Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобо-фобиÑ? или фобиÑ? от глобален икономичеÑ?ки империализъм - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Виждаме реакциÑ?та на активиÑ?тките групи, демонÑ?триращи Ñ?рещу глобализациÑ?та. Тези групи, обаче Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?Ñ‚ от хора от голÑ?м брой различни държави, което означава, че тези активиÑ?ти, формират глобална група. Ð’ крайна Ñ?метка наблюдаваме глобална група, демонÑ?трираща Ñ?рещу глобализациÑ?та. Защо?

Международните политики, приоритети и дейÑ?твиÑ? на днешните национални демокрации Ñ?а диктаторÑ?ки и чеÑ?то пъти екÑ?панзиониÑ?тични. До нÑ?каква Ñ?тепен днешните международни политики под формата на икономичеÑ?ки империализъм водÑ?Ñ‚ недиректно до политичеÑ?ки империализъм. Затова виждаме екÑ?тремни протеÑ?ти от Ñ?трана на глобални групи, които Ñ?е Ñ?трахуват не от глобализациÑ?та, а от това да бъдат завладени и екÑ?плоатирани от нÑ?колко икономичеÑ?ки Ñ?или - правителÑ?твени или мултинационални.

Макар и да не приемам тактиките и екÑ?тремиÑ?тките дейÑ?твиÑ?, които напоÑ?ледък предприемат, както протеÑ?тиращите, така и полициÑ?та, разбирам мотивите и Ñ?траховете и на двете Ñ?трани. Ð?нти-глобалиÑ?ткиÑ?Ñ‚ активиÑ?Ñ‚ не Ñ?е Ñ?трахува от глобалниÑ? гражданин, нито от глобалната общноÑ?Ñ‚. Страхува Ñ?е от политиката на онези, чийто водещ мотив Ñ?а националните интереÑ?и, чеÑ?то пъти за Ñ?метка на интереÑ?ите на другите нации и глобалниÑ? гражданин.

Ð’Ñ?еки ден Ñ?таваме Ñ?видетели на хармониÑ?та, в коÑ?то хора от различен етничеÑ?ки произход, религиÑ?, пол и цвÑ?Ñ‚ могат да работÑ?Ñ‚ заедно за общиÑ? Ñ?и интереÑ?. С гордоÑ?Ñ‚ мога да кажа, че в нашата компаниÑ? /Caretower Ltd/, коÑ?то ръководÑ? заедно Ñ? двамата Ñ?и Ñ?инове, наемаме хора от вÑ?ички религии, цветове и различни националноÑ?ти. От 40 души перÑ?онал имаме 20 националноÑ?ти, девет или повече религии и различни цветове: гърци, кипърÑ?ки гърци, турци, кипърÑ?ки турци, англичани, уелÑ?ци, шотландци, американци, италианци, евреи, араби, холандци, ирландци, авганиÑ?танци, пакиÑ?танци, индианци, китайци, южноафриканци, авÑ?тралийци и дори кубинÑ?ки американци. Хора Ñ? различни религии: правоÑ?лавни хриÑ?тиÑ?ни, католици, англиканци и методиÑ?ти, мюÑ?юлмани, евреи, хинди, будиÑ?ти и много други.

Ð’Ñ?ички работÑ?Ñ‚ заедно, за да печелÑ?Ñ‚ издръжката Ñ?и и в името на общиÑ? ни интереÑ?. За тези, които твърдÑ?Ñ‚, че различните етничеÑ?ки, религиозни и цветови групи не могат да работÑ?Ñ‚ Ñ?ъвмеÑ?тно, аз казвам да погледнат горната група. При отÑ?ÑŠÑ?твие на намеÑ?ата на политичеÑ?ки и религиозни лидери, те живеÑ?Ñ‚ и работÑ?Ñ‚ заедно. Ð’Ñ?ички Ñ?е гордеÑ?Ñ‚ Ñ? етничеÑ?ката, религиозната и раÑ?овата Ñ?и идентичноÑ?Ñ‚, като в Ñ?ъщото време уважават идентичноÑ?тта на оÑ?таналите. Ð’Ñ?ички Ñ?и Ñ?ътрудничат като членове на екип и колеги, като членове на глобалното общеÑ?тво.

Read Next Гражданите Ñ?рещу държавата - универÑ?ални права за ангажираноÑ?Ñ‚

Back to all chapters