Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Как да накараме ИÑ?ократиÑ? да заработи – Ñ?ÑŠÑ? или без политичеÑ?ки партии - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?е мога да отговорÑ? на този въпроÑ?. Ð?аиÑ?тина не мога. Като начало би могло партийно обвързаните иÑ?о-депутати да бъдат лимитирани до 50% от общиÑ? Ñ?ÑŠÑ?тав на иÑ?о-парламента. ОÑ?таналите депутати да бъдат незавиÑ?ими.

ТрÑ?бва да бъдат повдигнати редица Ñ?ериозни въпроÑ?и и да бъдат намерени отговори. Ð?з не претендирам да знам вÑ?ички тези отговори, защото за нÑ?кои от Ñ‚Ñ?Ñ… е нужен приноÑ?ÑŠÑ‚ на теÑ?ни Ñ?пециалиÑ?ти. Ð?ещо повече, необходимо е време, за да Ñ?е доÑ?тигне до най-правилните решениÑ?. Ð?з бих могъл да доÑ?тигна до редица ценни изводи по много въпроÑ?и, ако разполагах Ñ? необходимото време. За Ñ?ъжаление точно Ñ?ега не мога да Ñ?и го позволÑ?. Ð? и не претендирам, че притежавам необходимите екÑ?пертни познаниÑ? по редица деликатни въпроÑ?и. Ð?з Ñ?амо поÑ?тавÑ?м оÑ?новите, върху които ви приканвам да надÑ?троÑ?вате Ñ? приноÑ?а Ñ?и.

Затова очаквам вÑ?ички вие да Ñ?поделите миÑ?лите Ñ?и за ИÑ?ократиÑ?. Ð?ко Ñ?те Ñ?пециалиÑ?ти в дадена облаÑ?Ñ‚, вашите идеи може да Ñ?е окажат безценни. Ð?з вÑ?рвам, че оÑ?новите Ñ?а поÑ?тавени правилно, принципът на ИÑ?ократиÑ? ще доведе в крайна Ñ?метка до поÑ?тигането на най-добрите решениÑ? във вÑ?Ñ?ка облаÑ?Ñ‚.

Ð?Ñ?кои от решениÑ?та могат да произлÑ?зат и от управлÑ?ващите днеÑ? инÑ?титуции. Други може да изиÑ?кват Ñ?ъздаването на нови локални, национални или международни органи и инÑ?титуции. Тези инÑ?титуции нÑ?ма да бъдат Ñ? авторитарен характер, а ще имат за цел да предотвратÑ?Ñ‚ жеÑ?токоÑ?тта, произтичаща от нÑ?каква злоупотреба, била Ñ‚Ñ? криминална, политичеÑ?ка или икономичеÑ?ка. Хората от днешните организации могат да допринеÑ?ат Ñ? ценни предложениÑ?.

Read Next Сега е времето

Back to all chapters