дори община. Ð?е е нужно на вÑ?ички да Ñ?е налагат универÑ?ални правила затова по какъв начин да разпределÑ?Ñ‚ времето между периода на диÑ?куÑ?иÑ? и глаÑ?уването на даден въпроÑ?.

Read Next Проектозакони