Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
МанипулациÑ? и екÑ?плоатациÑ? на потребителÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Ð’ днешно време потребителÑ?Ñ‚ Ñ?иÑ?тематично е подложен на манипулации и злоупотреби от икономичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема. Ð?езавиÑ?имо от вида на Ñ?иÑ?темата – Ñ?вободен пазар, Ñ?оциализъм или автархиÑ?, потребителÑ?Ñ‚ е икономичеÑ?ки изолиран и навÑ?рно неÑ?поÑ?обен да изиÑ?ква и Ñ?печели пропорционална икономичеÑ?ка полза от Ñ?илата Ñ?и. ЕдинÑ?твената разлика между Ñ?егашните Ñ?иÑ?теми, е Ñ?тепента, до коÑ?то потребителÑ?Ñ‚ е подложен на манипулациÑ?, екÑ?плоатациÑ? и злоупотреби. ПотребителÑ?Ñ‚, разбира Ñ?е, не е нÑ?кой друг оÑ?вен широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚, включваща теб и мен. ПодчинÑ?ването на един регион или Ñ?трана и премахването на импортните й тарифи по отношение на друга Ñ?трана, заÑ?Ñ?га вÑ?ички потребители по Ñ?вета.

Защо? Едни и Ñ?ъщи продукти и уÑ?луги, произвеждани и диÑ?трибутирани от едни и Ñ?ъщи компании, Ñ?е продават на различни цени в различни Ñ?трани и региони. Ценовите разлики Ñ?а толкова големи, че Ñ?а напълно неприемливи. Ð’ днешно време можем да видим как един продукт Ñ?е продава на значително по-ниÑ?ка цена в Ñ?трана Ñ? виÑ?ок Ñ?тандарт на живот, в Ñ?равнение Ñ?ÑŠÑ? Ñ?трана Ñ? ниÑ?ък Ñ?тандарт. Като махнем транÑ?портните и тарифните разходи, Ñ?итуациÑ?та не Ñ?е променÑ?. Ð?вторитарните Ñ?иÑ?теми ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да решат дали желаÑ?Ñ‚ да платÑ?Ñ‚ цената на това да Ñ?е Ñ?ринат или да изоÑ?танат чувÑ?твително.

Read Next Как да доÑ?тигнем иÑ?о-икономиката - нÑ?кои миÑ?ли

Back to all chapters