Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Какво е глобалната ИÑ?ократиÑ?? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Глобалната ИÑ?ократиÑ? е продължение на националната. Същите принципи, но пренеÑ?ени на глобално ниво. Ð’ уÑ?ловиÑ?та на глобална ИÑ?ократиÑ? решениÑ?та ще Ñ?е взимат от глобалниÑ? гражданин и ще Ñ?е изпълнÑ?ват от иÑ?ократични органи на управление. ИÑ?ократичните глобални Обединени нации ще имат реална влаÑ?Ñ‚. Ð’ глобалниÑ? иÑ?ократичен Съвет по Ñ?игурноÑ?тта ще членуват вÑ?ички, а не Ñ?амо нÑ?колко Ñ?уперÑ?или. Глобален иÑ?ократичен здравен Ñ?ъвет, глобален иÑ?ократичен Ñ?ъвет за борба Ñ? преÑ?тъпноÑ?тта и прилагане на закона. Глобален екологичен Ñ?ъвет Ñ? реална и приложима влаÑ?Ñ‚. Без отделни Ñ?трани Ñ? право на вето. Без възможноÑ?ти за злоупотреба от Ñ?трана на отделни държави.

ВлаÑ?тта за взимане на решениÑ? винаги ще принадлежи на народа, а не на правителÑ?твените олигарÑ?и или техните избраници.

Органите на изпълнение да бъдат незавиÑ?ими. След като веднъж народът вземе нÑ?какво решение, незавиÑ?имо дали е военно, гражданÑ?ко или комбинациÑ? от двете, тези органи ще го изпълнÑ?Ñ‚, без отделна Ñ?трана или група Ñ?трани да имат право да им попречат.

За тази цел изпълнителите, или по - точно изпълнителните органи,              незавиÑ?имо дали Ñ?а военни, полицейÑ?ки или други, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат поÑ?тоÑ?нен Ñ?ÑŠÑ?тав от войници,  полицаи, Ñ?ъдии и Ñ‚. н. Този перÑ?онал Ñ‚Ñ€Ñ?бва да е Ñ?ÑŠÑ?тавен от граждани от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ? пропорционално учаÑ?тие на вÑ?еки район и Ñ?трана. По този начин ще Ñ?е избегне влиÑ?нието и намеÑ?ата на отделна държава. Ще Ñ?е избегне или изцÑ?ло ще Ñ?е елиминира възможноÑ?тта отделна държава или група от държави да влиÑ?Ñ?Ñ‚ на глобалниÑ? вот поÑ?редÑ?твом международен орган като Обединените Ð?ации.

Ð?икоÑ? отделна Ñ?трана или група Ñ?трани нÑ?ма да може да оказва натиÑ?к или намеÑ?а върху друга Ñ?трана без разрешение от глобалното общеÑ?тво; и Ñ?ъщо толкова важно, никоÑ? отделна Ñ?трана или група Ñ?трани нÑ?ма да има право да Ñ?е въздържа от подобни дейÑ?твиÑ?, ако това е поÑ?тановено от глобалното общеÑ?тво.

ФинанÑ?ирането на подобни организации може да бъде уредено по много начини – под формата на държавни контрибуции и глобални данъци. Ð’Ñ?Ñ?ка Ñ?трана член ще изплаща годишни контрибуции, пропорционални на броÑ? на наÑ?елението или нÑ?какъв друг определен критерий. Ð?ко нÑ?коÑ? Ñ?трана преÑ?тане да  внаÑ?Ñ? чаÑ?тта Ñ?и, членÑ?твото й автоматично ще Ñ?е прекратÑ?ва и правата й ще Ñ?е отнемат.

ИкономичеÑ?ки Ñ?лабите държави може да бъдат временно оÑ?вободени от финанÑ?овиÑ? товар на парични вноÑ?ки за поддържане на  международните органи, докато икономиките им Ñ?е хармонизират Ñ? тези на оÑ?таналите Ñ?трани членки. От тези Ñ?трани обаче ще Ñ?е очаква да Ñ?е включват Ñ? природни и човешки реÑ?урÑ?и, както и под каквато друга форма имат възможноÑ?Ñ‚.

ЧленÑ?твото в тези международни органи ще бъде възможно Ñ?амо за иÑ?ократични и демократични Ñ?трани, както и за такива, които дадат убедителни доказателÑ?тва, че Ñ?а в процеÑ? на преход към ИÑ?ократиÑ? или демокрациÑ?. Страни, които нÑ?мат финанÑ?ова или техничеÑ?ка възможноÑ?Ñ‚, но желаÑ?Ñ‚ да прилагат иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, ще могат да получават финанÑ?ови Ñ?убÑ?идии и указаниÑ?, за да въведат глобална електронна иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване.

