Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Заплахата в днешната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

ГолемиÑ?Ñ‚ въпроÑ?, който запазва актуалноÑ?тта Ñ?и е "Ще заработи ли Ñ?вободниÑ?Ñ‚ капиталиÑ?тичеÑ?ки пазар гладко нÑ?кога?". Този въпроÑ? поражда друг: "Може ли да Ñ?ъщеÑ?твува такова нещо като Ñ?вободна капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема?". Ð?е вÑ?рвам, че в наÑ?тоÑ?щиÑ? й вид е възможно.

Ð’ наÑ?тоÑ?щиÑ? й вид пазарната Ñ?иÑ?тема в нÑ?кои чаÑ?ти на Ñ?вета е лишена от вÑ?Ñ?какви пазарни регулации, а в други  Ñ?трада от прекалено много такива. Пазарната намеÑ?а и регулации Ñ?а неизбежни, ако не иÑ?каме да допуÑ?нем обратното връщане на Ñ?вета към олигархиÑ?та, при коÑ?то шепа хора управлÑ?ват оÑ?таналите, политичеÑ?ки и икономичеÑ?ки. Това могат да бъдат нÑ?колко човека или конгломерати корпорации, налагащи политиката Ñ?и над маÑ?ите; или нÑ?колко държави, налагащи политиката над други държави или оÑ?таналиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚.

С малки изключениÑ?, Ñ?ветът в Ñ?редата и втората половина на двадеÑ?ети век, Ñ?е раздели Ñ? империализма. Ð?о Ñ?ега Ñ?ме изправени пред заплахата, ако не бъдем внимателни, да преживеем нова форма на империализма; нова форма на империи, мрачно заклеймени като вампири. ИкономичеÑ?ки империализъм чрез икономичеÑ?ки империи. Глобални икономичеÑ?ки вампири.

Read Next ГлобалниÑ?Ñ‚ феномен