Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Проектозакони - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Право да внеÑ?ат проектозакон при ИÑ?ократиÑ? ще имат вÑ?еки отделен човек или група. Може да доÑ?тигнем етап, при който болшинÑ?твото, ако не и вÑ?ички закони ще Ñ?е предлагат от народа. Ð?езавиÑ?имо управлÑ?вани организации като полициÑ?та, образователните инÑ?титуции, пожарни бригади и др. може да Ñ?танат другите инициатори на ново законодателÑ?тво. Същото Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за отделни малки групи от чаÑ?тни лица.

Хората ще имат право да глаÑ?уват за приемането или отхвърлÑ?нето на подобни чаÑ?тно предложени проектозакони. След като бъдат подкрепени от определен кворум, тези проектозакони ще бъдат разгледани от органите на управление и Ñ?пециализираните комиÑ?ии, за да бъдат оформени Ñ?ъобразно изиÑ?кваниÑ?та.

Ð’ тези Ñ?лучаи хората или групите, внеÑ?ли проектозакона, ще имат право на вето върху него, ако не одобрÑ?Ñ‚ начина, по които той е предÑ?тавен на общноÑ?тта от влаÑ?тите. Така ще отпадне необходимоÑ?тта от комиÑ?ии и подкомиÑ?ии, изготвÑ?щи проектозакони. Отделни граждани или групи от граждани ще го правÑ?Ñ‚ Ñ?ами, а правителÑ?твото ще им оÑ?игурÑ?ва пълен доÑ?тъп до Ñ?пециализирани правни и екÑ?пертни Ñ?ъвети, за да формулират предложениÑ?та Ñ?и.

Възможно е да Ñ?е Ñ?ъздадат Ñ?пециални инÑ?титуции, които да предоÑ?тавÑ?Ñ‚ екÑ?пертни Ñ?ъвети за формулирането на проектозаконите. Така вÑ?еки човек, без непременно да има Ñ?пециализирани познаниÑ? или финанÑ?ови Ñ?редÑ?тва, за да получи екÑ?пертна конÑ?ултациÑ?, ще може да формулира един проектозакон.

Гражданите, внаÑ?Ñ?щи проектозакони при ИÑ?ократиÑ?, ще получават пълна екÑ?пертна и финанÑ?ова подкрепа, за да Ñ?е придвижи проектозакона им през вÑ?ички необходими етапи и процедури. Може да Ñ?е реши, че преди да Ñ?е глаÑ?ува даден проектозакон, незавиÑ?имо дали той произлиза от отделен гражданин, група граждани или правителÑ?твото, този проектозакон ще преминава през нÑ?каква комиÑ?иÑ? или друг филтриращ механизъм, които ще проверÑ?ва дали предложението отговарÑ? на законните изиÑ?кваниÑ? и дали не противоречи на наÑ?тоÑ?щото законодателÑ?тво. Тези процедури могат да бъдат определени незавиÑ?имо за вÑ?Ñ?ка Ñ?трана поотделно, Ñ?ъобразно желаниÑ?та на народа.

Ð?ко поправките, направени от комиÑ?иÑ?та или Ñ?ъответната филтрираща инÑ?титуциÑ?, не бъдат одобрени от вноÑ?ителите на проектозакона, то поÑ?ледните ще имат право на вето върху Ñ?обÑ?твеното Ñ?и предложение. Ð’ този Ñ?лучай проектозаконът ще бъде предÑ?тавен за глаÑ?уване в първоначалниÑ? Ñ?и вариант, Ñ?тига, разбира Ñ?е, той да отговарÑ? на минимумът от изиÑ?кваниÑ?, необходими за дадено предложение да бъде подложено на глаÑ?уване.

Read Next ИÑ?ократични групи

Back to all chapters