Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ЕкÑ?порт на евтини Ñ?токи - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Ð’ Европа започват да Ñ?а Ñ?е наблюдават първите признаци на Ñ?рив на автомобилниÑ? пазар на нови и употребÑ?вани коли, заради евтиниÑ? вноÑ? от ЯпониÑ?. ЯпонÑ?ката икономичеÑ?ка криза доведе до Ñ?рив в цените на употребÑ?ваните им коли – милиони автомобили бÑ?ха продадени на търг из цÑ?лата Ñ?трана за чаÑ?Ñ‚ от пазарната им Ñ?тойноÑ?Ñ‚.

Тъй като това бÑ?ха коли Ñ? деÑ?ен волан, те покачиха Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето в Ñ?трани Ñ? дÑ?Ñ?но каране като ВеликобританиÑ?, Ð?ова ЗаландиÑ?, Кипър и нÑ?кои Ð?зиатÑ?ки Ñ?трани. Ð’ резултат икономичеÑ?ката дейноÑ?Ñ‚ на пазарите в тези Ñ?трани пое поÑ?ока надолу и отбелÑ?за 90% Ñ?пад  в малки икономики като Кипър. Ð’ разÑ?тоÑ?ние на една-две години пазарът на употребÑ?вани коли Ñ?ъщо Ñ?е Ñ?рина под влиÑ?ние на евтиниÑ? Ñ?понÑ?ки изноÑ?.

Ð?а пазара на употребÑ?вани коли Ñ?е извършиха големи преобразованиÑ?. Ð?а пазара на нови и употребÑ?вани коли във ВеликобританиÑ? и на пазара на нови коли в Европа цените паднаха под нивата от 97/98 година заради Ñ‚.нар Ñ?ив вноÑ? от Ñ?трани като ЯпониÑ?. Ð’ резултат Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на меÑ?тна продукциÑ? Ñ?падна Ñ€Ñ?зко и цените Ñ?е Ñ?ринаха, принуждавайки нÑ?кои заводи да прекратÑ?Ñ‚ производÑ?твото Ñ?и, а други бÑ?ха заплашени да го направÑ?Ñ‚, какъвто е Ñ?лучаÑ?Ñ‚ Ñ? Роувър, притежаван понаÑ?тоÑ?щем от БМВ. Роувър Ñ?ъкрати хилÑ?ди работни меÑ?та и Ñ?печели временно помилване от финанÑ?овата инжекциÑ? на правителÑ?твените фондове.

ПравителÑ?твото на Блеър бързо отговори на натиÑ?ка от Ñ?трана на лоби групите, предÑ?тавлÑ?ващи големите инвеÑ?титори в автомобилната индуÑ?триÑ? като Тойота и Ð?иÑ?ан, като наложи ограничение на броÑ? на директно внеÑ?ените от ЯпониÑ? коли. Държавната намеÑ?а не може да продължава вечно. ИзкуÑ?твените регулации рано или къÑ?но ще бъдат пометени от пазарните Ñ?или.

ИзкуÑ?твениÑ?Ñ‚ протекционизъм винаги има кратък живот. С намеÑ?ата на ЕС Обединеното кралÑ?тво ще бъде принудено да отвори пазара Ñ?и, което от Ñ?воÑ? Ñ?трана ще доведе до намаление на крайните цени. Точно това Ñ?е Ñ?лучва в момента. Ð’ резултат, Ñ?ектори от британÑ?ката икономика биват колонизирани от други икономики.

По ирониÑ? на Ñ?ъдбата това е единÑ?твениÑ?Ñ‚ начин за Ñ?игурно оцелÑ?ване на британÑ?ката икономика – да позволи чаÑ?тична пазарна колонизациÑ? или да Ñ?е изправи пред пълната разруха на цели Ñ?топанÑ?ки Ñ?ектори. Ð’ този Ñ?миÑ?ъл ВеликобританиÑ? имаше извеÑ?тен къÑ?мет или може би проÑ?ви далновидноÑ?Ñ‚ като не позволи на гигантите в автомобилната индуÑ?триÑ? да изчезнат, защото в противен Ñ?лучай тежеÑ?тта за оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ на британÑ?ката икономика би била непоноÑ?има.

Докато продължават тези ценови изменениÑ?, промени в Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето и потреблението, цените в напредналите икономики ще продължават да падат, а изоÑ?таналите да Ñ?е покачват. ОÑ?обено, когато цените Ñ?е изчиÑ?лÑ?ват цÑ?лоÑ?тно Ñ‚.е. включвайки диÑ?трибуционни, транÑ?портни и тарифни разходи. Това неизбежно ще доведе до премахване на ценовите разлики между напредналите и изоÑ?таналите държави.

Ð?еотдавна /на 18 юли 2002/ беше публикувано решението на ЕС, което позволÑ?ва Ñ?вободен вноÑ? на коли на по-ниÑ?ки цени, но Ñ?лед три-годишно отлагане поради натиÑ?ка на авто-производителите.

Read Next МакÑ?имизиране на печалбата Ñ?рещу Ñ?оциални ценноÑ?ти

Back to all chapters