Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИкономичеÑ?ките колонии Ñ?рещу икономичеÑ?ките колонизатори – борбата за иÑ?о-икономика - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

С почти пълното изчезване на имериалиÑ?тичеÑ?киÑ? и политичеÑ?ки колниализъм, вÑ?е по-чеÑ?то Ñ?е заговорÑ? за едно ново Ñ?вление – икономичеÑ?ки колониализъм. Ð?апредналите икономики от развитиÑ? и развиващиÑ? Ñ?е Ñ?вÑ?Ñ‚ добиват пълен или чаÑ?тичен контрол върху неразвитите икономики от третиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. ПарадокÑ?ÑŠÑ‚ е, че икономичеÑ?ката колонизациÑ? на трети Ñ?вÑ?Ñ‚ е единÑ?твениÑ?Ñ‚ път за оцелÑ?ване на ТретиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ – начин за предвижване на Ñ?раните през етапите на развитие до развитоÑ?Ñ‚. Ð?ко имат доÑ?татъчно къÑ?мет.

Още по-голÑ?м парадокÑ? е фактът, че напредналите икономики и мултинационални компании вече Ñ?е възползват от влаÑ?тта. Те Ñ? притежават и Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ начини да налагат правила и уÑ?ловиÑ? при наÑ?тоÑ?щите неефективни регулативни органи, които защитават глобалните интереÑ?и. Тези небаланÑ?ирани правила, уÑ?ловиÑ? и регулативни органи Ñ?коро ще Ñ?танат причина за възхода на колонизираните икономики и превръщането им в конкуренти и колонизатори.

Ð?езавиÑ?имо дали ще Ñ?тане Ñ?лед нÑ?колко деÑ?етилетиÑ? или Ñ?лед нÑ?колко Ñ?толетиÑ?, или дори хилÑ?долетиÑ? днешните икономичеÑ?ки империи ще Ñ?е Ñ?ринат или ще загубÑ?Ñ‚ мощта Ñ?и. Подражавайки на икономичеÑ?ките империи, колониите ще Ñ?е разраÑ?нат и  ще увеличат икономичеÑ?ките Ñ?и дейноÑ?ти икономичеÑ?ките колонии чрез мултинационалите компании и политичеÑ?ката влаÑ?Ñ‚ поÑ?тепенно ще Ñ?е меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ от държава на държава в Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене на по-евтини труд и реÑ?урÑ?и.

С превръщането на колониите в развиващи Ñ?е Ñ?трани, броÑ? на колониите ще намалÑ?ва. Предишните икономичеÑ?ки колонии ще Ñ?е превръщат в развити икономики. ТърÑ?енето на нови колонии, евтин труд и материали ще нараÑ?тва, докато предлагането ще Ñ?е Ñ?вива.

С намалÑ?ването на икономичеÑ?ките колонии, законите на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето и предлагането, ще ги приближат вÑ?е повече и повече до развитите държави. Или както казват нÑ?кой,  ще ги приближат до центъра. Законите на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето и предлагането ще причинÑ?Ñ‚  обратна колонизациÑ?. Ð’ нÑ?кои отношениÑ? ние вече Ñ?таваме Ñ?видетели на това Ñ?вление. Ð?зиатÑ?ките икономичеÑ?ки колонии започнаха да меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ производÑ?твото Ñ?и в нÑ?кои от развитите икономичеÑ?ки колонизатори. ЯпонÑ?ките автомобилопроизводители поÑ?троиха заводи в Ñ?трани от ЕС и СÐ?Щ.

С прихода от чужда икономичеÑ?ка дейноÑ?Ñ‚ икономичеÑ?ки колонии като ГърциÑ?, БългариÑ?, Кипър, нÑ?кои Далекоизточни държави, Хонк Конг и Ñ‚.н. направиха инвеÑ?тиции в други държави, което превърна Ñ?амите Ñ‚Ñ?Ñ… в колонизатори. Цената на труда в Ñ‚Ñ?Ñ… Ñ?е покачи, принуждавайки напредналите държави да премеÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ трудоемката Ñ?и продукциÑ? в други Ñ?трани като РумъниÑ?, Мароко, СириÑ?, ТурциÑ?, РуÑ?иÑ?, Тайланд, Филипините и Китай.

ДнеÑ? виждаме бившите колонии ГърциÑ? и Кипър да Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ евтина работна ръка по подобие на икономичеÑ?ките колонизатори. Те меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ Ñ?обÑ?твената Ñ?и продукциÑ? в по-ниÑ?ко платени Ñ?трани като БългариÑ?, РумъниÑ?, СириÑ? и РуÑ?иÑ?. Докато Ñ?амо допреди 20 години ГърциÑ? и Кипър бÑ?ха Ñ?трани Ñ? евтин труд, днеÑ? те започнаха да Ñ?е превръщат в колонизатори. Същото Ñ?е Ñ?лучва Ñ? азиатÑ?ките държави и по целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚.

