Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð’ подкрепа на ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Също така Ñ?ъм убеден, че онези, които Ñ?ега Ñ?а чаÑ?Ñ‚ от управлÑ?ващата Ñ?иÑ?тема, и които иÑ?кат да бъдат иÑ?тинÑ?ки предÑ?тавители на народа, ще подкрепÑ?Ñ‚ идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?. Сигурен Ñ?ъм, а и напълно логично е, онези, които наиÑ?тина Ñ?а загрижени за другите да Ñ?танат моментално привърженици на ИÑ?ократиÑ?. Ð’Ñ?рвам, че онези, които наиÑ?тина Ñ?а поÑ?ветили живота Ñ?и в Ñ?лужба на Ñ?воите Ñ?ънародници или на хората по Ñ?вета, ще Ñ?танат най-големите поддръжници на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема. За щаÑ?тие такива хора има много, както вътре, така и извън политиката, поддръжници на леви, деÑ?ни и центриÑ?тки идеи.

Въпреки извеÑ?тноÑ?тта и другите изгоди, от които Ñ?е ползват членовете на правителÑ?твото и парламента, Ñ‚Ñ?хната работа е наÑ?тина много тежка и изиÑ?кваща, и аз вÑ?рвам, че болшинÑ?твото от Ñ‚Ñ?Ñ… имат наиÑ?тина добри намерениÑ? или поне Ñ?а имали в началото.

ИÑ?крените хора, които вÑ?рват в хуманноÑ?тта, и наÑ?тоÑ?ват за бързото прилагане на ИÑ?ократиÑ?. И ще го поÑ?тигнат. Ще го поÑ?тигнат, защото Ñ?е интереÑ?уват от другите, така като Ñ?е интереÑ?уват от Ñ?амите Ñ?ебе Ñ?и. Ще го поÑ?тигнат, защото болшинÑ?твото от обикновените хора ще ги подкрепи на мига.

Помнете, че нищо на този Ñ?вÑ?Ñ‚ не е поÑ?тигнато без борба никоÑ? Ñ?оциална промÑ?на или подобрение не е била приемана Ñ? готовноÑ?Ñ‚ от онези, които черпÑ?Ñ‚ изгода от наÑ?тоÑ?щото Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние на нещата. ОÑ?вен, ако те не Ñ?а изправени пред опаÑ?ноÑ?тта от революциÑ?. Такъв е Ñ?лучаÑ?Ñ‚ Ñ? конÑ?ервативната партиÑ? в Ð?нглиÑ?, коÑ?то е принудена да приеме нова Ñ?оциална политика, за да избегне възможноÑ?тта от кървава революциÑ?. КонÑ?ерваторите, които защитават правата на заможната чаÑ?Ñ‚ от наÑ?елението Ñ?а принудени да възприемат новата Ñ?оциална политика, защото в противен Ñ?лучай Ñ?а били заплашени от надигаща Ñ?е въÑ?таничеÑ?ка вълна, Ñ?поÑ?обна да помете вÑ?ичко и дори да уÑ?танови комуниÑ?тичеÑ?ки режим.

26 март 2004, 00:42ч

Read Next ИÑ?ократичната революциÑ?

Back to all chapters