Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократичен парламент – централен и меÑ?тен - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Парламентът ще има Ñ?пециално упълномощени комиÑ?ии, които да прилагат закона и да контролират дейноÑ?тта на Ñ?пециализираните органи като полициÑ?, здравеопазване и Ñ‚.н. Ð’ нÑ?кои Ñ?лучаи органи като полициÑ?та може да получават инÑ?трукции директно от народа, но правителÑ?твата вÑ?е още ще имат право на контрол. Разликата ще бъде в това, че вÑ?ички правителÑ?твени органи ще Ñ?а подчинени на народниÑ? вот, а не на индивидуални управници. Очевидно е, че тези практики ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е развиват и оформÑ?Ñ‚ Ñ?  развитието на ИÑ?ократиÑ?.

Ð?а вÑ?ички държавни инÑ?титуции като полициÑ?, здравеопазване и образование ще бъде дадена макÑ?имална автономиÑ?, коÑ?то ще позволи на профеÑ?ионалиÑ?тите да изпълнÑ?ват задължениÑ?та Ñ?и. Ð’ Ñ?ъщото време, тези инÑ?титуции ще бъдат Ñ?ъблюдавани от правителÑ?твото, за да не Ñ?е допуÑ?нат Ñ?ъздаването на нÑ?каква олигархична, диктаторÑ?ка или друг тип злоупотреба Ñ? влаÑ?тта. Те обаче, ще имат право да отхвърлÑ?Ñ‚ дадени, наложени им от правителÑ?твото дейноÑ?ти, ако тези дейноÑ?ти не Ñ?а получили предварително одобрение чрез иÑ?о-глаÑ?уване от народа.

Read Next Парламентарните Ñ?или

Back to all chapters