Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Вие можете да помогнете - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?з вÑ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? може да Ñ?е поÑ?тигне леÑ?но. Чрез тази книга Ñ? миÑ?ли аз поÑ?тавÑ?м началото и отправÑ?м покана към вÑ?ички хора по Ñ?вета да Ñ?е приÑ?ъединÑ?Ñ‚ Ñ? предложениÑ?та Ñ?и. Това е първата Ñ?тъпка. Ð?адÑ?вам Ñ?е това да е оÑ?новата. Бих приветÑ?твал вÑ?Ñ?какви идеи, предложениÑ?, конÑ?труктивна критика и приноÑ? от вÑ?еки, незавиÑ?имо от коÑ? чаÑ?Ñ‚ на Ñ?вета е, дали е богат, беден, ниÑ?ък, виÑ?ок, дебел, Ñ?лаб, бÑ?л или черен, незавиÑ?имо от религиÑ?та и раÑ?ата му, вÑ?еки е добре дошъл да помогне за равиване на идеите на ИÑ?ократиÑ?. Бих работил Ñ? вÑ?еки върху детайлите за укрепване на оÑ?новите, върху малките детайли, които ще направÑ?Ñ‚ механизма на ИÑ?ократиÑ? леÑ?но приложим за доброто на хората по Ñ?вета.

ТехнологичниÑ?Ñ‚ напредък днеÑ? ни позволÑ?ва да Ñ?поделÑ?ме и затова приветÑ?твам вÑ?ички предложениÑ? по Интернет, чрез билютина на ИÑ?ократиÑ?, чрез диÑ?куÑ?ионни групи, които могат да бъдат Ñ?формирани по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Бих наÑ?ърчил вÑ?еки от ваÑ? да оÑ?нове диÑ?куÑ?ионна група и да изпраща по Интерент крайните Ñ?и, оформени предложениÑ?, идеи или критика. Ð?з ще проуча вашите предложениÑ?, доколкото времето ми позволÑ?ва.

За Ñ?ледващото издание на ИÑ?ократиÑ? може да Ñ?е Ñ?формира и Ñ?пециален комитет, който да одобри и включи чаÑ?Ñ‚ от тези предложениÑ?. Ð?бонирайте Ñ?е за билютина на ИÑ?ократиÑ? и проÑ?ледете развитието, чаÑ?Ñ‚ от което може да бъдете Ñ?амите вие.

ОпаÑ?Ñ?вам Ñ?е, че поради времеви ограничениÑ? и други неща, Ñ? които Ñ?е занимавам, не мога да отделÑ? доÑ?татъчно внимание на този въпроÑ?. Ð?адÑ?вам Ñ?е в бъдеще да мога да Ñ?е концентрирам и поÑ?ветÑ? по-голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от времето Ñ?и на развитието и уÑ?ъвършенÑ?тването ноа Ñ?иÑ?темата. Разбира Ñ?е подобна Ñ?иÑ?тема не може да бъде уÑ?ъвършенÑ?твана от един човек, затова призовавам вÑ?еки от ваÑ?, който вÑ?рва, че може да допринеÑ?е Ñ? нÑ?какви идеи, да го направи. Сформирайте Ñ?обÑ?твени групи. ПредÑ?твете ИÑ?ократиÑ? на организациите, групите или политичеÑ?ките партии, в които членувате.

Read Next Помогнете като направите ИÑ?ократиÑ? извеÑ?тна

Back to all chapters