Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПолитичеÑ?ката Ñ?цена: ИД /иÑ?о-депутати/ или ИК /иÑ?о-конгреÑ?мени/ - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Може да Ñ?е Ñ?ъздаде Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то да имаме незавиÑ?ими иÑ?о-депутати. Ð’Ñ?еки иÑ?о-депутат ще глаÑ?ува Ñ?поред Ñ?обÑ?твените Ñ?и убеждениÑ?. Това ще Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за депутатите в меÑ?тните парламенти. Ще Ñ?е наÑ?ърчава чеÑ?тноÑ?тта и провеждането на политика, извън влиÑ?нието на политичеÑ?ките партии. ИÑ?ократиÑ? не може да Ñ?е развие на оÑ?новата на днешното диктаторÑ?ко управление на политичеÑ?ките партии. Възможно е да Ñ?е Ñ?тигне и до тоталното им премахване. Възможно е да Ñ?е развие иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема, базирана на непартийна Ñ?иÑ?тема. Също така, обаче, е възможно в бъдеще да Ñ?е поÑ?вÑ?Ñ‚ политичеÑ?ки партии от нов тип.

Възможно е един ден болшинÑ?твото от иÑ?о-депутатите да не бъдат партийно обвързани. Възможно е да доÑ?тигнем етап, при който партийно обвързаните депутати да бъдат по-малко от 45%, а оÑ?таналите да Ñ?а незавиÑ?ими. Същото може да Ñ?е отнаÑ?Ñ? за правителÑ?твото и парламентарните комиÑ?ии. Това Ñ?а Ñ?амо грубо-щрихирани идеи. За да бъдат превърнати в перфектни решениÑ?, те Ñ‚Ñ€Ñ?бва детайлно и прецизно да бъдат обработени.

ИÑ?одепутатите нÑ?ма да имат право да управлÑ?ват, притежават или имат дÑ?лово учаÑ?тие в каквито и да е бизнеÑ? организации или организации Ñ? идеална цел по време на мандата Ñ?и. С други думи, членовете на парламента ще бъдат Ñ?амо членове на парламента и ще им Ñ?е плаща да бъдат незавиÑ?ими. Разходите им ще бъдат заплащани, а възнаграждението им ще бъде, Ñ?ъобразно работните им чаÑ?ове и задължениÑ?, доÑ?татъчно виÑ?око, за да не им позволи да Ñ?танат жертва на външни влиÑ?ниÑ?.

13 април 2002, 12.10ч

30 юни 2002, 20:47ч

13 април 2002, 22:55ч

Read Next Ползите от незавиÑ?имите депутати

Back to all chapters