Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
МеÑ?тните парламенти - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

При ИÑ?ократиÑ? меÑ?тните парламенти ще Ñ?е ползват Ñ? иÑ?тинÑ?ка автономиÑ?. ВъпроÑ?ите, заÑ?Ñ?гащи Ñ?ъответната облаÑ?Ñ‚, ще Ñ?е решават непоÑ?редÑ?твено Ñ? глаÑ?овете на хората, които Ñ? наÑ?елÑ?ват. И отново глаÑ?уването може да Ñ?е извършва на Ñ?едмична, двуÑ?едмична, меÑ?ечна или друга база. МеÑ?тниÑ?Ñ‚ парламент ще притежава по-голÑ?ма иÑ?тинÑ?ка влаÑ?Ñ‚ по отношение на меÑ?тните въпроÑ?и. По Ñ?ъщиÑ?Ñ‚ начин както хората ще глаÑ?уват по национални въпроÑ?и по електронен път или в Ñ?пециално Ñ?ъздадени центрове, те ще имат право да глаÑ?уват и  по меÑ?тни въпроÑ?и, закони и подзаконови нормативни актове, които Ñ?а извън обхвата на централното управление.

Специално Ñ?ъздадените центрове за глаÑ?уване, машини и каквито и да били други Ñ?редÑ?тва, които ще бъдат подÑ?игурени за национално глаÑ?уване, ще могат да Ñ?е използват и за меÑ?тно. МеÑ?тните парламенти нÑ?ма повече да разчитат на управлението на малцината партийни лидери, който Ñ?ледват Ñ‚Ñ?Ñ?на партийна политика. ПоÑ?ледната дума ще принадлежи на наÑ?елението чрез реално глаÑ?уване.

Същото може да Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за регионални въпроÑ?и. Взимането на решениÑ? и админиÑ?трациÑ?та на даден регион може отново да Ñ?е поверÑ?ва на регионалните влаÑ?ти под директниÑ? контрол на народа. ВъпроÑ?ите, каÑ?аещи нациÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е решават на национално ниво от вÑ?ички граждани, а за тези Ñ? локален и регионален характер, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ Ñ?ъответно регионални и локални решениÑ? от меÑ?тните граждани.

Read Next ИÑ?ократичните профÑ?ъюзи

Back to all chapters