Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПътÑ?Ñ‚ напред. Приближаването към глобална ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð’Ñ?рвам, че принципите на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема в едно отворено общеÑ?тво ще генерират общи ценноÑ?ти, които ще Ñ?плотÑ?ват глобалното общеÑ?тво, много по-добре и по-ефективно, отколкото крехките глобални връзки днеÑ?. ПонаÑ?тоÑ?щем не Ñ?ъщеÑ?твува глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да обÑ?лужва нуждите на глобалното човешко общеÑ?тво, нито Ñ?иÑ?темата на глобалниÑ? Ñ?вободен пазар. СъбитиÑ?та днеÑ? правÑ?Ñ‚ подобна глобална Ñ?иÑ?тема абÑ?олютна желана, защото Ñ?ме Ñ?видетели на това как наÑ?тоÑ?щите държавни правителÑ?тва злоупотребÑ?ват Ñ? поверените им правомощиÑ?.

Страните, които вÑ?еки днеÑ? признава за Ñ?ветовни лидери, като Съединените Щати, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да положат оÑ?новите за въвеждането на глобална иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема. Това Ñ?а Ñ?траните, които и първи ще Ñ?печелÑ?Ñ‚ от новата Ñ?иÑ?тема. Ð?апредналите западни общеÑ?тва Ñ?а изправени пред невероÑ?тна възможноÑ?Ñ‚. ВъзможноÑ?тта да поведат Ñ?вета напред към едно по-добро утрешно общеÑ?тво, чрез въвеждането на ИÑ?ократиÑ?.

ДнеÑ? Ñ?ме Ñ?видетели на Ñ?трани, които злоупотребÑ?ват не Ñ?амо по отношение на Ñ?обÑ?твените Ñ?и граждани, но и по отношение на други Ñ?трани. Въпреки демократичните принципи на управление, държавата днеÑ? управлÑ?ва общеÑ?твото вмеÑ?то да му Ñ?лужи. ВмеÑ?то да поÑ?рещне нуждите на хората, държавата дава приоритет на Ñ?обÑ?твените Ñ?и нужди и на възможноÑ?тта управлÑ?ващите да бъдат преизбрани. При днешните демократични Ñ?иÑ?теми, решениÑ?та Ñ?е взимат от правителÑ?твото, което не Ñ?е интереÑ?ува от наÑ?троениÑ?та и желаниÑ?та на хората, оÑ?вен ако не Ñ?тава въпроÑ? за Ñ?печелване на изборни глаÑ?ове.

Какво е добро Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е решава от хората, не от правителÑ?твото и точно това предлага ИÑ?ократиÑ?: взимане на решениÑ? от хората, не от държавата. Може да Ñ?е каже, че на днешното общеÑ?тво му липÑ?ва един много важен елемент, а именно как Ñ?е Ñ?тига до едно решение. ДоÑ?тигането до решението Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде конÑ?титуционно право на гражданите, не на правителÑ?твото.

Read Next Идването на ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters