Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобалниÑ?Ñ‚ феномен - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Ð’ уÑ?ловиÑ?та на икономичеÑ?ки глобализъм Ñ?таваме Ñ?видетели на икономиÑ? от мащаба, на коÑ?то липÑ?ва един важен елемент - елементът на мащабна политика. Свидетели Ñ?ме как мултинационалните компании започват да диктуват политиката на правителÑ?твата. Ð’ отÑ?ÑŠÑ?твието на подходÑ?ща мащабна политика, икономичеÑ?ката глобализациÑ? неизбежно ще доведе до Ñ?обÑ?твеното Ñ?и унищожение. Ð’Ñ?рвам, че глобализациÑ?та има още много да предложи за развитието на човечеÑ?твото. Затова Ñ?ъм убеден в абÑ?олютната необходимоÑ?Ñ‚ от мащабна политика. Ð’Ñ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? и иÑ?о-икономика могат да предложат тази мащабна политика, необходима за подобрението на живота на хората по Ñ?вета.

Ето защо Ñ?ъм убеден в необходимоÑ?тта от нÑ?каква форма на превантивен или друг тип пазарен контрол. Тази необходимоÑ?Ñ‚ наиÑ?тина Ñ?тава неотменима по отношение на наÑ?тоÑ?щата пазарна Ñ?иÑ?тема. Дори Ñ?меÑ? да твърдÑ?, че Ñ? оглед на човешката природа нÑ?каква форма на превантивен пазарен контрол ще бъде необходима винаги. Ð’ противен Ñ?лучай винаги ще Ñ?е намират нÑ?колко напреднали глобални икономики или глобални корпоративни гиганти, водещи играчи в новоÑ?формираната глобална икономика, които ще продължават да разÑ?тройват пазара и да затруднÑ?ват пазарното развитие.

Печалбата на такива организации винаги ще бъде Ñ?метка на Ñ?риването на по-малки икономики. Това на Ñ?вой ред заплашва глобалната икономика, тъй като ефектът би Ñ?е уÑ?етил навÑ?Ñ?къде. Бих казал, че дори вече Ñ?е уÑ?еща.

Ð’Ñ?рвам, че ако не Ñ?е вземат мерки и не бъде наложен баланÑ?, ще Ñ?е Ñ?лучи точно това. Подобно бездейÑ?твие ще бъде най-голÑ?мата заплаха за колапÑ?а на Ñ?вободната пазарна Ñ?иÑ?тема. Бих иÑ?кал да отворÑ? Ñ?коби и да кажа, че навÑ?рно това което днеÑ? наричаме Ñ?вободен капиталиÑ?тичеÑ?ки пазар,  не Ñ?ъвпада понÑ?тието, влагано в Ñ?ъщите думи преди нÑ?колко Ñ?тотин години.

СиÑ?темата Ñ?е е развила и разгърнала, и най-малкото в напредналите западни държави е претърпÑ?ла метаморфози. Ð’Ñ?рвам, че капитализмът или Ñ?вободниÑ?Ñ‚ пазар ще продължат да Ñ?е развиват. Вече чуваме академиците да използват различни понÑ?тиÑ? като американÑ?ки капитализъм, Ñ?оциалиÑ?тичеÑ?ки капитализъм и Ñ‚.н. УÑ?пешен бизнеÑ? може да Ñ?е изгради Ñ? минимум капитал, но Ñ? умениÑ? и ноухау. ПоÑ?ледните могат да привлекат целиÑ? необходим капитал.

Свободната пазарна Ñ?иÑ?тема вече не изиÑ?ква абÑ?олютното наличие на първоначален капитал за навлизане на пазара. Дори бих казал, че в много облаÑ?ти днеÑ? капиталът далеч не е главниÑ?Ñ‚ определÑ?щ фактор за пазарно проникване. КлаÑ?ичеÑ?ки пример тук е Бил ГейтÑ? и компаниÑ?та му МайкроÑ?офт. Факторът, който Ñ?печели на Бил ГейтÑ?  Ñ?ветовниÑ? пазар, беше неговото ноухау.

Можем да поÑ?очим още много примери за малки - Ñ?редни пазарни играчи, които Ñ?а навлезли на пазара, благодарение на знаниÑ?та и умениÑ?та Ñ?и, а капиталът е бил второÑ?тепенен елемент Ñ? далеч не толкова голÑ?мо значение. Това обаче беше Ñ?амо Ñ?коба и тази книга въобще нÑ?ма да намерение да разÑ?ъждава върху новата форма на капиталиÑ?тичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема.

27 април 2004,  00:41ч

Read Next Пазарната интервенциÑ? - национален и глобален път към иÑ?о-икономика

Back to all chapters