Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПрекиÑ?Ñ‚ потребител – глобално пазаруване - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Тъй като вÑ?е повече и повече потребители от Ñ?трани Ñ? виÑ?оки цени и напреднали икономики започват да пазаруват директно в Ñ?траните Ñ? ниÑ?ки цени, Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на техните вътрешни пазари ще падне. Ð?ко Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето падне доÑ?татъчно много, знаем какво ще поÑ?ледва. Ð?е е нужно да Ñ?е Ñ?тига до икономичеÑ?ка криза или депреÑ?иÑ?, до каквито Ñ?е е Ñ?тигало в миналото. Възможно е в нÑ?кои Ñ?ектори да Ñ?е наблюдава икономичеÑ?ки раÑ?теж, докато други изпадат в криза. Това нÑ?ма  да Ñ?е Ñ?лучи изведнъж, но процеÑ?ÑŠÑ‚ вече е започнал поÑ?тепенно да напредва. Силата на потребителите разтварÑ? крилата Ñ?и към иÑ?о-икономиката.

Read Next ГлобализациÑ? Ñ?рещу меÑ?тни практики

Back to all chapters