Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
МонархиÑ?та - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ще има ли мÑ?Ñ?то при ИÑ?ократиÑ? за монархиÑ? или монархичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема като тези в СаудитÑ?ка Ð?рабиÑ?, ЙорданиÑ? /не Ñ?поменавам ВеликобританиÑ?, ШвециÑ? и другите предÑ?тавителни монархии без дейÑ?твителна влаÑ?Ñ‚/ или дори за една тоталитарна затворена Ñ?иÑ?тема като тази в днешен Китай? Отговорът ми е да или поне би могло. ИÑ?ократиÑ? може да Ñ?ъщеÑ?твува Ñ?ъвмеÑ?тно дори Ñ? такива Ñ?иÑ?теми. Ð?ко по нÑ?какви културни, религиозни или други причини е необходимо монархиÑ?та да бъде запазена като предÑ?тавителна Ñ?иÑ?тема на управление в дадена Ñ?трана, не виждам защо ИÑ?ократиÑ? да не Ñ?ъщеÑ?твува Ñ?ъвмеÑ?тно  Ñ? тази Ñ?иÑ?тема. ДоÑ?татъчно е влаÑ?тта за взимане на решениÑ? да бъде дадена на народа. ДоÑ?татъчно е кралÑ?ките Ñ?емейÑ?тва да не Ñ?е намеÑ?ват; да нÑ?мат право да Ñ?е намеÑ?ват.

ВъпроÑ?ÑŠÑ‚ е ще бъдат ли в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние такива автократични и диктаторÑ?ки режими да предадат влаÑ?тта на гражданите Ñ?и. Ð’ днешно време преходът не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е извършва чрез кървава революциÑ?. Преходът Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде плавен и безболезнен. Ð?ко гражданите на една Ñ?трана Ñ? глаÑ?овете Ñ?и определÑ?Ñ‚, че Ñ‚Ñ€Ñ?бва да има монархиÑ? или еднопартиен режим, нека бъде така, но това решение Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде Ñ?вободно и доброволно. ЦелиÑ?Ñ‚ Ñ?миÑ?ъл на ИÑ?ократиÑ? е в зачитането на народните решениÑ? и желаниÑ?.

Възможно е управлÑ?ващите органи на една монархична или еднопартийна държава да възприемат ИÑ?ократиÑ? , ако преценÑ?Ñ‚, че това е единÑ?твениÑ?Ñ‚ начин да оцелеÑ?Ñ‚. Ð?ко алтернативата е народът да им отнеме влаÑ?тта. Изправени Ñ?рещу подобна алтернатива, те ще поÑ?ледват единÑ?твениÑ? мъдър изход - приемането на ИÑ?ократиÑ?.

Подобни дейÑ?твиÑ? нÑ?ма да Ñ?а прецедент. Много от политичеÑ?ките партии в напредналите днеÑ? демократични държави, Ñ?а били принудени да възприемат реформи, Ñ?рещу които тотално Ñ?а Ñ?е противопоÑ?тавÑ?ли, пред алтернативата да изгубÑ?Ñ‚ привилегиите Ñ?и. Веднага Ñ?е доÑ?ещаме за конÑ?ервативната партиÑ? в Ð?нглиÑ?, коÑ?то одобрÑ?ва нова Ñ?оциална политика в началото на миналиÑ? век, не защото Ñ?а одобрÑ?вали Ñ?амата политика, а защото алтернативата е била Ñ?траната да  възприеме комунизма.

Ð?е отричам, че по отношение на монархичеÑ?ките и еднопартийните режими Ñ‚Ñ€Ñ?бва добре да Ñ?е помиÑ?ли. Ð?о като начало, ако желанието на хората е да запазÑ?Ñ‚ монархиÑ?та, тогава защо не? Докато реалната влаÑ?Ñ‚ за взимане на решениÑ? е в ръцете на народа, то каквато и форма, фигура или формациÑ? да има предÑ?тавителна държавна влаÑ?Ñ‚, това ще е без значение. ЕдинÑ?твеното, което ще е от значение, е че жителите на тази държава имат влаÑ?тта да взимат решениÑ?.

Read Next Запомнете Вие можете да допринеÑ?ете!

Back to all chapters