Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Идването на ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Локалното, национално и глобално иÑ?ократично общеÑ?тво ще бъде Ñ?ъздадено от Ñ?амите хора, а не от правителÑ?твени организации. Тези хора Ñ? глаÑ?овете Ñ?и ще принудÑ?Ñ‚ държавата да Ñ?ъдейÑ?тва. ОбщеÑ?твеното мнение и гражданÑ?кото общеÑ?тво ще наложат иÑ?каниÑ?та Ñ?и над държавните инÑ?титуции. Ð’ демократичните държави политиците Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ъобразÑ?ват Ñ? общеÑ?твените наглаÑ?и и тези наглаÑ?и ще ги принудÑ?Ñ‚ да въведат иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, както на националната, така и на международната политичеÑ?ка Ñ?цена.

Под знамето на ИÑ?ократиÑ? ще възникнат нови политичеÑ?ки партии и организации, които ще призовават за глаÑ?овете на хората. СъщеÑ?твуващите партии ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е променÑ?Ñ‚ и да възприемат принципите на ИÑ?ократиÑ?, или да преÑ?танат да Ñ?ъщеÑ?твуват. Ð?еизбежно тези партии и организации ще предадат пълномощиÑ?та за взимане на решениÑ? в ръцете на хората.

Ð’Ñ?рвам, че благодарение на напредъка, както на политичеÑ?кото, така и на гражданÑ?кото общеÑ?тво, човешкото поведение Ñ?е развива и бързо Ñ?е отдалечава от дарвиниÑ?тката доктрина, Ñ?поред коÑ?то Ñ?амо Ñ?илните оцелÑ?ват. ДоÑ?таъчно е Ñ?амо да Ñ?е огледаме наоколо и да видим онези, които Ñ?е радват на Ñ?ъвÑ?ем обикновен живот, за да Ñ?е уверим.

По целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ възникват и израÑ?тват благотворителни организации, които оÑ?игурÑ?ват безпрецедентна помощ на нуждаещите Ñ?е. Виждаме гражданите на една Ñ?трана да Ñ?е надпреварват да допринеÑ?ат Ñ? дарениÑ?, които да облекчат трагедиÑ?та на гражданите на друга Ñ?трана. Много пъти такива граждани и организации могат да допринеÑ?ат много повече, отколкото правителÑ?твото. Преди да помогне едно правителÑ?тво може да поÑ?тави уÑ?ловиÑ? и дори да поиÑ?ка нÑ?каква уÑ?луга в замÑ?на, докато благотворителните организации и обикновените граждани предлагат безвъзмездна помощ  и не очакват уÑ?луги в замÑ?на.

Това поведение Ñ?е разраÑ?тва от общноÑ?тта към региона, от региона към държавата и от държавата към целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Ð?ие бързо Ñ?е доближаваме към глобално общеÑ?тво, което отговарÑ? на глобалната икономика, а това Ñ?ÑŠÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ е изиÑ?кването за една глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема като ИÑ?ократиÑ?. Бързо Ñ?е доближаваме до едно глобално общеÑ?тво, в което принципите на национален Ñ?уверенитет намалÑ?ват.

Знаем, че при наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема интереÑ?ите на една държава не Ñ?ъвпадат непременно Ñ? интереÑ?ите на друга. Много чеÑ?то интереÑ?ите на държавата не Ñ?ъвпадат дори Ñ? тези на гражданите. Това е резултат от доктрината за оцелÑ?ване на Ñ?илните.

2 юли 2003

Read Next ФобиÑ? от глобализма или фобиÑ? от контрола

Back to all chapters