Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократиÑ? - мечта или реална възможноÑ?Ñ‚ - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?Ñ?кои могат леÑ?но да заклеймÑ?Ñ‚ ИÑ?ократиÑ? като “теоретични фантазииâ€?. Колкото повече аз изÑ?ледвам и обмиÑ?лÑ?м идеÑ?та, толкова по-реална започва да ми изглежда Ñ‚Ñ?. ИÑ?ократиÑ? е реална възможноÑ?Ñ‚. ПоÑ?тижима възможноÑ?Ñ‚. Защото идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ? е напълно Ñ?ъвмеÑ?тима Ñ? човешката природа. ИÑ?ократиÑ? е първата Ñ?оциално-управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то Ñ?е докоÑ?ва до човешката природа, вÑ?рвам, че Ñ‚Ñ? е най-Ñ?ъвмеÑ?тима Ñ? човека Ñ?иÑ?тема. Затова именно ИÑ?ократиÑ? е реалноÑ?Ñ‚ и може да бъде упражнÑ?вана.

ИÑ?ократиÑ? е на път да Ñ?е Ñ?лучи. ТÑ? не е проÑ?то идеÑ?. Може още днеÑ? и Ñ?ега да бъде практикувана в развитите държави. След това тези държави могат да помогнат за разпроÑ?транението на ИÑ?ократиÑ? и в оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета. Да помогнат  Ñ?иÑ?темата да Ñ?е уÑ?танови и наложи заради доброто на вÑ?ички.

ИÑ?ократиÑ? ще започне от Ñ?емейÑ?твото, Ñ?ÑŠÑ?едите, меÑ?тноÑ?тта, региона, държавата и ще Ñ?е разпроÑ?тре на цÑ?лата Ñ?ветовна Ñ?цена. ИÑ?ократиÑ? може да Ñ?е разпроÑ?трани до глобалното управление на днешниÑ? цвÑ?Ñ‚. Ð?апример дадено решение може да Ñ?е взима на меÑ?тно или национално ниво, да Ñ?е предаде на Обединените Ð?ации, които ще Ñ?е Ñ?ъобразÑ?ват Ñ? това решение. Това нÑ?ма да бъде решение на президента или миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едателÑ?, предÑ?тавлÑ?ващ тази Ñ?трана, а на народа. Ð?Ñ?ма да Ñ?е допуÑ?ка група лица или държави  да имат право на вето. Правото на вето е проклÑ?тието и отровата, коÑ?то прави днешната ООÐ? неефективна и неÑ?праведлива.

Възможно е в началото ИÑ?ократиÑ? да Ñ?е прилага Ñ?амо по определени въпроÑ?и и поÑ?тепенно да Ñ?е разпроÑ?трани до пълно и вÑ?еобхватно прилагане. Това важи Ñ? оÑ?обена Ñ?ила за глобалните въпроÑ?и.

Убеден Ñ?ъм, че ИÑ?ократиÑ? е леÑ?но поÑ?тижима Ñ?иÑ?тема и дори решение, защото Ñ‚Ñ? предÑ?тавлÑ?ва иÑ?тинÑ?ки демократичниÑ? начин на живот. Базирана е на иÑ?тинÑ?ко равенÑ?тво, при което гледната точка на отделниÑ? гражданин е от значение. С други думи, това е Ñ?иÑ?тема, където вÑ?еки е уважаван и зачитан. Светът на ИÑ?ократиÑ? е Ñ?вÑ?Ñ‚, където вÑ?еки ще учаÑ?тва в управлението на вÑ?ички нива и мнозинÑ?твото ще определÑ? как да бъде управлÑ?вано и регулирано.

Read Next СиÑ?темите Ñ?а готови – времето е дошло

Back to all chapters