Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Парламентарните Ñ?или - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

26 март 2004,  23:05ч

При ИÑ?ократиÑ? парламентът ще дейÑ?тва като изпълнителен орган, изпълнÑ?ващ желаниÑ?та на гражданите на Ñ?траната. Тези желаниÑ? ще бъдат подлагани на глаÑ?уване на определени интервали – били те на Ñ?едмична, двуÑ?едмична или меÑ?ечна база. Ð?Ñ?ма да е необходимо да Ñ?е взимат бързи и необмиÑ?лени решениÑ?. СиÑ?темата нÑ?ма да поÑ?трада от това дали дадено решение е прието през наÑ?тоÑ?щиÑ? или през Ñ?ледващиÑ? меÑ?ец. Ð?ко възникне нÑ?какъв Ñ?пешен въпроÑ?, той ще може да получи приоритет при глаÑ?уване.

При наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема превръщането на един законопроект в закон може да отнеме години. Ð?ко не друго, при ИÑ?ократиÑ? законите ще бъдат приемани и прилагани много по-бързо, отколкото това Ñ?е прави днеÑ?. СблъÑ?ъкът между водещи парламентарни Ñ?или и опозициÑ? ще изчезне, тъй като решениÑ?та ще Ñ?е взимат от широката публика, а не Ñ? диктаторÑ?ки инÑ?трукции на управлÑ?ващата партиÑ?, президентът, миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едателÑ?Ñ‚ и не на поÑ?ледно мÑ?Ñ?то монарÑ?ите.

Read Next МеÑ?тните парламенти

Back to all chapters