Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?апредналите икономики – мултинационално и глобално равновеÑ?ие - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

РавновеÑ?ието нÑ?ма да бъде възможно, докато концепциÑ?та за отворено общеÑ?тво Ñ?е практикува чаÑ?тично по Ñ?вета. ПротиворечиÑ?та произтичат от факта, че докато напредналите икономики открито прокламират отвореното общеÑ?тво, те едновременно Ñ? това  Ñ?е превръщат в инÑ?трументи за потиÑ?кане на този тип общеÑ?тво в периферните чаÑ?ти на Ñ?вета. Тук Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?и зададем въпроÑ?а защо перифериÑ?та Ñ‚Ñ€Ñ?бва да е по-малко демократична от напредналите западни икономики? Кой контролира демократизациÑ?та? Самите Ñ?трани от перифериÑ?та или западните икономики? РелигиÑ?та или културата? Или мултинационалните компании? Рано или къÑ?но глобалната иÑ?о-икономика ще уÑ?танови баланÑ?.

Ð’Ñ?рвам, че ако им бъде позволено икономичеÑ?ките империи никога не биха отÑ?лабили примката около икономичеÑ?ките колонии и винаги ще държат Ñ?лаби и под контрол. Един предубедено регулиран пазар ще помогне на Ñ?илните да Ñ?тават по-Ñ?илни, а на Ñ?лабите по-Ñ?лаби. Ето защо ИÑ?ократиÑ? в еднаква Ñ?тепен на глобалната и на локалната, на регионалната и на националната, на политичеÑ?ката и на икономичеÑ?ката Ñ?цена. 

Компаниите на кои държави например Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да погълнат компании на чужди държави чрез изкупуваниÑ?? Банките на кои държави могат да придобиÑ?Ñ‚ контрол върху банките на други държави?  Възможно ли е банките на нÑ?коÑ? развиваща Ñ?е държава в Ð?фрика да погълнат нÑ?коÑ? европейÑ?ка банка или по-Ñ?коро европейÑ?ките банки Ñ?а тези, които упражнÑ?ват контрол върху цели райони в Ð?фрика?   

Ð’Ñ?ички по Ñ?вета оÑ?ъзнават необходимоÑ?тта от по-голÑ?мо глобално Ñ?ътрудничеÑ?тво. Хората бързо Ñ?е учат да правÑ?Ñ‚ разлика между индивидуалното и колективното взимане на решениÑ?. ИÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема ще позволи глобалното Ñ?ътрудничеÑ?тво по Ñ?вета.. 

Можем да поÑ?очим като пример екологичните организации, които Ñ?и Ñ?ътрудничат по Ñ?вета. Друг пример е необходимоÑ?тта да Ñ?е предотвратÑ?Ñ‚ или Ñ?прат войни по Ñ?вета. Ð?еобходимоÑ?тта от обединÑ?ване на общноÑ?ти какъвто беше Ñ?лучаÑ? Ñ? Източна и Западна ГерманиÑ? и течащиÑ? в момента процеÑ? на обединение на Северна и Южна КореÑ?. Ð?еобходимо е да Ñ?е Ñ?табилизират икономиките в конфликтните точки по Ñ?вета, да Ñ?е преуÑ?танови изчерпването на природните реÑ?урÑ?и, като например реÑ?урÑ?ите от риба чрез доброволно Ñ?ътрудничеÑ?тво за ограничаване на незаконниÑ? риболов. Примерите Ñ?а твърде много и ще продължат да Ñ?е увеличават Ñ? разширÑ?ването на глобализациÑ?та.

ГлобалниÑ?Ñ‚ гражданин ще демонÑ?трира желание и готовноÑ?Ñ‚ да Ñ?ътрудничи. ПроцеÑ?ÑŠÑ‚ вече е започнал. Ð?ие вече наблюдаваме промÑ?на в отношението. Тази промÑ?на в крайна Ñ?метка неизбежно ще резултира в промÑ?на на политиките. Избраните предÑ?тавители ще бъдат принудени в резултат да прилагат политиката, за коÑ?то глобалните граждани наÑ?тоÑ?ват.

Ð’ момента Ñ?е намираме в ранните етапи на глобални общеÑ?тво, базирано на глобална икономичеÑ?ка активноÑ?Ñ‚. Ð?о вÑ?е още Ñ?ме чаÑ?Ñ‚ от общеÑ?тво където вземането на решениÑ? Ñ?е определÑ? от национални прерогативи, без доÑ?татъчно да Ñ?е Ñ?ъобрази глобалниÑ? ефект.

Read Next Вие можете да вземете учаÑ?тие! Вашето учаÑ?тие!

Back to all chapters