Ð?зиатÑ?ките компании например меÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ продукциÑ?та Ñ?и от доÑ?коро ниÑ?ко платените азиатÑ?ки държави в Ñ?читаните за виÑ?око платени икономики като ВеликобританиÑ?, ИÑ?паниÑ? и ГерманиÑ?. Ð?ай-големите инвеÑ?тиции в автомобилната индуÑ?триÑ? на ВеликобританиÑ? идват от ЯпониÑ?. Ð?ещо, което би било немиÑ?лимо Ñ?амо до преди две деÑ?етилетиÑ?, днеÑ? е факт. Ставаме ли Ñ?видетели на обратна колонизациÑ??

ЯпонÑ?ки компании като Ð?иÑ?ан, Хонда и Тойота притежават Ñ?ега половината от заводите за коли във ВеликобританиÑ? /ако не и повече/. Ставаме ли Ñ?видетели на клаÑ?ичеÑ?ки пример на превръщане на икономичеÑ?ките колонизатори в икономичеÑ?ки колонии? Колкото повече Ñ?е покачват цените в една напреднала икономика, толкова повече Ñ‚Ñ? Ñ?е приближава до разрухата, защото гражданите й наÑ?очват покупателните Ñ?и Ñ?или към други Ñ?трани. Рано или къÑ?но други Ñ?трани ще започнат на Ñ?вой ред да контролират  Ñ?редÑ?твата за производÑ?тво на напредналите икономики Ñ? разрушени индуÑ?трии.

ИкономичеÑ?ките колонизатори Ñ‚Ñ€Ñ?бва прÑ?ко и коÑ?вено да поддържат предимÑ?твата Ñ?и, за да Ñ?а Ñ?игурни, че икономичеÑ?ките колонии ще Ñ?и оÑ?танат такива. Ð’ крайна Ñ?метка обаче, пазарът на евтина работна ръка неминуемо ще Ñ?е изравни Ñ? този на виÑ?окоплатената. Чрез Ñ?обÑ?твени технологии или богатÑ?твото на природните Ñ?и реÑ?урÑ?и, икономичеÑ?ките колонии ще развиÑ?Ñ‚ икономиките и инфраÑ?труктурата Ñ?и.

След получаването на политичеÑ?ка незавиÑ?имоÑ?Ñ‚ нÑ?кои бивши колонии, не Ñ?амо наÑ?тигнаха империите, но дори ги изпревариха и Ñ?танаха по-могъщи. Ð?апример Ñ?амо до преди нÑ?колко години Ð?мерика беше британÑ?ка политичеÑ?ка и европейÑ?ка икономичеÑ?ка колониÑ?. Сега Ñ‚Ñ? е Ñ?ветовна Ñ?упер Ñ?ила, както на икономичеÑ?киÑ?, така и на военниÑ? фронт; Ñ?ила, коÑ?то кара европейÑ?ките държави да изглеждат като джуджета на глобалната Ñ?цена. Колонизираните Ñ?е превърнаха в колонизатори. Кои ще бъдат Ñ?ледващите колонизатори? Дори още по-добре би било да попитаме: Ñ‚Ñ€Ñ?бва ли да има Ñ?ледващи?

ЕвропейÑ?ките икономики Ñ?е разтреперват вÑ?еки път, когато американÑ?ката икономика изпитва нÑ?какви затруднениÑ?. Разбира Ñ?е, точно поради тази причина европейците доÑ?тигнаха до идеÑ?та за ЕвропейÑ?ката икономичеÑ?ка общноÑ?Ñ‚. Защото те бÑ?ха избутани вÑ?трани. Защото бÑ?ха изтлаÑ?кани от центъра в перифериÑ?та. Защото най-голÑ?мата им колониÑ? Ñ?е превърна в техен колонизатор. И Ñ?ъвÑ?ем нормално, европейците иÑ?кат да Ñ?и върнат влаÑ?тта над Ð?мерика в дългоÑ?рочен период. 

След това идват икономиките на БразилиÑ? и МекÑ?ико, които Ñ?танаха по-могъщи от бившиÑ? Ñ?и владетел ИÑ?паниÑ?. Друга бивша британÑ?ка колониÑ? /ИндиÑ? и ПакиÑ?тан/, макар и вÑ?е още непревърнала Ñ?е в икономичеÑ?ки колонизатор, Ñ?е приÑ?ъедини към Ñ?емейÑ?твото на Ñ?дрените Ñ?или. Примерите Ñ?а безкрайни, ако Ñ?е огледаме.

Read Next КолонизациÑ?та на отделна индуÑ?триÑ? в Ñ?трана-колонизатор от нейна колониÑ?

Back to all chapters