Ð?ко народът на една Ñ?трана желае иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема, а меÑ?тниÑ?Ñ‚ режим Ñ?е противопоÑ?тавÑ?, на каквото и да е оÑ?нование, международниÑ?Ñ‚ регулативен орган ще бъде задължен първо да поÑ?тави проблема на глаÑ?уване, и ако вотът е Ñ?рещу управлÑ?ващиÑ? режим, да предприеме дейÑ?твиÑ? за премахването му.  Възможните дейÑ?твиÑ? Ñ?а финанÑ?ово или търговÑ?ко ембарго, а Ñ?лед определено време, ако е необходимо и глаÑ?увано от глобалните глаÑ?оподаватели, дори военни дейÑ?твиÑ?.

ТрÑ?бва да Ñ?е полагат грижи за широката публика. ДългоÑ?рочни Ñ?анкции от финанÑ?ово или друго еÑ?теÑ?тво в крайна Ñ?метка наказват общеÑ?твото, а не политичеÑ?ките лидери. ТрÑ?бва да Ñ?е Ñ?пре практиката, при коÑ?то народът на една Ñ?трана бива доведен до мизериÑ?, Ñ?амо защото международната общноÑ?Ñ‚ Ñ?е бори Ñ? лидера на този народ. За това може би най-доброто лекарÑ?тво е бързата и решителна намеÑ?а на Ñ?ила, наÑ?очена директно в целта. И то единÑ?твено Ñ?лед пълно одобрение от иÑ?ократичните Обединени Ð?ации, чийто членове ще глаÑ?уват Ñ?поред желаниÑ?та на глаÑ?оподавателите от Ñ?траните, които предÑ?тавлÑ?ват.

При наÑ?тоÑ?щата организациÑ? на Обединените Ð?ации налагането на Ñ?анкции и ембарго е много леÑ?но и в Ñ?ъщото време може а бъде изключително неефективно. Ще ви дам пример: Ñ?поред Хералд Трибюн от 23 Ñ?нуари 2001г през 2001г СÐ?Щ  налагат Ñ?анкции под една или друга форма на 75 от общо 193 Ñ?трани членки на ОÐ?. Причините варират от нарушениÑ? на човешките права и военни злоупотреби до трафик на наркотици, лъжливи етикети на конÑ?ерви Ñ? риба тон, тарифи и Ñ‚.н. Тук аз не оÑ?порвам валидноÑ?тта на тези Ñ?анкции, а поÑ?очвам факти, които чеÑ?то обÑ?гват на широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚.

ИÑ?кам още веднъж да подчертаÑ?, че подобни дейÑ?твиÑ? могат да бъдат допуÑ?нати Ñ?амо когато народът на дадена Ñ?трана желае ИÑ?ократиÑ?, а не когато оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от глобалното общеÑ?тво Ñ? изиÑ?ква. Ð?ко народът на една Ñ?трана Ñ?ÑŠÑ? Ñ?вободниÑ? Ñ?и глаÑ? /Ñ?леден от глобални агенции/ законно избере предÑ?тавители, които международната общноÑ?Ñ‚ не одобрÑ?ва, Ñ‚Ñ? ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е Ñ?ъобрази, да уважава и подкрепÑ? народниÑ? избор.

Ð?а Ñ?траните Ñ? недемократичен или неиÑ?ократичен режим Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е дава разумен Ñ?рок за преминаване от диктаторÑ?ка или автократична Ñ?иÑ?тема към иÑ?ократична. Времето за преход Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде доÑ?татъчно за поÑ?тепенната иÑ?ократизациÑ? на Ñ?траната и пълното въвеждане на Ñ?иÑ?темата.

Ð?з лично вÑ?рвам, че колкото по-рано, толкова по-добре. Ð’Ñ?рвам, че ако на хората, незавиÑ?имо дали те Ñ?а образовани или не, бъдат изложени аргументите за и против, те ще Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да формират вÑ?рно решение в процеÑ?а на глаÑ?уване. Бих предпочел погрешни решениÑ?, взети от един цÑ?л, добре информиран народ, отколкото от неколцина избраници, решаващи от името на милиони и милиарди хора.

Read Next Ð?еобходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална Ñ?оциално-управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема

Back to all chapters