Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократичната революциÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

ХарактериÑ?тиката, коÑ?то отличава ИÑ?ократиÑ?, е че приемането й не изиÑ?ква революциÑ?. Ð?ай-малкото в наÑ?тоÑ?щите демократични държави хората проÑ?то ще дадат глаÑ?овете Ñ?и за онези, които подкрепÑ?Ñ‚ идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?. УправлÑ?ващите, партийните лидери, избраните политици, партии и организации ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да направÑ?Ñ‚ много леÑ?ен избор: да приемат ИÑ?ократиÑ? и да оÑ?танат чаÑ?Ñ‚ от влаÑ?Ñ‚ или да й Ñ?е противопоÑ?тавÑ?Ñ‚ и да Ñ‚Ñ€Ñ?бва  да Ñ?и отидат. Да Ñ?и отидат не Ñ?амо от влаÑ?тта, но и от политиката изобщо.

КраÑ?отата на ИÑ?ократиÑ? е в това, че Ñ‚Ñ? може да бъде въведена и прилагана не Ñ?амо при многопартийна, но и при еднопартийна Ñ?иÑ?тема като китайÑ?ката например. Също така е леÑ?но да бъде въведена и прилагана в монархична държава. При ИÑ?ократиÑ? еднопартийниÑ?Ñ‚ режим или монархичеÑ?ката инÑ?титуциÑ? ще Ñ?танат проÑ?то изпълнители на желаниÑ?та на народа, който ще глаÑ?ува по вÑ?ички въпроÑ?и.

Би могло да Ñ?е каже, че в малка Ñ?тепен подобна Ñ?иÑ?тема наблюдаваме в Ð?рабÑ?киÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, където монархичеÑ?ката инÑ?титуциÑ? е запазена, но Ñ‚Ñ? Ñ?е ръководи от желаниÑ?та на народа. Ð?е иÑ?кам погрешно да бъда разбран, че подкрепÑ?м монархиÑ?та, което в никакъв Ñ?лучай не е така, но твърдÑ?, че дори държавни Ñ?иÑ?теми, които поради културни, религиозни или нÑ?какви други причини вÑ?е още не Ñ?а възприели демокрациÑ?та, могат директно да преминат към ИÑ?ократиÑ?, запазвайки Ñ?егашната Ñ?и форма на държавно управление.

Ð?ко гражданите на нÑ?коÑ? държава, Ñ?вободно и без чужда намеÑ?а, изберат да запазÑ?Ñ‚ наÑ?тоÑ?щата Ñ?и форма на управление /еднопартийна или монархичеÑ?ка/, Ñ‚Ñ?хното желание Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде възприето от външниÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ и вътре в Ñ?траната.

Read Next Кои ще бъдат първи

Back to all chapters