Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?еобходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална Ñ?оциално-управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

С разраÑ?тването на глобалното поведение нараÑ?тва и необходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð’Ñ?рвам, че принципите на отвореното общеÑ?тво в дух на взаимопомощ вече Ñ?а породили общите ценноÑ?ти, които формират гръбнака на глобалното общеÑ?тво. Течението набира Ñ?короÑ?Ñ‚ и не може да бъде Ñ?прÑ?но. Това глобално течение обаче Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде направлÑ?вано, за да Ñ?е избегнат катаÑ?трофи и а Ñ?е поÑ?тигне вÑ?еобща изгода.

Преди да навлезем по-дълбоко в изиÑ?кваниÑ?та и механизмите на глобалната ИÑ?ократиÑ?, нека хвърлим бърз поглед върху широко диÑ?кутираните наÑ?тоÑ?щи проблеми - другите причини, поради които Ñ?е нуждаем от глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ще цитирам Джордж СороÑ? в "Кризата на капитализма": "Ð?ко на пазарните Ñ?или, дори на чиÑ?то икономичеÑ?ката и финанÑ?ова Ñ?цена, бъде дадена пълна влаÑ?Ñ‚, това ще породи хаоÑ? и ще доведе в крайна Ñ?метка до Ñ?рив на глобалната капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема". Сривът на Ñ?иÑ?темата, незавиÑ?имо дали е породен от прекалено много регулаторни намеÑ?и или от пълно разчитане на пазарните Ñ?или, може да доведе единÑ?твено да катаÑ?трофален резултат.

Ð’ уÑ?ловиÑ?та на икономичеÑ?ка глобализациÑ? Ñ?таваме Ñ?видетели на икономика от мащаба, на коÑ?то липÑ?ва един оÑ?новен елемент. Елементът на политика от мащаба. Ð?амираме Ñ?е в ранните етапи на правителÑ?твена политика, диктувана от мултинационалните компании. При отÑ?ÑŠÑ?твието на подходÑ?ща политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, икономичеÑ?ката глобализациÑ? неизбежно ще доведе до провал на глобализациÑ?та. Ð’Ñ?рвам, че глобализациÑ?та има твърде много да предложи за човешкото развитие. Затова вÑ?рвам, че политика от мащаба е абÑ?олютно необходима. Също така вÑ?рвам, че ИÑ?ократиÑ? е единÑ?твената Ñ?иÑ?тема, Ñ?поÑ?обна да предложи подобна политика - както в облаÑ?тта на Ñ?оциалното управление, така и в облаÑ?тта на глобалната икономика от мащаба.

Read Next Ð?аÑ?тоÑ?щите заплахи пред глобалната икономика

Back to all chapters