Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократичните профÑ?ъюзи - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

По деликатниÑ? въпроÑ? Ñ? профÑ?ъюзите, където непрекъÑ?нато Ñ?таваме Ñ?видетели на злоупотреби, както от Ñ?трана на Ñ?амите профÑ?ъюзи, така и от Ñ?трана на работодателите, вероÑ?тно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е даде право на широката публика да решава националните въпроÑ?и. По-възраÑ?тните, по-Ñ?лабите, по-уÑ?звимите, не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат оÑ?тавÑ?ни на милоÑ?тта на един профÑ?ъюз по въпроÑ?и, които заÑ?Ñ?гат държавните помощи в облаÑ?тта на Ñ?набдÑ?ването Ñ? електричеÑ?тво, газ, телефон, транÑ?порт и Ñ‚.н.

Ð?авÑ?рно Ñ‚Ñ€Ñ?бва да потърÑ?им по-цивилизован начин за разрешаване на Ñ?поровете. По-цивилизовани и по-работещи решениÑ?. РешениÑ?, които ще позволÑ?Ñ‚ на работещите да получават приличен доход и да подържат доÑ?тоен Ñ?тандарт на живот и в Ñ?ъщото време ще позволÑ?Ñ‚  на работодателите да поддържат печеливш бизнеÑ?а Ñ?и.

Ð?ека не забравÑ?ме, че под изнудването на профÑ?ъюзите, които чеÑ?то парализират дадена Ñ?трана, цели правителÑ?тва Ñ?а Ñ?е поддавали на нереалиÑ?тични иÑ?каниÑ? от Ñ?трах да не загубÑ?Ñ‚ глаÑ?ове. КлаÑ?ичеÑ?ки пример тук Ñ?а френÑ?ките блокади. Или обратното – профÑ?ъюзите Ñ?а отÑ?тъпвали пред демонÑ?трациÑ?та на Ñ?ила от Ñ?трана на правителÑ?твото, което заплашва Ñ? неблагоприÑ?тни промени в законодателÑ?твото, употреба на военна Ñ?ила, намалÑ?ване на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на труд и индуциране на безработица.

Read Next Как да накараме ИÑ?ократиÑ? да заработи – Ñ?ÑŠÑ? или без политичеÑ?ки партии

Back to all chapters