Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПотребителÑ?ката Ñ?ила и ограничителните практики - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

ИÑ?о-икономиката е Ñ?ъчетание между интереÑ?ите на бизнеÑ?а и на потребителите. ДоÑ?ега бизнеÑ?ÑŠÑ‚ Ñ?е възползваше от обединената покупателна Ñ?ила на потребителите, за да реализира икономиÑ? от мащаба. БизнеÑ?ÑŠÑ‚ има възможноÑ?Ñ‚ да прехвърли върху потребителите чаÑ?Ñ‚ от тези реализирани ползи поÑ?редÑ?твом по-ниÑ?ки цени. Ð?о иÑ?тината е, че никоÑ? компаниÑ? не го прави, оÑ?вен ако не е принудена от конкуренциÑ?та. Ð’ бъдеще можем да Ñ?танем Ñ?видетели на това как потребителите реализират изгода от Ñ?обÑ?твените Ñ?и покупателни Ñ?или чрез различни Ñ?редÑ?тва. Или поне да използват обединената Ñ?и покупателна Ñ?ила, за Ñ?е възползват от нÑ?кои от ползите, реализирани при икономиÑ? от мащаба.

За тези, които не Ñ?а запознати Ñ? икономиÑ?та от мащаба, ще Ñ?е опитам да Ñ? обÑ?Ñ?нÑ? по-проÑ?то: ИÑ?о-икономиката е движение към изравнÑ?ване между продавача /предприемача/ и купувача /потребителÑ?/. По наÑ?тоÑ?щем, когато един магазин бъде отворен на даден мÑ?Ñ?то, той закупува количеÑ?тво Ñ?тока, завиÑ?ещо от броÑ? на купувачите, които ще пазаруват в този магазин. Ð?ко Ñ?тава въпроÑ? за верига магазини, количеÑ?твото закупена Ñ?тока отговарÑ? на общиÑ? брой на купувачите, които ще пазаруват от магазините на тази верига. ЕдиничниÑ?Ñ‚ магазин има ограничени покупателни Ñ?поÑ?обноÑ?ти, което резултира в ограничена покупателна Ñ?ила на Ñ?амиÑ? магазин по отношение на производители, търговци на едро, вноÑ?ители, диÑ?трибутори и агенти.

Големите вериги магазини разполагат Ñ? комбинираната покупателна Ñ?ила на милиони потребители и това им дава още по-голÑ?ма Ñ?обÑ?твена покупателна Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ‚. По този начин те могат закупуват Ñ?тока директно от производителите на изключително ниÑ?ки цени. Ð?аправената икономиÑ? от покупната цена Ñ?е уÑ?воÑ?ва от компаниÑ?та, притежаваща магазина и Ñ?амо в редки Ñ?лучай малка чаÑ?Ñ‚ от неÑ? бива транÑ?ферирана към купувачите под формата на по-ниÑ?ки крайни цени.

Когато купувачите решат, че Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е възползват от чаÑ?Ñ‚ от направената икономиÑ? от мащаба, те могат да принудÑ?Ñ‚ магазините да Ñ? Ñ?поделÑ?Ñ‚. ПредÑ?тавете Ñ?и, че жителите на даден град заедно решат да не пазаруват от даден магазин. Покупателната Ñ?ила на магазина веднага ще падне на нула, защото той ще загуби клиентите Ñ?и.

Точната форма, по коÑ?то потребителите ще решат да Ñ?е възползват от ефекта на комбинираната Ñ?и покупателна Ñ?ила може да бъде различна. Тук аз ще Ñ?е опитaм да дам Ñ?амо нÑ?кои предложениÑ?. ПроцеÑ?ÑŠÑ‚, Ñ?труктурата и дейноÑ?тите за поÑ?тигане на този ефект, ще нарека иÑ?о-икономика. Ще го нарека иÑ?о /равен/, защото поÑ?тепенно предприемачът и производителÑ?Ñ‚ ще Ñ?е приближат един до друг и ще изравнÑ?Ñ‚ Ñ?илите Ñ?и за разлика от положението при днешната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема.

СъщиÑ?Ñ‚ оÑ?новен и опроÑ?тен принцип по-къÑ?но ще Ñ?е разраÑ?не и развие, докато обхване целиÑ? икономичеÑ?ки Ñ?ектор от производÑ?тво, до търговиÑ?, уÑ?луги, банкиране и Ñ‚.н.

Обобщено Ñ? проÑ?ти думи, ако възприемем, че потребителите на дадено мÑ?Ñ?то, например една Ñ?трана, решат да Ñ?прат да пазаруват в определен Ñ?упермаркет, покупателните Ñ?или на този Ñ?упермаркет веднага ще паднат. Следователно можем да заключим, огромната покупателна Ñ?ила на днешните Ñ?упермаркети, не би Ñ?ъщеÑ?твувала, ако потребителите решат да поемат контрол върху Ñ?обÑ?твените Ñ?и покупателни Ñ?или. По този начин може да Ñ?е разÑ?ъждава и за вÑ?еки друг икономичеÑ?ки Ñ?ектор, който оперира на база Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене и предлагане.

Същото Ñ?е наблюдава  и в международната търговиÑ?. Когато лидерите на една Ñ?трана договарÑ?Ñ‚ уÑ?ловиÑ? на търговиÑ?, тарифи и Ñ‚.н., те използват не друго, а комбинираната покупателна Ñ?ила на потребителите от Ñ?траната. Когато Ð?мерика убеждава другите Ñ?трани да премахнат или намалÑ?Ñ‚ вноÑ?ните тарифи за американÑ?ки Ñ?токи, те използват комбинираната покупателна Ñ?ила на Ñ?воите граждани. Когато Джордж СороÑ? купува или продава валута, той го прави, използвайки комбинираната покупателна Ñ?ила на потребителите на уÑ?лугите на неговата организациÑ?, за да инвеÑ?тира в инвеÑ?тиционните Ñ?и фондове.

Read Next Саморазпределение на богатÑ?твото

Back to all chapters