Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Съдружие между потребители и предприемачи - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Магазинът ще изпитва реÑ?пект към Ñ?илата на меÑ?тните потребители. Ð’ противен Ñ?лучай, потребителите ще бъдат в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да направÑ?Ñ‚ този магазин нежелан на териториÑ?та; ще имат право да му отнемат лиценза за дейноÑ?Ñ‚ или да му наложат Ñ?анкции. ДнеÑ? подобни идеи може да изглеждат малко крайни. Ð’ близко бъдеще обаче, Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ближаването на хората поÑ?редÑ?твом информационните технологии, това може да Ñ?е превърне в норма. Защо потребителите на едни и Ñ?ъщи Ñ?токи Ñ‚Ñ€Ñ?бва да плащат различни цени в различните държави, облаÑ?ти и дори квартали?

Ð?е Ñ?лед дълго ще Ñ?танем Ñ?видетели как меÑ?тни и национални потребители ще упражнÑ?ват контрол върху Ñ?обÑ?твените Ñ?и покупателни Ñ?или. МеÑ?тното наÑ?еление може да Ñ?ъздаде доброволни комиÑ?ии или да платÑ?Ñ‚ на външни конÑ?ултанти, които да имат пълен доÑ?тъп до покупните фактури на магазините, за да инÑ?пектират и проверÑ?Ñ‚ доÑ?тавната цена по отношение на продажната цена и печалбата. ОтчаÑ?ти подобни функции изпълнÑ?ват днешните антимонополни комиÑ?ии.

Магазините на Ñ?вой ред ще имат възможноÑ?Ñ‚ да запазÑ?Ñ‚ по-виÑ?ока печалба от по-ниÑ?ки доÑ?тавни цени, коÑ?то ще бъде резултат от Ñ?обÑ?твените им ефективноÑ?Ñ‚ и уÑ?илиÑ?. ОÑ?татъка ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде прехвърлена на купувача. Или поне една Ñ?праведлива чаÑ?Ñ‚ от печалбата Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде прехвърлена на потребителÑ? поÑ?редÑ?твом по-ниÑ?ки крайни цени. Ползите във вÑ?еки отделен Ñ?лучай ще Ñ?е оценÑ?ват поотделно.

Ð’ крайна Ñ?метка покупателната Ñ?ила на магазините е вÑ?ъщноÑ?Ñ‚ покупателната Ñ?ила на потребителите. Ð’ бъдеще предÑ?тои да видим как потребителите ще започнат да контролират тази Ñ?ила чрез потребителÑ?ки аÑ?оциации. Големите организации за продажба на дребно днеÑ? процъфтÑ?ват Ñ?амо благодарение на обединените Ñ?или на потребителите Ñ?и, на конÑ?уматорите, на мен и теб.

3 юли 2002,  23:33ч

1 октомври 2002,  22:19ч

26 април 2004,  00:18ч

8 юли  2002  22:10ч

Ð’ Ñ?итуациÑ?, при коÑ?то един магазин Ñ?е опита да разшири маржа на печалбата Ñ?и извън позволеното, потребителите ще имат различни начини за ответна реакциÑ?. Ето два от оÑ?новните:

Първо, меÑ?тното наÑ?еление бойкотира Ñ?ъвмеÑ?тно вÑ?ички покупки от въпроÑ?ниÑ? магазин. Магазинът нÑ?ма да може да оцелее, ако злоупотребÑ?ва Ñ? влаÑ?тта Ñ?и за да Ñ?и докарат допълнителна печалба. ПредимÑ?твото за магазините ще бъде, че ще дейÑ?тват в определени граници Ñ? гарантирана печалба и ще могат да планират инвеÑ?тициите Ñ?и.

Второ, един магазин може да Ñ?е избере като нежелан за дадена териториÑ? и  в такъв Ñ?лучай меÑ?тните влаÑ?ти ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да му отнемат лиценза

Ð’ бъдеще незавиÑ?ими потребителÑ?ки аÑ?оциации могат да бъдат Ñ?ъздадени на меÑ?тно, национално и глобално ниво. Пример за Ñ?илата на потребителÑ?ки бойкот е този Ñ? продажбата на нови коли в Обединеното кралÑ?тво. Цените на новите коли в периода 2000/2001 Ñ?а били Ñ? 90% по-виÑ?оки от тези на Ñ?ъщите коли в европейÑ?ките държави. Това важи дори за коли, произведени в Ð?нглиÑ?.

След като производителите не поÑ?ледваха апела на потребителите да намалÑ?Ñ‚ цените, потребителÑ?ката аÑ?оциациÑ? Уич призова към бойкот на покупката на нови коли. Един-двама производители, които намалиха продажните Ñ?и цени,  увеличиха продажбите Ñ?и Ñ? 30-40%, докато оÑ?таналите ги Ñ?ведоха до нула. С разпроÑ?транението на Ñ?луха, положението Ñ?е влоши, докато Ñ?е наложи ПравителÑ?твото да Ñ?е намеÑ?и поÑ?редÑ?твом миниÑ?терÑ?твото на ТърговиÑ?та и ИндуÑ?триÑ?та Ñ?ÑŠÑ? Ñ?пецифични наÑ?оки към автомобилните производители. Цените продължиха да падат.

Има множеÑ?тво примери за реÑ?триктивни практики като тази, при коÑ?то нÑ?колко големи Ñ?упермаркети във ВеликобританиÑ? решават да изнудват доÑ?тавчиците на зърнени закуÑ?ки и да Ñ?прат доÑ?тавките от Ñ‚Ñ?Ñ…, ако поÑ?ледните продължат да зареждат немÑ?ка верига магазини, отварÑ?ща магазин във ВеликобританиÑ?. Причината е, че немÑ?ките магазинни продават Ñ?ъщите брандове на цени Ñ? 50% по-ниÑ?ки от уÑ?тановените в Ð?нглиÑ? цени. КлаÑ?ичеÑ?ки пример за неоправдано виÑ?оки цени.

8th July 2002  23.27

Read Next Заплахата в днешната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема

Back to all chapters